JYNLAR BEZMI ÝA-DA ULY OÝUN

Köňüldäki muhabbetiň uçgunyn
Arzuwlarmyň bir ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 139 | Добавил: Moderator | Дата: 03.07.2024 | Teswirler (1) | Теги: Abdylhemit Ysmaýylow

AÝDYM AÝDÝAR TÜRKMEN GÖZELI

Gazagystan Respublikasynda geçirilen Türkmenistanyň ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 431 | Добавил: Moderator | Дата: 02.07.2024 | Teswirler (0) | Теги: Döwletmyrat Ýazgulyýew

PALINDROMANIÝA: ÇOPANYSTANDA GIJE

Gije hem olar üçin bir ybrat alamatydyr. Biz ... Doly oka»
Категория: Powestler | Просмотров: 131 | Добавил: Garadag | Дата: 02.07.2024 | Teswirler (0) | Теги: Sylapberdi Muhamow

SEKIZINJI KYSSA

IWAJ IBN YNAGYŇ WAKALARYNYŇ BEÝANY

Şeýle rowaýat edip ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 38 | Добавил: Moderator | Дата: 02.07.2024 | Teswirler (0) | Теги: Nasyreddin Rabguzy

ÝAÝYŇ ÝÜPI SES ETMEGINIŇ SEBÄPLERI

Käbir adamlar haçanda ýaýyň kirişi inçe bolsa ý ... Doly oka»
Категория: Sport we turizm | Просмотров: 35 | Добавил: Moderator | Дата: 02.07.2024 | Teswirler (0) | Теги: Mustapa Kemankeş

HATAM TAÝYŇ ÜÇÜNJI ŞERT ÜÇIN SAPARA GITMEGINIŇ BEÝANY

Hatam ol ýerde bar bolan ada ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 38 | Добавил: Moderator | Дата: 02.07.2024 | Teswirler (0) | Теги: Gurbangül Guzuçyýewa

ILÝA ERENBURGYŇ ÝAGTY ÝADYGÄRLIGINE

Kämahal tekjede ýatan kitaby
Ele alyp o ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 129 | Добавил: Moderator | Дата: 02.07.2024 | Teswirler (1) | Теги: Allaýar Çüriýew

ZAL-DESSAN

Ajamlylar bu barada akyla sygmajak hem-de kabul ederlikli ýörelgeden we ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 43 | Добавил: Moderator | Дата: 02.07.2024 | Teswirler (0) | Теги: Muhammet Awfy

BIR SERHOŞYŇ IÇDÖKMESI

- Maňa köp içýäň diýýärler. Köp däl-ä, ynha seret (barmak b ... Doly oka»
Категория: Degişmeler | Просмотров: 128 | Добавил: Moderator | Дата: 02.07.2024 | Teswirler (0) | Теги: Amanberdi Allaberdiýew

TÄZE ÇAKNYŞYKLAR WE MÜSÜR FLOTUNYŇ TÄZE ÝEŇŞI

Gyş möwsümi bolsa-da, iki tarap aras ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 29 | Добавил: Moderator | Дата: 02.07.2024 | Teswirler (0) | Теги: Remezan Şeşen

SADYK HER GULY

Özün tanamaýan eý adam ogly,
Garnyň nejasatdan, burnuň maňka ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 114 | Добавил: Moderator | Дата: 02.07.2024 | Teswirler (1) | Теги: Halmyrat Orazow

BAGTYŇ ÝITEN GÜNLERI

Bir gün Hanmämmet öýlänara paltany daşa çalyp başlady. Hangül ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 195 | Добавил: Moderator | Дата: 02.07.2024 | Teswirler (1) | Теги: Oraz Ýagmyr

KÜÝZE DÖWÜKLERI

Kän sapar synlapdym küýze döwgüni,
Gadym galalaryň harabasy ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 93 | Добавил: Garadag | Дата: 02.07.2024 | Teswirler (0) | Теги: Sylapberdi Muhamow

RUBAGYLAR

Telekeçi boldy, ykbaly utup,
Baý, baýap gitdi Ata kesbin tutup. < ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 81 | Добавил: Moderator | Дата: 02.07.2024 | Teswirler (0) | Теги: Döwletmyrat Ýazgulyýew

DÜÝE FAMILIÝALY

Çehowa öýkünip...

- Ertir, otüki, seniň oçerki ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 66 | Добавил: Moderator | Дата: 02.07.2024 | Teswirler (0) | Теги: Döwlet Esenow

KERAMAT

Geçen asyryň 40-50-nji ýyllarynda Babadaýhan etrabynyň (öňki Kirow raýony) ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 112 | Добавил: Moderator | Дата: 02.07.2024 | Teswirler (0) | Теги: Mustapa Begmuhammet

TÄZEDEN GEÇMIŞ: POPULÝAR MEDENIÝETDE TÜRK MIFOLOGIÝASYNYÑ ÖSÜŞI

Hünärmenler tür ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 30 | Добавил: Gökböri | Дата: 02.07.2024 | Teswirler (0) | Теги: Esra Güngör