1 2 3 ... 7 8 »
ÝOL BAŞYNDA

Gijäniň ýary elektron poçta howsalaly hat geldi. Gysga manysy şeýleräk ... Doly oka»
Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 114 | Добавил: Haweran | Дата: 04.09.2023 | Teswirler (0) | Теги: Baýram Akatow

SYLAPBERDI MUHAMOWYŇ DÖREDIJILIGI HAKDA ÜZLEM-SAPLAM JÜMLELER

Sylapberdi Muhamo ... Doly oka»
Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 269 | Добавил: Bagabat | Дата: 20.07.2023 | Teswirler (6) | Теги: Serdar Ataýew

MODERNIZM WE MINIMALIZM: BIR ŞYGRYŇ ANATOMIÝASYNDA

Edebiýatyň we sungatyň bu iki akymynyň hem usullarynyň ulanylyşyn ... Doly oka»
Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 174 | Добавил: Bagabat | Дата: 14.03.2023 | Teswirler (1) | Теги: Serdar Ataýew

YSLAM DÜNÝÄSINDE TANKYT MEDENIÝETI we PELSEPE

Häzirki döwrüň yslam jemgyýetlerinde ... Doly oka»
Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 131 | Добавил: Gökböri | Дата: 25.12.2022 | Teswirler (0) | Теги: Umut Hajyfewziogly

ŞYGRYÝETIŇ TÄZE TOLKUNY
(Ýaşlaryň edebi döredijiligine syn)

Akyldar Ýusup Balasagunly eýýäm müň ýyla g ... Doly oka»
Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 215 | Добавил: Bagabat | Дата: 16.11.2022 | Teswirler (0) | Теги: Baýram Akatow

ŞIRHAN NÄME DIÝÝÄR?

Fransuz ýazyjysy, filosofy, Bernard Werberiň (18.09.1961ý.d.) bir sözi bar:
“Meň pikir ed ... Doly oka»
Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 366 | Добавил: Bagabat | Дата: 21.10.2022 | Teswirler (14) | Теги: Serdar Ataýew

DAGLY DÜNÝÄŇ SEMASY

...setirlerini okap durkaň göz öňüňe gelýär.
Kert gaýa.
Oň süňňüni çalymtyk-goňur ... Doly oka»
Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 314 | Добавил: Bagabat | Дата: 18.10.2022 | Teswirler (10) | Теги: Serdar Ataýew

LAÇYNYŇ LAÇYNY

Ýüz müňlerçe ýyllary başyndan geçiren, dünýe ýaly gadymy çöl dabanyny gözýetime direýän bolsa, çal ba ... Doly oka»
Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 227 | Добавил: Bagabat | Дата: 17.10.2022 | Teswirler (4) | Теги: Serdar Ataýew

SURAÝYŇ SESI

Çagalykda, kolhozyň düýeleri, goýunlary üçin ýandak ýatyrmaga guma gidilerdi – GAZ-53 kysymly ýük ulagynyň yzy, kiçisi 9-10 ýaşly, ulusy 14-16 ýaşly “işgärden” hümerdir.
... Doly oka»
Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 351 | Добавил: Bagabat | Дата: 14.10.2022 | Teswirler (10) | Теги: Serdar Ataýew

HEKAÝALARDA ÇEPER KEŞPLERIŇ SAZLAŞYGY

Häzirki zaman kyssa eserleriniň häsiýetli aýratynlyklary hakynda gürrüň edilende, turuwbaşdan görnetin göze ilýän bir aýratynlygyň bardygyny bellemek ... Doly oka»
Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 143 | Добавил: Bagabat | Дата: 10.10.2022 | Teswirler (0) | Теги: Akgözel Mukymowa

EDEBI TANKYT HAKDA OÝLANYP...

Edebi tankyt hem tankytçylar hakynda örän ýygy-ýygydan gürrüň edilýär. partiýa dokumentlerinde hem, ýazyjylaryň ýygnanyşyklarynda hem, okyjylaryň gürrüňlerin ... Doly oka»
Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 160 | Добавил: Haweran | Дата: 13.07.2022 | Teswirler (0) | Теги: Abdylla Myradow

AÇYK HATA JOGAP

Hormatly Atajan Tagan! Siz hatyňyzda gyzykly meseleleri gozgaýarsyňyz, birnäçe sowallary orta atýarsyňyz. maňa hem-de beýleki tankytçylara degişli bolan şol sowallaryňyzyň ... Doly oka»
Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 202 | Добавил: Haweran | Дата: 13.07.2022 | Teswirler (0) | Теги: Öde Abdyllaýew

TANKYTÇY ÖDE ABDYLLAÝEWE AÇYK HAT

(Türkmenistan Ýazyjylarynyň V gurultaýyna)

Gadyrly Öde Abdyllaýew!
Elbetde, bu “açyk hat” diýip atlandyrylýan edebiýat ... Doly oka»
Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 204 | Добавил: Haweran | Дата: 13.07.2022 | Teswirler (0) | Теги: Atajan Tagan

TANKYT ONUŇ YKBALY

• Abdylla Myradow we türkmen edebi-çeper tankydy

Bu düşünjeleri biri-birinden aýry göz öňüne getirmek mümkin däl. Tankydyň gapdalynda goýulýan “çepe ... Doly oka»
Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 194 | Добавил: Haweran | Дата: 31.05.2022 | Teswirler (0) | Теги: Durdymuhammet Nuralyýew

POETIK ESERLERIŇ TERJIMESI HAKYNDA

• Redaksiýadan:

Redaksiýa A.Myradowyň makalasyny çap etmek bilen, poeziýanyň terjimesi hakynda, terjimäniň ýollary hakynda, terji ... Doly oka»
Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 187 | Добавил: Haweran | Дата: 30.05.2022 | Teswirler (0) | Теги: Abdylla Myradow

ÝOLDAŞ RUHY ALYÝEWE AÇYK HAT

Çeper eseriň ähmiýetine, ýazyjynyň jana-jan borjuna tüýs ýürekden düşünişýän adam bilen derdinişmek, pikir alyşmak, edebiýat dogrusynda gürrüň etmek gaty ýeňi ... Doly oka»
Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 287 | Добавил: Haweran | Дата: 29.05.2022 | Teswirler (3) | Теги: Abdylla Myradow

GAZANYLMADYK ŞÖHRAT

1987-nji ýylda “Magaryf” neşirýatynda K.Taňrygulyýewiň “Saýlanan eserleri” türkmen dilinde neşir edildi. Kitabyň möçberi uly, ol 500 sahypadan geçýär. Her bir ýazyjyny ... Doly oka»
Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 571 | Добавил: Haweran | Дата: 28.05.2022 | Teswirler (19) | Теги: Allaberdi Haýydow, Hemra ŞIR, Gurban Çöliýew, Hojageldi Nurmyradow, Dañatar Berdiýew

Ýaş tankytçynyň mekdebi

GÜRRÜŇ GÜMÜRTIK GALMASYN...

Güýçli şahyrlaryň islendik döwürde döräp bilýändigine Gurbannazar Ezizow bilen Halyl Kulyýewiň döredijiligi ... Doly oka»
Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 365 | Добавил: Haweran | Дата: 17.05.2022 | Teswirler (4) | Теги: Durdymuhammet Gurban

AŞYK BOLSAÑ BOL, ÝÖNE ÇILME!

Döredijilik adamlaryna, hususan-da şahyrlara mahsus b ... Doly oka»
Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 309 | Добавил: Atayew | Дата: 16.05.2022 | Teswirler (1) | Теги: Kakamyrat ATAÝEW

“ALDAMAGA OGLAN ÝAGŞY...”

(Bir edebiýatçynyň çagalar bilen etmedik gürrüňiniň ýazylyp alynmadyk stenogrammasy)

- Çagalar! Siz Kaýum Taňrygulyýewiň adyny eşidipm ... Doly oka»
Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 305 | Добавил: Haweran | Дата: 16.05.2022 | Teswirler (4) | Теги: Abdylla Myradow