1 2 3 ... 34 35 »
ÝYLDYZDAN ÝOL ÝASAP...

“Alym bolmak aňsat, adam bolmak kyn” diýseler, şoňa ynanar ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 27 | Добавил: Moderator | Дата: Düýn | Teswirler (0) | Теги: Döwlet Esenow

DISSERTANT

Obadaşym hem klasdaşym Merediň ýylda bir gezek Aşgabada gezelenje geläý ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 84 | Добавил: Moderator | Дата: 15.05.2024 | Teswirler (0) | Теги: Döwlet Esenow

GORKMA

Gowuşgynsyzdan inçemik, bugdaýreňk, äýnekli, burny ýüzünden ullakan, kyrk ý ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 270 | Добавил: Moderator | Дата: 08.04.2024 | Teswirler (4) | Теги: Eziz Nesin

ŞAHYRYÑ DÜÝŞI

Ol nähili ýadanda-da, nähili arak içende-de, mahlasy hiç-haçan bular ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 110 | Добавил: Moderator | Дата: 26.03.2024 | Teswirler (1) | Теги: Farmon Toşew

KELAN BABANYÑ DUZHALTASY

Kelan baba Mirzaýew elli ýyl çopançylyk edip pensi ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 103 | Добавил: Moderator | Дата: 18.03.2024 | Teswirler (0) | Теги: Farmon Toşew

HEMME GEP ORUNBASARDA

Ussa Törnyýaz aga obanyň iň tejribeli dellegi. Saç-sakal ald ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 113 | Добавил: Moderator | Дата: 17.03.2024 | Teswirler (0) | Теги: Farmon Toşew

MEÑ ÝERIMDE BOLUP GÖRÜŇ

Uprawlýaýuşimiziň iş bitiresi gelmedik wagty mydama bir aý ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 131 | Добавил: Moderator | Дата: 04.03.2024 | Teswirler (0) | Теги: Gurbangylyç Hydyrow

ÝÜZÜŇDEN ÝEŇSÄŇ OWADAN

Arada bir waka boldy. Oňa waka däl-de, hadysa diýsek has do ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 194 | Добавил: Moderator | Дата: 25.02.2024 | Teswirler (0) | Теги: Gurbangylyç Hydyrow

JEJISLIK

Gülşirin daýzanyň ogly Şöhrat alty ýaşyndady. Ýyl çalyşsa ol ýedä gadam b ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 126 | Добавил: Moderator | Дата: 25.02.2024 | Teswirler (0) | Теги: Gurbangylyç Hydyrow

KEJIRIŇ KÖMÜR ALŞY

Duldegşir täze goňşymyz Ataly bir töwra, kejeňek, täsin adam. O ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 146 | Добавил: Moderator | Дата: 23.02.2024 | Teswirler (0) | Теги: Gurbangylyç Hydyrow

BIZIÑ OBAMYZYÑ AÝAZ BABASY
​ ​ ​ ​ ​
Şu waka ýadymyza düşende obamyzyň ady belli wa ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 349 | Добавил: Moderator | Дата: 01.01.2024 | Teswirler (2) | Теги: Sylapberdi Muhamow

YHLASLY ZÄHMETIÑ NETIJESI

Ata-enesiniñ halan ady Hanguly. Molla aga hem şoña görä ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 290 | Добавил: Garadag | Дата: 10.12.2023 | Teswirler (1) | Теги: Sylapberdi Muhamow

KÖNEBIÇÜW

Men oňa baharyň ilkinji günlerinde şäherimiziň köp mähelleli köçeleriniň ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 310 | Добавил: Garadag | Дата: 09.12.2023 | Teswirler (7) | Теги: Sylapberdi Muhamow

ALJYRAN HATYN

Ýarygije. Ol aýalynyň iňňildisine oýandy. Ýene garabasýar ukuda, Hud ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 339 | Добавил: Garadag | Дата: 05.12.2023 | Teswirler (0) | Теги: Sylapberdi Muhamow

HALAL GAZANÇ

Günortan çagy. Tüp yssy. Köçe gum-gukluk.
Bu wagt oba adamlary ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 244 | Добавил: Garadag | Дата: 19.11.2023 | Teswirler (0) | Теги: Sylapberdi Muhamow

TAÝAKSYZ ÇOPAN

— Üçünji mikrofony işlediň — diýip, Merdan aga operatora ýüzlendi.
— Meselem, siz, gojalan çopan, taýaga söýenmeli bolýansyňyz-a? — diýip, müsürli çopan Muhammet al ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 261 | Добавил: Haweran | Дата: 06.11.2023 | Teswirler (0) | Теги: Gurbangylyç Hydyrow

GELJEKKI «GARAKÇYLAR»

Gije sagat ikiden işläninde men paýtagtymyzyň Ýomakçylar köş ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 230 | Добавил: Haweran | Дата: 27.10.2023 | Teswirler (0) | Теги: Gurbangylyç Hydyrow

TAÝAKSYZ ÇOPAN

— Şol walidolyňdan maňa-da bereweri, kakasy — diýip, reňki ak-tam bolan Bahargül eje çalaja pyşyrdady. Dermanly çüýşe bir salym elden-ele geçdi. Myhman bu zatlara düşünenok ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 259 | Добавил: Haweran | Дата: 25.10.2023 | Teswirler (0) | Теги: Gurbangylyç Hydyrow

GALLAPLYGY-DA EDER ÝALY BOLMADY

Dünýä döräni bäri gelip-geçen gallaplaryň içinde o ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 253 | Добавил: Haweran | Дата: 09.10.2023 | Teswirler (3) | Теги: Eziz Nesin

TAÝAKSYZ ÇOPAN

Ençeme satiriki eserleriň awtory Gurbangylyç Hydyrowyň şu kitabynda hem durmuşda duş gelýän ýaramaz gylykly adamlar berk tankyt edilýär. Durmuşd ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 386 | Добавил: Haweran | Дата: 29.09.2023 | Teswirler (1) | Теги: Gurbangylyç Hydyrow