1 2 3 ... 10 11 »
GÜNDELİGİMDÄKİ ÝAZGYLARDAN


Özüme gelendirin öýdüpdim. Al kakmyş, henizem huşumda däl ekenim.
***
... Doly oka»
Категория: Sözler | Просмотров: 136 | Добавил: ssaparay | Дата: 20.04.2023 | Teswirler (5) | Теги: Aýsapar Emelowa

ДЖЕБРАН ХАЛИЛЬ ДЖЕБРАН О ЛЮБВИ

Тогда, - сказала Алмитpа, - pасскажи нам о Любви.

И он поднял головy и посмотpел на людей, и молчание снизошло на них. И гpомким голосом он пpо ... Doly oka»
Категория: Sözler | Просмотров: 31 | Добавил: Haweran | Дата: 12.04.2023 | Teswirler (0) | Теги: Jebran Halyl Jebran

POEZIÝA NÄME?

Poeziýa döredijiligiň iň kyn çylşyrymly ugrudyr.
Goşgynyň berýän ryhy lezzetini hiç zat berip b ... Doly oka»
Категория: Sözler | Просмотров: 58 | Добавил: Bagabat | Дата: 30.03.2023 | Teswirler (2) | Теги: Hemra Haýtjanow

GURBANGYLYÇ HYDYRYÑ HORJUNYNDAN

"Meni ösdürenoklar" diýip, dyrnak arza ýazypdyr. " ... Doly oka»
Категория: Sözler | Просмотров: 250 | Добавил: Haweran | Дата: 01.02.2023 | Teswirler (4) | Теги: Gurbangylyç Hydyrow

ÜSTÜNLIK BARADA

Uly üstünlik bu iň gowy ar alyş.
Soňunda ýalňyzlyk bar hem bolsa, öz ynanýan zadyňyzyň arkasy ... Doly oka»
Категория: Sözler | Просмотров: 166 | Добавил: Bagabat | Дата: 16.11.2022 | Teswirler (0) | Теги: Aýläle Hemranazarowa

KINAÝALY SETIRLER

Tehnika şeýle bir kämilleşer, şonda adamyñ öz-özüne-de geregi bolmaz.

* * *

Bir şahyryñ beýleki şahyr baradaky aýdýanlaryny şahyr bolmanam aýdy ... Doly oka»
Категория: Sözler | Просмотров: 285 | Добавил: Haweran | Дата: 04.11.2022 | Teswirler (3) | Теги: Stanislaw Ýeži Les

ÝEWGENIÝ ÝEWTUŞENKONYŇ DURMUŞ ÝÖRELGELERI

Şahyr 2017-nji ýylyň 1-nji aprelinde 84 ýaşynda aradan çykdy. Talsa, ... Doly oka»
Категория: Sözler | Просмотров: 158 | Добавил: Bagabat | Дата: 26.10.2022 | Teswirler (2) | Теги: Ýewgeniý Ýewtuşenko

ADAMYÑ ÖZI - ÖZÜNE DUŞMAN!


Ylmyñ öñüne böwet bolýanlar, adamlary ýalan-ýaşryklar bilen güýmeýänler adamzady ... Doly oka»
Категория: Sözler | Просмотров: 164 | Добавил: Gökböri | Дата: 19.10.2022 | Teswirler (0) | Теги: Ugur Dündar

NÄME ÜÇIN “HASGURT”?

Bu dünýäniň dessury şeýle.
Hemme zat atdan başlanýar.
Ady ýoguň özem ýok.
... Doly oka»
Категория: Sözler | Просмотров: 171 | Добавил: Bagabat | Дата: 17.10.2022 | Teswirler (0) | Теги: Serdar Ataýew

DIL HAKDA KELAM AGYZ

Mälim bolşy ýaly, adamyň beden agzasy hökmünde däl-de, adamlaryň özara pikir alşyp-berişmekleri ... Doly oka»
Категория: Sözler | Просмотров: 253 | Добавил: Bagabat | Дата: 14.10.2022 | Teswirler (14) | Теги: Serdar Ataýew

GÖWÜN TOPUKÇALARY

ÖMÜR KITABYM

Maňlaý — ömür kitaby.
Haktagala şapbat deýin maňlaýa müň danyşmentiň, müň pähimdaryň, müň ýazyjynyň müň kitabyna sygmajak ykbaly gasyn b ... Doly oka»
Категория: Sözler | Просмотров: 133 | Добавил: Haweran | Дата: 10.10.2022 | Teswirler (1) | Теги: Osman ÖDE

PIKIRLER

Döredijilik hakda, özüm — Osman Öde hakda

Eger kämilleşmegiň ýoluny görkez, täzeden edebiýata gelseň diýseler:
— Men edebiýata terjimeden gelmeli diýip pikir ... Doly oka»
Категория: Sözler | Просмотров: 124 | Добавил: Haweran | Дата: 11.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

AÝZEK AZIMOWDAN HIKMETLI SÖZLER


... Doly oka»
Категория: Sözler | Просмотров: 126 | Добавил: hanturebs | Дата: 20.08.2022 | Teswirler (0) | Теги: Aýzek Azimow

СЛОВАРЬ СУФИЙСКОЙ ТАЙНОПИСИ

Аромат - интенсивное духовное воздействие
Бедуин - человек, не сведущий в духовной науке
Большая чалма - развитый ум
Вдеваемая в жемчужину ... Doly oka»
Категория: Sözler | Просмотров: 299 | Добавил: Bagabat | Дата: 18.07.2022 | Teswirler (2) | Теги: Serdar Ataýew

ERMENI PÄHIMLERI

Garyp towuk iýse, bir emmasy bardyr. Ýa özi näsaglar, ýa-da towugy.

* * *

Garybyñ içerisini talamak kyrk garakça-da başartmaz.

* * ... Doly oka»
Категория: Sözler | Просмотров: 174 | Добавил: Haweran | Дата: 16.07.2022 | Teswirler (0)

GÜNDELIGIMDEN / kiçiräjik arhiwden

Garga-da tawusyň owadanlygyny görüp bilmän, ahyrynda aýagy meň bilen reňkdeş diýipdir.

Iberen hatlarym ýaralanan kalbyňy bejerip bilmedi. S ... Doly oka»
Категория: Sözler | Просмотров: 205 | Добавил: Alchemist23 | Дата: 02.07.2022 | Teswirler (0) | Теги: Ylham Gurbanalyýew

ÇARLZ BUKOWSKIDEN PIKIRLER
... Doly oka»
Категория: Sözler | Просмотров: 233 | Добавил: Bagabat | Дата: 23.05.2022 | Teswirler (5) | Теги: Çarlz Bukowski

SUAHILI NAKYLLARY

Eşitmek görmek däl.
Söýgüniñ gözi ýok.
Durnuklylyk güýji hem ýeñýär.
Kanagatlylyk üstünligiñ girewidir.
Çakyrdan pýan bolanyñ kellesi düzeler ... Doly oka»
Категория: Sözler | Просмотров: 158 | Добавил: Haweran | Дата: 23.05.2022 | Teswirler (2) | Теги: Suahili nakyllary

PIKIR ÖWRÜMLERI

Durmuş her bir islän zadyňy edip durmaýar. Ol ýazgyda görä hereket edýär.

***

Allatagala hiç kime göterip bilmejek ýüki ýüklemez. Şonuň üçin, eji ... Doly oka»
Категория: Sözler | Просмотров: 212 | Добавил: Nury6119 | Дата: 17.05.2022 | Teswirler (0) | Теги: Nury Sakçyýew

TELEFON KITAPÇADAKY ÝAZGYLAR

Ol mydama näme sebäpden öljegini bilesi gelýärdi.

* * *

“Aýalymyň ölenini görsem bolýar, soň Alla haçan alsa alybersin” diýýärdi. ... Doly oka»
Категория: Sözler | Просмотров: 290 | Добавил: Revo | Дата: 11.05.2022 | Teswirler (0) | Теги: Oraz Ýagmyr