19:23

Bir pursat

BIR PURSAT

Deňiz rahat köl ýaly gitdigiçe giňelýär,
Suwlar gaýalyklarda nurdan yzlary goýýar.
Giňişlige syrygan gök dolupdyr ýyldyzdan,
Häzir gursakda kalbym urup durýar tiz-tizden.

Asmandan bir ýyldyzyň saýasy düşmüş suwa,
Gidipdir suw goýnunda bir gijelik ukyýa.
Käte uzalyp gidýär, käte-de yranyp dur,
Rahat deňziň astynda bir şem ýaly ýanyp dur.

Ýakyn bolaýyn diýip, bu gökden gelen yza,
Şeýle eglipdirin ki, gaýalardan deňize,
Alnymdan gaçan saçlar surnugan suwa degdi,
Bakdym giňiş gözýetim başymyň üstündedi.

Bilmen, nähili boldy, geldi şeýle bir pursat,
Baş bermez lezzet duýup,deňzi guçmaga rugsat,
Halas bolmak ne aňsat panylygymdan diýdim,
Diklendim, tas gaçýarkam,bir minutlyk titredim.

Bir pursatlyk soňsuzlyk dolup daşdy köňlümden,
Şol bir pursat bir ömri halas etdi ölümden.

Nazym HIKMET

Terjime eden: Nury SAKÇYÝEW.

• BIR DAKIKA

Deniz durgun göl gibi, gitgide genişliyor,
Sular kayaliklarda nurdan izler işliyor,
Engine sarkan gökler baştan başa yildizli.
Şimdi göğsümde kalbim çarpiyor hizli hizli.

Göklerden bir yildizin gölgesi düşmüş suya,
Dalmiş suyun altinda bir geсelik uykuya.
Bazan uzunlaşiyor, bazan da kivraniyor,
Durgun suyun altinda bir mum gibi yaniyor.

Yakin olayim diye bu gökten gelen ize,
Öyle eğilmişim ki kayalardan denize,
Alnimdan düşen saçlar yorulmuş suya değdi.
Baktim geniş ufuklar başimin üstündeydi.

Bilemem nasil oldu, geldi ki öyle bir an,
Yenilmez bir haz duyup, denize atilmaktan.
Kurtulmak ne kolaymiş faniliğimden dedim,
Doğruldum atilirken bir dakika titredim.

Bir dakika sonsuzluk doldu taşti gönlümden,
Bir dakika bir ömrü kurtarmişti ölümden.

Nâzim HIKMET.
Категория: Goşgular | Просмотров: 76 | Добавил: Nury6119 | Теги: Nazym Hikmet | Рейтинг: 0.0/0
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

«Волшебные слова любви и упоенья…» / Goşgular - 05.02.2023
«Душно в городе! Как только…» / Goşgular - 07.01.2023
«За какую ж вину и беду…» / Goşgular - 18.01.2023
Ýeller, maňa yşk hakynda aýdaýyň! / Goşgular - 06.01.2023
«В последний раз зову Тебя: явись…» / Goşgular - 13.02.2023
В горах / Goşgular - 12.02.2023
«Нет, правды не оспаривай…» / Goşgular - 08.02.2023
На смерть Якубовича / Goşgular - 25.01.2023
Годы в былом / Goşgular - 11.02.2023
Eger... / Goşgular - 25.01.2023

Teswirleriň ählisi: 0
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]