GARYP AHMET SÖZI HERGIZ GURYMAS

«…Hoja Ahmet Ýasawynyň hikmetler diwany parasatly pikirlere ýugrulan şygyrlardan ybarat. Ol goşgularyň her setirinde täze bir pikir bar. Hoja Ahmet Ýasawy ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 111 | Добавил: Haweran | Дата: 28.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Gözel Amangulyýewa

GYMMATLY TARYHY-EDEBI ÇEŞME

Bäş müň ýyllyk taryhy bolan, nijeme şöhratly soltanlary jahana peşgeş beren we ençeme akyldarlardyr danalary kemala getiren türkmen topragy Garaşsyzlyk almagy ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 88 | Добавил: Haweran | Дата: 28.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Dawut Orazsähedow

BAÝLYK BILEN BAKY GALAN HUSYT ÝOK...

Türkmeniň gadymyýetden gaýdýan, aslyna çeken sahylyk, adyllyk, pespällik, halallyk we ejize ýardam bermeklik ýaly ajaýyp, milli häsiýetleri bar. Ata-b ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 81 | Добавил: Haweran | Дата: 28.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Gurbangül Guzuçyýewa

Ikinji bap: Adam saçynyň görnüşleri

Abdyryzzak Kaşany şeýle diýýär: «Eger bir kişiniň saçy ne gür, ne-de selçeň, ne iri, ne-de ýumşak bolsa, reňki ne sary, ne-de gara bolsa, şeýle-de ne i ... Doly oka»
Просмотров: 111 | Добавил: Haweran | Дата: 27.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Muhammet ibn Iýas

HÄSIÝETLER HAKYNDA KITAP / «Kyýafatnama»

BEÝIK TAŇRYNYŇ ADY BILEN

Ynsan jisimlerini kyrk säheriň dowamynda gudratly elleri bilen ýugrup, barlyga getiren Allanyň birligine çäk ... Doly oka»
Просмотров: 100 | Добавил: Haweran | Дата: 27.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Muhammet ibn Iýas

Hekaýat

Şamdaky ýaranlarymyň söhbetinden köňülde bir melal döräpdi. Onsoň Kudus sährasyna tarap gitdim we haýwanlar bilen ysnyşdym. Bu ýagdaý, tä, men haçparazlara ýesir düşýänçäm dowam e ... Doly oka»
Просмотров: 82 | Добавил: Haweran | Дата: 27.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Sagdy Şirazy

IKINJI BAP

DERWÜŞLERIŇ DURMUŞY HAKDA

Hekaýat

Emirleriň biri bir ýagşyzadadan:
— Pylan dindar barada käbir zatlar aýdylýar. Sen ol barada näme pikir edýärs ... Doly oka»
Просмотров: 69 | Добавил: Haweran | Дата: 27.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Sagdy Şirazy

Hekaýat

Meniň gowy gatnaşýan birnäçe dostum bardy. Daş görnüşlerinden gowy adamlardy. Öz ýagdaýlary bilen gümradylar we gowy adamlara meňzeýärdiler. Emeldarlaryň biri bular bilen gowy ara ... Doly oka»
Просмотров: 82 | Добавил: Haweran | Дата: 27.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Sagdy Şirazy

BIRINJI BAP

HÖKÜMDARLARYŇ ÝAGŞY GYLYK-HÄSIÝETLERI HAKDA

Hekaýat

Rowaýata görä, bir ýurduň hökümdary bigünä bir adamy ölüm jezasyna höküm edipdir. Bu biçäre ýesir ... Doly oka»
Просмотров: 77 | Добавил: Haweran | Дата: 27.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Sagdy Şirazy

BISMILLÄHI-R-RAHMANY-R-RAHYM

G I R I Ş

Beren nygmatlary, haýyr-sahawatlary we mähir-keremi üçin minnet etmek diňe beýik we ýeke-täk Allatagala mahsusdyr. Allanyň buýruklaryny ... Doly oka»
Просмотров: 84 | Добавил: Haweran | Дата: 27.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Sagdy Şirazy

OTUZ IKI TOHUM KYSSASY

Ýaranlar, aýdaýyn men bir hekaýat,
Hekaýat magnysynda bu rowaýat.

Rowaýatda bitildi «Ekelnama»,
Barabar boldy hemme has-u aama.

... Doly oka»
Категория: Poemalar | Просмотров: 178 | Добавил: Haweran | Дата: 27.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Mahmyt Gaýyby

MAHMYT GAÝYBY HEM ONUŇ EDEBI MIRASY

Edebi mirasymyzy öwrenmäge, onuň dürdäne eserlerini okyjylara ýetirmäge giň ýol açyldy. Garaşsyzlyk eýýamynda edebi mirasyň halkyň ruhy dünýäsiniň täze ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 166 | Добавил: Haweran | Дата: 27.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Kakajan Ataýew

* * *

Men bir perýat edeýin, diňläp görsün agysyn,
Süpüreýin müňküriň köňüldäki aýnasyn.

Köňül yşkyň astynda, şeýle bir menzil alýar.
Jan ülkesin ädimde birnäçe ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 100 | Добавил: Haweran | Дата: 27.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Jelaleddin Rumy

MÄHRIBAN HEM REHIM-ŞEPAGATLY BEÝIK ALLANYŇ ADY BILEN

Eý, bagtyň asmanyna uçanlara bat beren,
Seniň söýgi halkaňdan hadyma hallar kerem.

«Batanlary söýmerin» sözüňde sa ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 93 | Добавил: Haweran | Дата: 27.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Jelaleddin Rumy

RUBAGYLAR

Baýrama besi garyplyk kär etdi,
Gurbat ony har-u zar-u bimar etdi.
Ýa rep ki belalara giriftar bolsun,
Her kim ony gamlara giriftar etdi.

* * * ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 92 | Добавил: Haweran | Дата: 27.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Muhammet Baýram Han

«BAHARYSTANYŇ» BAKY SOLMAZ GÜLLERI

Gündogar edebiýatynyň görnükli wekilleriniň biri, eserlerini pars-täjik dilinde döreden Abdyrahman Jamy Alyşir Nowaýynyň döwründe ýaşapdyr.
Nured ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 80 | Добавил: Haweran | Дата: 27.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Gülälek Nurbadowa

ASYRLARYŇ JÜMMÜŞINDEN ÇYKAN HAZYNA

Halkymyzyň geçmişini açyp görkezýän taryhy eserleri neşir edip halka ýetirmeklik biziň uly borjumyz bolup durýar. Asyrlaryň jümmüşinden çykan taryhy ese ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 100 | Добавил: Haweran | Дата: 27.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Aýgözel Geldiýewa

KÖNE TARYHYŇ TÄZE SAHYPALARY

Mylaýymlyk bilen öwüsýän garaşsyzlyk şemaly türkmen ykbalyna siňen çaňlary syryp aýranyndan soňra, ýazga geçirilen geçmişimiziň, edebi we medeni mirasymyzyň b ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 103 | Добавил: Haweran | Дата: 27.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Gurbangözel Kömekowa, Çary Muhammetjuma

EDEP-PAÝHAS DÜRLERI

Geçmiş mirasymyza nazar aýlasaň, türkmen halkynyň baý ruhy we medeni mirasynyň bardygyna göz ýetirmek bolýar.
Ata-babalarymyzyň arzuw edip gelen Garaşsyzlygyny ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 99 | Добавил: Haweran | Дата: 27.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Gurbangül Guzuçyýewa

BABYRYŇ EDEBI MIRASY

Garaşsyzlygymyzy alanymyzdan soňra, ene dilimizi, medeniýetimizi we taryhymyzy has içgin öwrenmäge giň ýol açyldy. Edebi mirasymyzy öwrenmek babatda aýdylanda gazanyl ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 84 | Добавил: Haweran | Дата: 27.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Rahymmämmet Kürenow

GAZALY GOŞA GANATLY

Saparmyrat Türkmenbaşynyň milli miras taglymaty türkmen halkynyň geçmiş ruhy-edebi we medeni miraslaryny öwrenmek boýunça anyk wezipeleri mirasy öwreniji alymlaryň öňü ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 169 | Добавил: Haweran | Дата: 27.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Annagurban Aşyrow

MÄHRI HATYNYŇ EDEBI MIRASY

Saparmyrat Türkmenbaşy Ruhnamasynda ata-babalarymyz tarapyndan döredilen edebi mirasymyzyň türkmen halkynyň ruhy dünýäsini baýlaşdyrmakda, gözelleşdirmekde alty ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 91 | Добавил: Haweran | Дата: 27.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Kakajan Ataýew

SYÇAN BILEN ALAKA

Syçan ylgap gelip, diýdi Alaka:
"Eşitdiňmi, hoş söz ýaýrapdyr halka -
Şiriň penjesine düşüpmiş pişik,
Açyldy indi bagtymyz.
Tapmaýarmyş indi ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 113 | Добавил: Haweran | Дата: 27.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Iwan Krylow

ÖMÜR

Ejizleme, ejizleseñ kyn durmuş,
Köpeler kemsitjek, üstüñden güljek,
Unutma, bu dünýä hiç kim zor bolup,
Gelmedik, şoñ üçin, bolma - oýnaljak.

Dertsi ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 93 | Добавил: Ichki_dunyam_officiall | Дата: 27.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Şirnazar Taganow

XIII BAP

Tekeş soltan uzak ýoluň hem-de söweşe girip, ýarym günüň dowamynda at üstünde gylyç çapmagyň ýadawlygy sebäpli Reýde biraz dynç almakçy bolup Hemedany, Yspyhany araplardan arassa ... Doly oka»
Категория: Taryhy proza | Просмотров: 106 | Добавил: Haweran | Дата: 27.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Reýimbaý Sabyrow

XII BAP

Seljuklar nesilşalygynyň iň soňky wekili Togrul soltanyň ölüminden soň Horezmşa Tekeş 590-njy hijriniň rejep aýynda (1194 mart) onuň galan-gaçan leşgerini-de çym pytrak edip, Heme ... Doly oka»
Категория: Taryhy proza | Просмотров: 97 | Добавил: Haweran | Дата: 27.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Reýimbaý Sabyrow

XI BAP

Soltanşa Mahmydyň agasy bilen söweşe girmän, yzyna gaýtmagy onuň pälinden gaýtdygy däldi. Ol başga-özüne oňaýly pursada garaşýardy. Aradan bir ýyl geçip-geçmän, Tekeş soltanyň Pars ... Doly oka»
Категория: Taryhy proza | Просмотров: 85 | Добавил: Haweran | Дата: 27.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Reýimbaý Sabyrow

AFRIKANYÑ MAŞGALA DÖWLETLERI

Özüni imperator diýip yglan eden Merkezi Afrika Respublikasynyñ prezidenti Žan Bedel ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 120 | Добавил: Gökböri | Дата: 27.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Ýusuf Kenan Küçük

MILLETIÑ A*YNA GOÝMAK

Demir ýollar birinji gezek Fransiýada magdan känlerinde ulan ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 191 | Добавил: Gökböri | Дата: 27.09.2022 | Teswirler (1) | Теги: Soner Ýalçyn

OBAMA: "ÖZGE PLANETALYLARYÑ BARDYGY SUBUT EDILSE "TÄZE DINLER" ÝÜZE ÇYKYP BILER"

< ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 184 | Добавил: Gökböri | Дата: 27.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Jon Bouden

SÜRGÜNE ÝOLLANAN EBU ZER AHLAGY!

Hezreti Aly (r.a) Hezreti Pygamberimiziñ (s.a.w) ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 154 | Добавил: Gökböri | Дата: 27.09.2022 | Teswirler (3) | Теги: Aýşe Suju

DURMUŞ

Zamanañ ahyry geldimi bilmen,
Mollalar aýatdan, gybada geçýär.
Gündiz molla bolup, törde oturan,
Gije ýeke galyp, meý-şerap içýär.

Aýtgyn goja dün ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 111 | Добавил: Ichki_dunyam_officiall | Дата: 27.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Şirnazar Taganow

HAS BETER

Ulurak sepgide ýeten mahalyñ,
Göripleriñ, gözi gider has beter.
Sepgidiñe guwanmaz, dost, hem duşman,
Barysy maý tapsa, peslige iter.

Bozulmagy ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 89 | Добавил: Ichki_dunyam_officiall | Дата: 27.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Şirnazar Taganow

X BAP

Garşysyna goşun çekip gelen inisi Soltanşanyň hüjüme geçmän, yzyna gaýdyp gidenine şükür edip, Gürgenje dolanan Tekeş soltan öz köşgünde aýaly, Terken hatynyň hüjümine uçrady.
... Doly oka»
Категория: Taryhy proza | Просмотров: 88 | Добавил: Haweran | Дата: 27.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Reýimbaý Sabyrow

«ЭТО ПЕПЛЫ СОКРОВИЩ…»

Это пеплы сокровищ:
Утрат, обид.
Это пеплы, пред коими
В прах – гранит.

Голубь голый и светлый,
Не живущий четой.
Сол ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 68 | Добавил: Haweran | Дата: 27.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Marina Swetaýewa

Усталость

М.Стебельской

«Трости надломленной не преломит
И льна дымящегося не угасит».
Исайя 42, 3


И тогда, как в эти дни, война
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 80 | Добавил: Haweran | Дата: 27.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Maksimilian Woloşin

СЕРГЕЮ ПЛАТОНОВИЧУ КАБЛУКОВУ

Темны российские узоры:
Коровы, пьянство и заборы,
Везде измены и туманы
Да Кукол Чертовых обманы…
Пусть! верю я, и верить буду ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 74 | Добавил: Haweran | Дата: 27.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Zinaida Gippius

«ОНА СТРОЙНА И ВЫСОКА…»

Она стройна и высока,
Всегда надменна и сурова.
Я каждый день издалека
Следил за ней, на всё готовый.

Я знал часы, когда сойдет < ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 90 | Добавил: Haweran | Дата: 27.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Aleksandr Blok

ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ

Весь город в серебряном блеске
От бледно-серебряных крыш, –
А там, на ее занавеске,
Повисла Летучая Мышь.

Мерцает неслышно лампада,
Б ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 85 | Добавил: Haweran | Дата: 27.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Waleriý Brýusow

СЕТОВАНИЕ

Услышь, Творец, моленье
И вопль моей души;
Сердечно сокрушенье,
Вздыхания внуши,
И слез моих от тока
Не отврати лица.

Но в день, ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 89 | Добавил: Haweran | Дата: 27.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Gawriil Deržawin

27-го СЕНТЯБРЯ 1883 г

(На смерть И.С.Тургенева)

Вот благородное угасло сердце…
«Гамлет»


Своей мы гордостью и славой
Тебя недаром приз ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 71 | Добавил: Haweran | Дата: 27.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Alekseý Pleşeýew