10:24

"Bir zenan bilen men dynman öpüşdim..."

• Wladimir Solouhin hakda

Wladimir Alekseýewiç Solouhin 1924-nji ýylda eneden boldy. Ilkinji kitaby "Sähradaky ýagyş" ady bilen 1953-nji ýylda çap edildi.
"Огонёк" žurnalynyň redaksiýasynda işlän döwründe ol ýurdumyzyň köp ýerlerinde bolup gördi. 1954-nji ýylda Gazagystana gelip, ol tarp ýer epopeýasynyň başlangyjynyň şaýady boldy. Baý materiallar esasynda dörän "Zernogradyň dogluşy", "Mawy deňziň aňyrsynda", "Altyn düýp" ýaly oçerkler we goşgular ýygyndysy ýaş ýazyja şöhrat getirdi.
W.Solouhin şahyrmy ýa kyssaçy? Şeýle soraga birbada jogap bermek kyn. Sebäbi, onuň goşgular ýygyndylary bilen bir hatarda prozanyň ajaýyp nusgalary bolan "Wladimiriň ýollary", "Çyg damjasy" atly liriki powestleri bar. Şu powestleri okanyňdan soň, W.Solouhiniň öz ülkesine aşyk, sözüň iň bir inçe äheňlerine düşünýän şahyrdygyna göz ýetirýärsiň.
Şahyryň goşgularyny hem-de prozasyny okap, biz içki dünýäsi baý, adama aşyk adamy görýäris.


* * *

Bir zenan bilen men dynman öpüşdim,
Uzak gün öpüşdim,
Mährim ganmady.
Gün geçdikçe welin gussa ýetişdim.
Iç gysyo,
Bir meňzeş bulutly göge
Her näçe baksam-da,
Gussam galmady.
haňlap,
Weýran boldy köňlüm saraýy.
Ömürylla öpüşmedik ýaly men.
Duzsuz posalardan tapman haraýy,
derdim ýeňletmeli boldum
Meý bilen.

* * *

Bir zenan bilen men tokaýda gezdim,
Dalaşmadym
Boýnuna gol ýetirip
Öpüşjek bolmadym -
Özüme dözdüm.
Diňe ýapdan geçirdim men
Göterip.
Göni görejime ol gamly bakyp,
Jany-teni bilen gysmyljyrady.
Çabran gyzgyn demi
Ýüzümi ýakyp,
Ganym bilen damarymda ýöredi.
Gün geçdikçe giňäp
Köňlüm saraýy,
Birzarba içen dek
Bir çüýşe meýi,
Yşkyň humaryndan başym aýlanýar.
Onuň gyzgyn demi
Aýrylman şindem
Çabraýar,
Howrundan çekgelem ýanýar
Ol howur göterlip ýitäýer öýdüp,
Ýüzüme el degrip bilmeýän indem,
Aýal söýgüsiniň boluşyn hemdem!

Terjime eden Ýagmyr PIRGULYÝEW.

"Edebiýat we sungat" gazeti, 11.12.1965 ý.
Категория: Goşgular | Просмотров: 291 | Добавил: Haweran | Теги: Wladimir Solouhin | Рейтинг: 4.5/2
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

«Я обращаю речь к вам, выброски природы…» / Goşgular - 06.02.2023
Эмигрант / Goşgular - 09.02.2023
Gülnabat Begenjowanyň şygyrlary / Goşgular - 14.02.2023
Keçe kakaňda / Goşgular - 15.01.2023
Ракета / Goşgular - 24.01.2023
«Не знаю, право, где я видел…» / Goşgular - 30.01.2023
Чудесный охотник / Goşgular - 05.01.2023
Уллин и его дочь / Goşgular - 10.01.2023
«Чуждые огласки…» / Goşgular - 31.01.2023
Сочувственное послание Сарре, графине Джерсей, по поводу того, что принц регент возвратил ее портрет м-с Ми / Goşgular - 10.01.2023

Teswirleriň ählisi: 11
0
1 Gumlygelin  
8
Juda manyly goşgular eken.

0
2 keyigokara  
823
Sapak alarlyk goşgy. Keýpi-sapanyñ soñy puç. Köñli öldürýär. Päk duýgy, erk edilýän duýgynyñ berýän lezzetem başgadyr. Ol köñli direldýär, ýaşardýar.

0
3 Haweran  
411
Öñem biri "pul bilen bagtly bolup bolanok diýýäler, diýip geçsinler. Men "Ferrariniñ" içinde möññürip aglamaga razy!" diýenmiş.
Köñli öldürýän duýgularam wagtlaýyn, ýaşardýan duýgularam wagtlaýyn, barsy geçip gidýär. ("Bir dem ganymatdyr oýnap güleniñ, Ahyry aglarsyñ, güleniñ galar" -Magtymguly.).
Şoñ ü.n beý diýmäweriñ, Keýigokara hanym, bir posa ü.n diñe köñlüni däl, özüni öldürjeklerem kändir... :)

0
10 baharaliyeva39  
1028
Şahyr nähili duýgy bilen ýazdy goşgyny. Şahyryň ynanjy bilen siziň ynanjyňyz gabat gelýärmi? Hudaý biler nämeler ýaşady-da ýazdy o tema bilen bilip bilerismi? Oturan ýerimizden ahlak goragçysy bolaýýas käwagt. Şahyr bende yşk diýýär, meý diýýär, biz näme diýýäriz, Hudaý biler. Klawiatura gahrymany her kim 100% ahlaklymy? Muny pikirlenmek biziň işimizmi? Bize peýdasy näme? Her kim öz gapysyny arassalasa ýeterlikdir...

0
11 Haweran  
411
"Kim ahlak garawulçylygyny çekýän bolsa, şondan beter ahlaksyz ýokdur".
F.Nişse.
Bu sitatany umuman gep ugruna aýdylan söz kabul ediñ, özüñize çekäýmäñ, Keýigokara hanym.
@Baharaly hanymyñ teswirindäki pikirleri doly goldamasam (soñuny biraz gödegräk darady), umuman goldaýan.
Janyñyz sag bolsun, öz nikiñizden goýýan gowy goşgularyñyza garaşýarys.

0
4 Ependi  
284
Elýetmez zat bilen elýeter zadyň aratapawudy.

0
5 keyigokara  
823
Hanymmy? :)... Bilmän diýdiñiz öýdýän, Haweran! Tanamadyk sylamaz diýýar turkmen aga. Biz ýöne tanaşmak sylaşmak ûçinem däl, hanym-jenaplygy anyklamak üçinem däl-de sagdyn pikir alyşmak üçinmikäk diýýärdik bu meýdança.

Onsoñam Magtymgulyñ goşgusydygyna ynanýarsyñyzmy o setirleñ?!

Kim kimler näme üçin ölýär?
Kimler nämeden meçew alýar. "Utanmasañ isläni et" diýip bir ýerde-hä okadym.

0
6 Haweran  
411
Hawa. Bilemsoñ aýtdym.
"Düýä münüp, hataba bukulmak" gerekmi, özüñize gyzykly bolsa, bilmedim...

* * *

Ýok-la, tanaýanlarymdan tanamaýanlaryma sylag-hormatym tükeniksizdir.

* * *

Hiç bir agzany, şol sanda Sizi aýratyn tanamak ýaly aladam-derdim bolmady, indem bolmazmyka diýýän. Häzire deñiç siziñ kesgitläp beren "sagdyn pikir alyşmak" düzgüniñiziñ çäginden çykdy hasap edip boljak ýeke söz ýa sözlem aýdan ýerim ýok. (Wagtal-wagtal saýty bulamak ü.n on dürli nikden girip, bulagaýlyk eden birküç sany kimdigi mälim käbir bulagaýlardan daşgary). Ýöne bilmedim, her hili kabul edip bolýar, aýdylan sözi. Bul eýýäm siziñ añyñyzyñ öz fantaziýasy bolýar. Onuñ bize dahylly ýeri ýok.

* * *

Magtymgulynyñ goşgusy däldigine diñe şübhelenmek ü.nem, şübhelenýändigiñi il ortasyna aýtmak ü.nem eliñizde birgiden esasly delil, tekstologiki derñewleriñ netijesi bolmaly. Haçanda, göwnüñize ýaran setiri bolsa-ha Magtymgulyñky, ýaramasa-da "oñky däl bolaýmasyn?.."
Ýok oñ ýaly zat.

* * *

Ölüm saýlawynda-da, isläniñi edip-etmezlik meselesinde-de adam erkin. Islän zadyñ ü.n ölübem, ýaşabam bolýar. Islendik zady ideal derejesine ýetirip, ugrunda gurban bolubam bolýar. Mesele, ugrunda ölmek isleýän zadyñ ü.n mertlerçe ölüme döz gelip bilmekde ýa-da ugrunda ýaşamak isleýän zadyñ ü.n ölümiñ üstünden geçip ýaşaýşa gujak açmakda.

* * *

F.Nişse "takwalygyñyzy Hudaýa görkeziñ, maña adamkärçiligiñiz bes..." diýer eken, menem käbir adamlaryñ gulagyna şony pyşyrdasym gelýär.
Bir ýerlerden okan zadyñyz öz gözýetimiñizi giñeldip, düşünjäñizi artdyryp biler, emma başga birine utanç-haýa, ahlak babatda nämedir bir zatlary igenmäge hukuk berip bilmez.

0
9 Gunesh  
1399
Şo on dürli nikden girýänleriň kimdigini bilýän bolsaň aýdaýmaly-da, şu ýerde hemme biler ýaly, tanar ýaly. Soň hiç kim gaýtalamazdy, saýty bulajak bolmazdy.

0
7 Aksary  
876
"...Islendik zady IDEAL derejesine ýetirip, ugrunda gurban bolubam bolýar..."
Ullakan sagbol!
Şu sözlemi bezeýän "ideal" sözümikä!?
Käbir zatlary şeýlebir beýan edesim gelýär welin, hiç başaramok, özümiñ türkmen däldigimdenmikä?!

0
8 MURGAP  
1401
Köne gazetlerde nahili gowy goşgular, okanyña degýän zatlar çap edilipdir. Şeýle añ-düşünjäniñ ösen döwründe ýaşasagam, 1965-nji ýylda çap edilen şeýle eserleri okap bolanok.

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]