1 2 3 ... 35 36 »
KÖTEK

“Kötek güýçli bolsa, ýüň gazyk ýere gider” diýip, ata-babalardan galan nakyl ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 112 | Добавил: Moderator | Дата: 13.07.2024 | Teswirler (1) | Теги: Döwlet Esenow

TELEGRAMMA

Maňa sakaw diýseler, müdirimizden başga hiç kim ynanmaz, sebäbi men ada ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 85 | Добавил: Moderator | Дата: 09.07.2024 | Teswirler (0) | Теги: Döwlet Esenow

NIKA HATY

- Baý-baý-ow, serediň-le! “Ölme-de, ýit” diýenleri-dä. Geleweri, ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 101 | Добавил: Moderator | Дата: 07.07.2024 | Teswirler (0) | Теги: Döwlet Esenow

DÜÝŞ ÝORGUDY

Pala, gurra, düýşe ynanyp duranam däldirin-le. Ýöne şu gijeki gören d ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 117 | Добавил: Moderator | Дата: 06.07.2024 | Teswirler (1) | Теги: Amanberdi Allaberdiýew

KÖÇE DEPDERÇESI

Biziň şäherimiz gözel şäher. Onuň başlygy bolsa... Gowusy, men ol ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 90 | Добавил: Moderator | Дата: 04.07.2024 | Teswirler (0) | Теги: Döwlet Esenow

DÜÝE FAMILIÝALY

Çehowa öýkünip...

- Ertir, otüki, seniň oçerki ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 66 | Добавил: Moderator | Дата: 02.07.2024 | Teswirler (0) | Теги: Döwlet Esenow

SERET-DE OTUR

Bilýänsiňizle ýigit diýlen üç hili bolýandyr. Şahuser her kime ýetdi ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 95 | Добавил: Moderator | Дата: 29.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Amanberdi Allaberdiýew

ŞEÝLE-DE BOLAR AHYRY...

Soňky döwürde aýalym Toýbike: “Daşrak ýere toýa gitmeli bo ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 124 | Добавил: Moderator | Дата: 23.06.2024 | Teswirler (1) | Теги: Amanberdi Allaberdiýew

NEBIS ÝESIRI

Sagat iki gezek zyrňyldady. Haky Bekiýewiç Bekiýewiň gözüne heniz hem ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 123 | Добавил: Moderator | Дата: 20.06.2024 | Teswirler (1) | Теги: Döwlet Esenow

DOGRAMA

Näçe ýyldyr, biz-ä, indi bu zatlara halys endigem bolupdyrys. Çagyrtjak bo ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 119 | Добавил: Moderator | Дата: 13.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Täçmämmet JÜRDEKOW

“MÜŇKÜR AGA”

Magaziniň äpet penjiresiniň deňinden geçip barýan sypal şlýapaly, aga ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 107 | Добавил: Moderator | Дата: 07.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Döwlet Esenow

“ABRAÝLY” ADAM

Şeýle bir gaharym gelendir öten agşam. Heý goýaýyň. Görmeseň ynanar ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 180 | Добавил: Moderator | Дата: 03.06.2024 | Teswirler (1) | Теги: Döwlet Esenow

ARGYŞÇY

- Eşitdiňizmi, argyşçymyz gelýärmiş?
- Ýüküni nätdikä?
- Näd ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 139 | Добавил: Moderator | Дата: 26.05.2024 | Teswirler (0) | Теги: Döwlet Esenow

ÝYLDYZDAN ÝOL ÝASAP...

“Alym bolmak aňsat, adam bolmak kyn” diýseler, şoňa ynanar ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 118 | Добавил: Moderator | Дата: 21.05.2024 | Teswirler (0) | Теги: Döwlet Esenow

DISSERTANT

Obadaşym hem klasdaşym Merediň ýylda bir gezek Aşgabada gezelenje geläý ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 116 | Добавил: Moderator | Дата: 15.05.2024 | Teswirler (0) | Теги: Döwlet Esenow

GORKMA

Gowuşgynsyzdan inçemik, bugdaýreňk, äýnekli, burny ýüzünden ullakan, kyrk ý ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 308 | Добавил: Moderator | Дата: 08.04.2024 | Teswirler (3) | Теги: Eziz Nesin

ŞAHYRYÑ DÜÝŞI

Ol nähili ýadanda-da, nähili arak içende-de, mahlasy hiç-haçan bular ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 141 | Добавил: Moderator | Дата: 26.03.2024 | Teswirler (1) | Теги: Farmon Toşew

KELAN BABANYÑ DUZHALTASY

Kelan baba Mirzaýew elli ýyl çopançylyk edip pensi ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 126 | Добавил: Moderator | Дата: 18.03.2024 | Teswirler (0) | Теги: Farmon Toşew

HEMME GEP ORUNBASARDA

Ussa Törnyýaz aga obanyň iň tejribeli dellegi. Saç-sakal ald ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 138 | Добавил: Moderator | Дата: 17.03.2024 | Teswirler (0) | Теги: Farmon Toşew

MEÑ ÝERIMDE BOLUP GÖRÜŇ

Uprawlýaýuşimiziň iş bitiresi gelmedik wagty mydama bir aý ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 177 | Добавил: Moderator | Дата: 04.03.2024 | Teswirler (0) | Теги: Gurbangylyç Hydyrow