1 2 3 ... 7 8 »
BETBAGTLYK

Geçen ýylyñ statistiki görkezijileri ýurdumyzda 54 müñ ýaş çatynjanyñ n ... Doly oka»
Категория: Jemgyýetçilik tankydy | Просмотров: 184 | Добавил: Gökböri | Дата: 22.04.2024 | Teswirler (1) | Теги: Nijat Nowruzogly

FRANSIÝANYÑ "CHARLIE HEBDO" ŽURNALY BÜTIN DÜNÝÄDE NÄLETLENDI

• "Charlie Hebdo": ... Doly oka»
Категория: Jemgyýetçilik tankydy | Просмотров: 396 | Добавил: Gökböri | Дата: 11.02.2023 | Teswirler (2) | Теги: Guwanç Mämiliýew

SAUD MILLIARDERI HASSAN JEMILIÑ AMERIKAN AÝDYMÇYSY RIHANNA BILEN ÝAKYN GATNAŞYGY

< ... Doly oka»
Категория: Jemgyýetçilik tankydy | Просмотров: 1113 | Добавил: Gökböri | Дата: 05.02.2023 | Teswirler (6) | Теги: Guwanç Mämiliýew

TOÝ ― KIME TOÝ, KIME...

«Watan» gazetiniň «Edep» sahypasynda žurnalist Setdar Gara ... Doly oka»
Категория: Jemgyýetçilik tankydy | Просмотров: 480 | Добавил: Haweran | Дата: 26.01.2023 | Teswirler (2) | Теги: Gurbangylyç Hydyrow

TÜRKMEN MEDENIÝETI NÄMEDE?

Aslynda medeniýet näme? Dogrusy, onuň teoriýasy bilen meniň işim ýok. Ýöne bir döwür-ä sag eliň pyçakly, çep eliň dürtgüçli stoluň başynda oturyp naharlanmak, ö ... Doly oka»
Категория: Jemgyýetçilik tankydy | Просмотров: 261 | Добавил: Haweran | Дата: 20.01.2023 | Teswirler (0) | Теги: Öwezmyrat Berdimyradow

SYPAÝYÇYLYK WE INTERNET

Internet gündelik durmuşda köp zatlary düýpgöter üýtgetdi. ... Doly oka»
Категория: Jemgyýetçilik tankydy | Просмотров: 314 | Добавил: Bagabat | Дата: 17.01.2023 | Teswirler (0) | Теги: Serdar Ataýew

KÖP GÜRRÜŇI EDILÝÄN TEMA

Göwnüme bolmasa şeýle ýaly. Ýöne meselä has giňräk, has çuňrak seredesim, asyl sebäbini bil ... Doly oka»
Категория: Jemgyýetçilik tankydy | Просмотров: 325 | Добавил: Bagabat | Дата: 07.12.2022 | Teswirler (0) | Теги: Hydyr Amangeldi

TELEFON WE ÇAGALAR

Çagalar haçan görseň IMO-da, INSTA-da ýenewör-lähetde.
Ine şol hadysa barada-da durmuşdan ... Doly oka»
Категория: Jemgyýetçilik tankydy | Просмотров: 385 | Добавил: Bagabat | Дата: 23.11.2022 | Teswirler (2) | Теги: Serdar Ataýew

DÄLIHANALARDA KIMLER ÝATMALY?..

"Ruhy keselleri bejeriş hassahanasynyñ howlusynda ... Doly oka»
Категория: Jemgyýetçilik tankydy | Просмотров: 629 | Добавил: Gökböri | Дата: 30.07.2022 | Teswirler (5) | Теги: Ugur Dündar

UTANMAGYÑ NÄMEDIGINI BILMEÝÄNLER!..

70-nji ýyllar. Newşehir-Awanos. Tomusyñ başky ... Doly oka»
Категория: Jemgyýetçilik tankydy | Просмотров: 321 | Добавил: Gökböri | Дата: 29.07.2022 | Teswirler (0) | Теги: Ugur Dündar

AHLAKSYZA NE AÝAT TÄR EDER, NE HADYS

Şu gazet sahypasynyñ maña bölüp beren burçund ... Doly oka»
Категория: Jemgyýetçilik tankydy | Просмотров: 393 | Добавил: Gökböri | Дата: 18.07.2022 | Teswirler (0) | Теги: Aýşe Suju

MOLLANY HAÝYKDYRAN WAKA

Goñşy obalaryñ birinde ýaşaýan tanşymyñ enesiniñ ýasyna - kyrkyna görünmäge barşymdy. Ýas ýerine gelip-gidýänleriñ yzy üzülmeýärdi. Köçäniñ gyrasynda gelen-gidene ... Doly oka»
Категория: Jemgyýetçilik tankydy | Просмотров: 433 | Добавил: Haweran | Дата: 11.05.2022 | Teswirler (0) | Теги: Döwletmyrat Akmyradow

TANKYTÇYSUMAKLYK SINDROMY

“Tankytlaňda, awtory däl-de, pikiri tankytla!”.
Leonardo da Winçi


Tankytçysumaklyk sindromy (kritikanlyk sindromy) – bu kimdir ... Doly oka»
Категория: Jemgyýetçilik tankydy | Просмотров: 296 | Добавил: Bagabat | Дата: 06.04.2022 | Teswirler (0) | Теги: Petr Kowalew

"FEMEN"-DEN ALISA: "UKRAINA SEKS ÜÇIN GELÝÄN TÜRK ERKEKLERI, GÜM BOLUÑ!"

Geñsi çykyşlary bilen özüni bütin dünýäde t ... Doly oka»
Категория: Jemgyýetçilik tankydy | Просмотров: 659 | Добавил: Haweran | Дата: 13.02.2022 | Teswirler (0) | Теги: Bahtiýar Küçük

GYZLAR... GYZLAR... GYZLAR... (18+)

1. OL GYZYŇ SAMSYKLYGYNY

Gapdalymdaky telefonda haýsydyr bir jorasy bilen gepleşýän, heniz on sekizi dolmadyk gyz şeýle sözleri aýtdy. Men b ... Doly oka»

Категория: Jemgyýetçilik tankydy | Просмотров: 1063 | Добавил: Jeksparro | Дата: 10.09.2021 | Teswirler (18) | Теги: Çarymyrat Täçmyradow

ÇÖÑÑELER

Öwredilýän zady bolşy ýaly öwrenip bilmeýän adamlara türkmenler “çöňňe” diýýär. Mysal üçin, bütin on ýylyň dowamynda mekdep programmasynda türkmen diliniň ýazuw kadalary öwredilý ... Doly oka»
Категория: Jemgyýetçilik tankydy | Просмотров: 306 | Добавил: Taryhçy | Дата: 05.09.2021 | Teswirler (1) | Теги: Çoluk Möwlamow

GÜÝE HÜJÜMI

• Anons

Şu gün Türkmen döwlet şekillendiriş sungaty muzeýinde güýe hüjümi weýran eýläpdir diýseler kim ynanar. Ynanmasalaram şeýle. Bu hakykatdan gaçyp ... Doly oka»
Категория: Jemgyýetçilik tankydy | Просмотров: 406 | Добавил: Hasarly | Дата: 19.05.2021 | Teswirler (0) | Теги: Meýlis Hasar

BIZ NIRÄ BARÝARYS!

(Žurnalistiň tezislerinden - Anons)

...Durgunlyk döwrüniň waspçylarynyň içinde şu gün: “Durgunlyk döwründe bize baý gaty daradylar-ow” diýip, urup aglaýan ... Doly oka»
Категория: Jemgyýetçilik tankydy | Просмотров: 454 | Добавил: Hasarly | Дата: 17.05.2021 | Teswirler (1) | Теги: Meýlis Hasar

BIZ MEDENIÝETLIMI

ýa-da adamkärçilik nähili ölçelýär?

Medeniýetlilik, adamkärçilik bu iki söz adamzat durmuşynyň ähli pudaklaryny öz içine alýar. Ýöne, biz oňa soňky ... Doly oka»
Категория: Jemgyýetçilik tankydy | Просмотров: 371 | Добавил: Hasarly | Дата: 17.05.2021 | Teswirler (0) | Теги: Meýlis Hasar

''DERDIMI KIME DIÝEÝIN?'' ýa-da AHLAK NIREDE?

Kitaphana gatnaýan wagtlarym gazetdir-žurnallary agtaryşdyryp gyzykly makalalar ýa bolmasa maglumatlar bar bolsa şolary belläp alýardym. Şol ... Doly oka»
Категория: Jemgyýetçilik tankydy | Просмотров: 514 | Добавил: Jeksparro | Дата: 12.05.2021 | Teswirler (6) | Теги: Gyzlar dünýäsi