« 1 2 3 4 ... 1298 1299 »
NEBIS ÝESIRI

Sagat iki gezek zyrňyldady. Haky Bekiýewiç Bekiýewiň gözüne heniz hem ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 82 | Добавил: Moderator | Дата: 20.06.2024 | Teswirler (1) | Теги: Döwlet Esenow

MAŞGALAMYZ WE ÝATLAMALAR

• Biziň maşgalamyz

Biz Gyzylarbat etr ... Doly oka»
Категория: Ýatlamalar | Просмотров: 80 | Добавил: Moderator | Дата: 20.06.2024 | Teswirler (1) | Теги: Amanberdi Allaberdiýew

KÖŞKLER ŞOLARDAN DOLY

Ýewropa Marin Le Peniñ karýerasyny synlaýar we onuñ Ýewropan ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 45 | Добавил: Gökböri | Дата: 20.06.2024 | Teswirler (1) | Теги: Semir Ataullah

PARIŽIÑ ÝALKYMLARYNDAN GORKY

Fransuzlaryñ iñ begendirýan tarapy öwrülişikleri, ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 41 | Добавил: Gökböri | Дата: 20.06.2024 | Teswirler (1) | Теги: Semir Ataullah

TÜRKMEN SOLTANY ÝAKUP ÜÇIN ÇEKILEN HASRAT

Soltan Ýakup türkmenleriň baýandyr taýpa ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 52 | Добавил: Moderator | Дата: 20.06.2024 | Teswirler (1) | Теги: Döwletmyrat Ýazgulyýew


• Ýalňyşdygyň-öldügiňdir

“Merkezi gazetde özüniň öwülip ýazylmagy hem ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 108 | Добавил: Moderator | Дата: 20.06.2024 | Teswirler (3) | Теги: Oraz Ýagmyr


Utanjyň içinde galan şah soltan,
Süleýman mülkine nedenki ýeten,
Ähli haýwa ... Doly oka»
Категория: Poemalar | Просмотров: 14 | Добавил: Moderator | Дата: 20.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Halmyrat Orazow

SAFAD WE KÖWKEP GALALARYNYŇ GABALMAGY

Köwkep galasy gospitaliýer, Safad galasy bol ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 9 | Добавил: Moderator | Дата: 20.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Remezan Şeşen

HATAMYŇ OGRULARA SATAŞYP TALANMAGYNYŇ BEÝANY

Hatam birnäçe gün jülge-dereleri gezd ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 14 | Добавил: Moderator | Дата: 20.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Gurbangül Guzuçyýewa

ZARP URMAK BARADA

Eý, doganym! Eý, ok atmaga aşyk bolan adamzat ogly! Eger sen zar ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 13 | Добавил: Moderator | Дата: 20.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Mustapa Kemankeş

ÜÇÜNJI KYSSA

HABYLYŇ WE KABYLYŇ WAKALARYNYŇ BEÝANY

Ondan soňra hezret ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 25 | Добавил: Moderator | Дата: 20.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Nasyreddin Rabguzy


Komendant şol günleriň birinde Orazgylyjy brigadasynyň erkek adamlarynyň alty-ýedi sanysy ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 7 | Добавил: Moderator | Дата: 20.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Agageldi Allanazarow


* * *

Şemalyň ugruny üýtgedip, demirgazyk-gündogardan öwsüp ugranyna köp wag ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 8 | Добавил: Moderator | Дата: 20.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Agageldi Allanazarow


* * *

Meýdanlarda her gün ýere lagambir gyraw düşüp, onuň çygy galan ekin-di ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 7 | Добавил: Moderator | Дата: 20.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Agageldi Allanazarow


* * *

Saralyp bozaran güýz garrap, özüniň soňky günlerini gyşyň hasabyna geç ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 8 | Добавил: Moderator | Дата: 20.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Agageldi Allanazarow


* * *

Ýagdy sygyrýataga ýöriteläp däl-de ekin üstüne aýlanmak üçin, gapdalyn ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 6 | Добавил: Moderator | Дата: 20.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Agageldi Allanazarow


* * *

Obada: “Ahmet Orazgylyç Pyrarydan gije-girim ogryn-dogryn derýadan geç ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 6 | Добавил: Moderator | Дата: 20.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Agageldi Allanazarow

• Üçünji bölüm

Giçki güýz. Gyş aralygyndaky sepgitde Pendi topragy haýsydyr ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 6 | Добавил: Moderator | Дата: 20.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Agageldi Allanazarow


* * *

Tagan zabun şol ýatyşdan näçe wagt ýatany belli bolmazdan günortanyň ö ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 8 | Добавил: Moderator | Дата: 20.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Agageldi Allanazarow


* * *

...Tagan zabun gaçdy. Ýyndam aty bilen ýolsuz ýerden ýol tapyp, ähli z ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 6 | Добавил: Moderator | Дата: 20.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Agageldi Allanazarow