1 2 3 ... 18 19 »
12. «Bizden döwran geçdi diýiň daglara-a!»

«Bizden döwran geçdi diýiň daglara-a!»
«Döwletýar» dessanyndan.


* * *

Nazar bagşynyň taby ... Doly oka»
Категория: Powestler | Просмотров: 98 | Добавил: Moderator | Дата: 08.03.2024 | Teswirler (0) | Теги: Öwezdurdy Nepesow

11. «Mekge däl, Meskew diýip, çaldy milletler heň...»

"Mekge däl, Meskew diýip,
Çaldy milletler heň".
Mollamurt


* * *

Ýyllar y ... Doly oka»
Категория: Powestler | Просмотров: 107 | Добавил: Moderator | Дата: 08.03.2024 | Teswirler (0) | Теги: Öwezdurdy Nepesow

10. Çarhy-pelegiň oýny

«Yzymda bilbilim galdy»
Gurbanmämmet serdar.
1916-1919-njy ýyllarda Hywanyň hany.


* * *

Nazar baga öz y ... Doly oka»
Категория: Powestler | Просмотров: 177 | Добавил: Moderator | Дата: 08.03.2024 | Teswirler (1) | Теги: Öwezdurdy Nepesow

9. «Ner zarbyny ner biler...»

«Sapar baga meniň hakyky halypamdyr! Ol Hywa iline baran badyma meni garbap aldy. Meni gaty zarply tutup, öz ýoly bilen alyp gitdi. Onuň maňa ilkin ... Doly oka»
Категория: Powestler | Просмотров: 83 | Добавил: Moderator | Дата: 08.03.2024 | Teswirler (0) | Теги: Öwezdurdy Nepesow

8. «Niçik geçer halym Bibi...»

«Bagşy diýibem Nazar baga aýdaýsaň. Men onuň zehinini, zarbyny Moskwada görendirin...»
Pürli Saryýew,
Türkmenistanyň halk artisti ... Doly oka»
Категория: Powestler | Просмотров: 85 | Добавил: Moderator | Дата: 08.03.2024 | Teswirler (0) | Теги: Öwezdurdy Nepesow

• 7. Ýatlamalaryň ýumagy

«Nazar baga halky bilen agyr günde arkalaşyp, onuň derdini, şatlygyny deň paýlaşan beýik bagşydy...»
Şamyrat Taganow,
Türkmenistanyň ha ... Doly oka»
Категория: Powestler | Просмотров: 82 | Добавил: Moderator | Дата: 07.03.2024 | Teswirler (0) | Теги: Öwezdurdy Nepesow

6. «Barylmadyk illerde, eşidilmedik gep ýatyr»

«Huýrlukga-Hemra» dessanynyň has doly, çeper we ideýa taýdan sagdyn, ylmy jemgyýetçilik taýdan ykrar edilen nusgasy Nazar bagadan ... Doly oka»
Категория: Powestler | Просмотров: 86 | Добавил: Moderator | Дата: 07.03.2024 | Teswirler (0) | Теги: Öwezdurdy Nepesow

5. Halypa-şägirt

«Nazar baga 1935-nji ýylda Alili oýa (Şol wagtky Lenin raýonynda) göçüp gelýär. Şol döwürlerden Pürli Sary, Mylly Täçmyradow, Sahy Jepbarow ýaly Ahally atly bag ... Doly oka»
Категория: Powestler | Просмотров: 88 | Добавил: Moderator | Дата: 07.03.2024 | Teswirler (0) | Теги: Öwezdurdy Nepesow

4. Halypanyň demi

«...Tüweleme Nazar jandan şägirdiň däl-de ussadyň ysy gelýär. Kärine örän yhlasly. Näme üçin diýseň, kärine berk ýapyşyp, irinmeýär. Barha gyzygýar. «Bermezek ... Doly oka»
Категория: Powestler | Просмотров: 78 | Добавил: Moderator | Дата: 07.03.2024 | Teswirler (0) | Теги: Öwezdurdy Nepesow

3. Iliň gapysynda

«Men Gurbangylyç ozanyňka baranymda garaşylmadyk bir waka bolup geçdi. Otaga girenimizde, aýak üstünde bize garaşyp duran Nazar baga eken. Ol ozan bilen garsa ... Doly oka»
Категория: Powestler | Просмотров: 84 | Добавил: Moderator | Дата: 07.03.2024 | Teswirler (0) | Теги: Öwezdurdy Nepesow

2. Keramat

«...Nazar baga öz döwrüniň meşhur bagşylarynyň biri hökmünde aýdym-saz taryhymyzda uly yz galdyrypdyr. Şonuň üçin Nazar baganyň bagşyçylyk sungaty ylmy esasda öwrenil ... Doly oka»
Категория: Powestler | Просмотров: 75 | Добавил: Moderator | Дата: 07.03.2024 | Teswirler (0) | Теги: Öwezdurdy Nepesow

BABA BAGŞY

SÖZBAŞY

Meşhur bagşy Nazar baga Morsy ogly 1873- ... Doly oka»
Категория: Powestler | Просмотров: 184 | Добавил: Moderator | Дата: 06.03.2024 | Teswirler (1) | Теги: Öwezdurdy Nepesow

• Bamyny agladan aýdym

Sary bagşy Duşakdan Bama geldi. Ata-babalarynyň ýatan ýerlerine zyýarat etdi. Oglanlara bolsa bäş-alty goýun soýup, gazanlary atarmagy sargady.
Günüň ... Doly oka»
Категория: Powestler | Просмотров: 101 | Добавил: Moderator | Дата: 06.03.2024 | Teswirler (0) | Теги: Öwezdurdy Nepesow

• Duşagy tisgindiren agy sesi

Sary bagşy birneme aýak üstüne galdy. onuň derdi sabaşan ýaly boldy. bu gara gyş gazaply gelse-de, Sary bagşy kän bir tär edip bilmedi. Pürli dagy çöl ... Doly oka»
Категория: Powestler | Просмотров: 83 | Добавил: Moderator | Дата: 06.03.2024 | Teswirler (0) | Теги: Öwezdurdy Nepesow

• Kesel

Bu derdi-bela şeýle ýeňil geçse-se, hiç yzyna köwlenesi gelenokdy. Sary bagşy şondan soň ansambla zar boldy. Ol ysgynyna galyp bilenokdy. Ony bu keselhanadan çykaryp, ol ke ... Doly oka»
Категория: Powestler | Просмотров: 79 | Добавил: Moderator | Дата: 06.03.2024 | Teswirler (0) | Теги: Öwezdurdy Nepesow

• Atyň ürken ýeri...

Sary bagşy bedew atyň üstünde herdem-herdem oýlara batyp, hiňlenip gelýärdi.
«Tüweleme, Nury jan, ölmese, halkyň göwnüni awlan ýigit bolar. Ol bu gün iş ... Doly oka»
Категория: Powestler | Просмотров: 76 | Добавил: Moderator | Дата: 06.03.2024 | Teswirler (0) | Теги: Öwezdurdy Nepesow

• Synag

Sary bagşy işi bilen çytraşyp ýörşüne, toýa gitmesinem gapdalyndan goýanokdy. Ansambl indi ýagşy ýola düşüpdi. Öň birneme buýtar-suýtar eden bagşy-sazandalar indi bileleşip ... Doly oka»
Категория: Powestler | Просмотров: 71 | Добавил: Moderator | Дата: 06.03.2024 | Teswirler (0) | Теги: Öwezdurdy Nepesow

• Maşgala

Sary bagşy Aşgabada göçüp gelenden soň, birhili özüni amanat ýaly saýyp başlady. Howly giň bolanda-da, öý-içeri juda dardy. Pürli bilen Oraz, käte Nury jan tamyň üstünde ... Doly oka»
Категория: Powestler | Просмотров: 81 | Добавил: Moderator | Дата: 06.03.2024 | Teswirler (0) | Теги: Öwezdurdy Nepesow

• Ansambl

Ansambl «Daýhanlar öýünde» ornaşdy. Bagşylar, sazandalar şol ýerde aýdym-saz çalýardylar. Türgenleşýärdiler.
Türkmen halky aýdym-saz ýurdy bolsa-da, bagşy-sazandal ... Doly oka»
Категория: Powestler | Просмотров: 69 | Добавил: Moderator | Дата: 06.03.2024 | Teswirler (0) | Теги: Öwezdurdy Nepesow

• Aşgabady tisgindiren owaz

Sary bagşy çagalary göçüp gelenden soň, Hüseýin parsyň howlusyna ýagşy ýerleşdi. Aşgabadyň Žukowski köçesiniň 54-nji jaýyndaky howly diýseň amatly bolup ... Doly oka»
Категория: Powestler | Просмотров: 70 | Добавил: Moderator | Дата: 06.03.2024 | Teswirler (0) | Теги: Öwezdurdy Nepesow