1 2 3 ... 128 129 »
GARA MENEK

Ol eşegiň agan palany ýaly betnyşan kölegesini daş ýoluň üstünde yraň-d ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 60 | Добавил: Moderator | Дата: 11.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Şöhrat Abdyýew

GÖK GÖZLI ÝEFROSINÝA

Haýsydyr bir patyşalykda, haýsydyr bir ýurtda, uly şäherde, ä ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 169 | Добавил: Moderator | Дата: 13.05.2024 | Teswirler (0) | Теги: Ýuriý Perow

MÖJEKLER

Bazar güni, örän ir bilen Iwan Degtýarewiň ýanyna gaýyn atasy Naum Kreçat ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 233 | Добавил: Moderator | Дата: 26.04.2024 | Teswirler (1) | Теги: Wasiliý Şukşin

KITAP

Bu gün kitabym çykdy.
Her täze kitabym çykanda birinji nusgasyny ejem ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 153 | Добавил: Moderator | Дата: 16.03.2024 | Teswirler (0) | Теги: Ötgir Haşymow

SURAT

Dünýäniň işlerini diýsene! Hemişe nirädir bir ýere gyssanýaň.
Hemişek ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 189 | Добавил: Moderator | Дата: 14.03.2024 | Teswirler (0) | Теги: Ötgir Haşymow

GARAGUMDA

• Taşlanan ýodada

Ýakyp-ýandyryp barýan yssydan ýaňa ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 232 | Добавил: Moderator | Дата: 09.03.2024 | Teswirler (1) | Теги: Wasiliý Ýan

JAN

Şäheriň kän adam-gara barmaýan künjeginde her hili gudrat görkezip bilýän garr ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 192 | Добавил: Moderator | Дата: 08.03.2024 | Teswirler (0) | Теги: Wasiliý Ýan

«DAGLARYŇ RUHY»

Geologik-arheologiki ekspedisiýa goşulyp, men Parsystanyň ençeme ý ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 127 | Добавил: Moderator | Дата: 07.03.2024 | Teswirler (0) | Теги: Wasiliý Ýan

ÇÖLDÄKI JAŇ SESLERI

Häzir Aral deňzine guýýan Amyderýanyň birçaklar Garagum çölün ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 202 | Добавил: Moderator | Дата: 06.03.2024 | Teswirler (1) | Теги: Wasiliý Ýan

HAÝSY GOWY?

Gyrgy «Heý, bir lukma bolaýar ýaly amatly aw gözüme ilmezmikä?» diýen ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 138 | Добавил: Moderator | Дата: 05.03.2024 | Teswirler (0) | Теги: Wasiliý Ýan

KAŞGARLY SÖZLÜGI ÝA-DA IKI SÜRTÜK

boş kişi: erkin adam.
boş uragut: aýry ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 710 | Добавил: Moderator | Дата: 12.02.2024 | Teswirler (7) | Теги: Isgender Mälik

DÜÝŞ GAPYLARY

BIRINJI GAPY

Zenanlar – eneler ýa aýallar – köplenç bizden nämedir bir zady tapmagy haýyş ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 456 | Добавил: Bagabat | Дата: 26.01.2024 | Teswirler (7) | Теги: Milorad Pawiç

UMYT - BU DEM

“Düýn ýanyma üçünji öýdäki Ebru geldi, çaý bilen maslahat üçin. Men maslahat beremok, ýöne tejribäme d ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 243 | Добавил: Bagabat | Дата: 26.01.2024 | Teswirler (0) | Теги: Elçin Safarli

GIJEKI GAPYDANYŇ ÝAZGYLARY

21 noýabr 22 s. 30 min. Gijeki gapydan (portýe) Kawende ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 309 | Добавил: Bagabat | Дата: 25.01.2024 | Teswirler (2) | Теги: Widýadhar Surajprasad Naýpol

SEN AMAN BOL BU DÜNÝÄDE

Maşgalanyň dört gyzdan soňra ogla ýüzi düşüpdi. Atabaý öňe ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 385 | Добавил: Moderator | Дата: 22.01.2024 | Teswirler (0) | Теги: Amanmyrat Kiçigulow

OGLANLYK DÖWRÜMIÑ PEJI

Kim: “Jansyz närseler hiç zada düşünmeýärler” diýýän bolsa, ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 270 | Добавил: Moderator | Дата: 21.01.2024 | Teswirler (0) | Теги: Amanmyrat Kiçigulow

ШЕР АМИНЬ

Отец засобирался.
Он накручивал свой пушистый, колючий, разноцветный – что-то красное, жёлтое, коричневое, оранжевое, – шарф; тогда ещё не умели носить шарф по-французски ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 528 | Добавил: Bagabat | Дата: 20.01.2024 | Teswirler (7) | Теги: Zahar Prilepin

KYRK ÝYLDAN SOÑ GAÝDYP GELEN ŞOL AÝAZLY GÜN

Gum içinde mesgen tutan, aňyrsy-bärsi ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 443 | Добавил: Moderator | Дата: 19.01.2024 | Teswirler (3) | Теги: Amanmyrat Kiçigulow

DEÑINDEN ÖTÜP BOLMAÝAN ADAM

Aýnazaryň henizem köneje “Žigulisini” sürüp ýörşi. Ýal ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 342 | Добавил: Moderator | Дата: 18.01.2024 | Teswirler (0) | Теги: Amanmyrat Kiçigulow

GARA GÖZLI SÖÝGI ÝAŞAÝARKA...

Hassahananyň howlusynyň adamsyz wagty ýokdy: girip g ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 478 | Добавил: Moderator | Дата: 17.01.2024 | Teswirler (1) | Теги: Amanmyrat Kiçigulow