GÜRGENÇ

Birinji kitap

• MAMUNLAR DÖWRI

I BAP

Ymgyr sähralaryň, çöl-beýewanlaryň, deredir derýalaryň üstünden geçip, tomsuň jöwzasynda Beýik Ý ... Doly oka»
Категория: Taryhy proza | Просмотров: 112 | Добавил: Haweran | Дата: 16.09.2022 | Teswirler (1) | Теги: Reýimbaý Sabyrow

IKIMIZEM BIÇÄRE EKENIK

Keremli daglaryň mesgeninde - biziň myhmançylyga baran ýerimizde bir äpet hoz agajy bar eken.
Uzakdan seretseň, täsin galdyrýar. Golaýyna barsaň, howuňy basý ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 117 | Добавил: Haweran | Дата: 15.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Aşyrberdi Kürt

ALTYN BILEN KÜMÜŞ

Oýna gatnaşýanlar:

1. H o j a m u h a m m e t baý.
2. A ý s o l t a n—H o j a m u h a m m e t baýyň aý ... Doly oka»
Категория: Teatr we kino sungaty | Просмотров: 107 | Добавил: kbalkanov4 | Дата: 15.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Kakajan Balkanow

BIJELI OGLAN AGLAMAZ

Oýna gatnaşýanlar:

1. S e l b i . 20-25 ýaşlaryndaky gyz, tikin fabriginiň işgäri.
2. M e k a n . 2 ... Doly oka»
Категория: Teatr we kino sungaty | Просмотров: 101 | Добавил: kbalkanov4 | Дата: 15.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Kakajan Balkanow

WAH, SIZ ERKEKLERMI!

Oýna gatnaşýanlar:

1. Toý lybasyny geýinen, deşli, orta ýaşlaryndaky aýal
2. Eli gülli we gutyly, ba ... Doly oka»
Категория: Teatr we kino sungaty | Просмотров: 97 | Добавил: kbalkanov4 | Дата: 15.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Kakajan Balkanow

YNANMA

Gürlese-de mydam gataltman sesin,
Pul üçin görkezer gylygyň pesin.
Nebsin öňe atan beýle näkesiň,
Ýalymyna-ýulumyna ynanma.

Baýlyk üçin geçer öz g ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 74 | Добавил: Haweran | Дата: 15.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Döwran Agaly

ÝAZUW STOLY

Şol gün meni şäheriň kaşaň teatrlarynyň birinde aktýor bolup işleýän dostum Halnazar teatrda agşamky görkeziljek spektakla tomaşa etmäge çagyrypdy. Özem hökman gelmegimi haýyş ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 100 | Добавил: Haweran | Дата: 15.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Goçy Annasähedow

ÜÇ DURMUŞ

Meniň üçin üç sany durmuş bar. Düşnüksiz bolsa, düşündireýin.
Birinji durmuş, öz ýaşaýan durmuşymyz.
Ikinjisi, çeper edebiýatdaky durmuş. Adam olaryň ikisinde-de ý ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 119 | Добавил: Haweran | Дата: 15.09.2022 | Teswirler (2) | Теги: Osman ÖDE

DOGRY, ÖŇ ÖLENI SYNLAMANYM ÇYN

Heniz bäbekliginden oňly saýlanmanka ýogalan Zülpi atly gyzymyzyň ýagty ýadygärligine

Öýe gelsem el galdyryp, işe gitsem ugradyp, ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 125 | Добавил: Haweran | Дата: 15.09.2022 | Teswirler (2) | Теги: Goçy Annasähedow

DERÝAÝEW DYMAÝDY

Derýaýewiň bu günler keýpi kökdi. Keýpi kök bolmaz ýaly hem däldi. Onuň direktorlyk edýän fabrigi önümçilik planyny aýba-aý artgy bilen ýerine ýetirýärdi. Uprawleniýeden ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 80 | Добавил: Haweran | Дата: 15.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Durdy Ataýew

ILKINJILER DÄL BIZ...

Biziň ähli zatdan başymyz çykýar,
Hemme zady bilýäs döwen deý şänik.
Kä paýlaşýas özgeleriň gaýgysyn,
Kä kişiň bagtyna bolýarys şärik.

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 105 | Добавил: Haweran | Дата: 15.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Şiraly Nurmyradow

TARASYŇ WATANY AZAT EDILER

Öňki bürgütleriň uçan ýerinde,
Häzir süýnüşip ýör gara ýylanlar.
Gadym Dnepriň mele suwuna
Garalyp, akyp dur gyrmyzy ganlar.

G ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 66 | Добавил: Haweran | Дата: 15.09.2022 | Teswirler (1) | Теги: Abulkasym Lahuty

UNUTMAÑ, SALMAN RÜŞDÄ HÜJÜM EDENLER MUSULMANLARY-DA GURBAN ETDI

Britaniýaly musulmanlaryñ 63%-i yslam ekstremizmi ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 77 | Добавил: Gökböri | Дата: 15.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Rakib Ehsan

GAÝGYSYZ ATABAÝEWIŇ ÝADYGÄRLIGINE

Iliň aladasy, il üçin dörän
Goç ýigidi rahat ýatyryp bilmez.
Olar bakylyga gidenden soňam
Topragy arkaýyn ýapynyp bilmez.

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 167 | Добавил: Haweran | Дата: 15.09.2022 | Teswirler (3) | Теги: Atamyrat Atabaýew

KÜŞTBAZLAR

“Şu döwem düz!”.
“Düz, ýene-de ahmyryna!”.
“Dik, göreli, seň edişiňi!”.
“Gel, “Görog ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 92 | Добавил: Bagabat | Дата: 15.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Serdar Ataýew

Üçünji söhbet: «HER ÄŞÝADAN ÝAR SYPATYN DERS ALDYM»

OSMAN ÖDE: — Geçen söhbedimizde dünýäniň öňünde duran global kataklizmler, problemalar barada gürrüň edip, geçmişde bolup geçen taryhy ... Doly oka»
Категория: Söhbetdeşlik | Просмотров: 158 | Добавил: Haweran | Дата: 15.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE, Nobatguly Rejebow

"TAMDA GULAK BAR"

Meniň golaý goňşularymyň ikisem dul hatyn, ikisi birigip, agyzlary bir diňläne diňlärçerägem gürrüňler edilýär welin, oturyp diňläre hany olar ýaly üýşüp ýatan wagt barm ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 151 | Добавил: Haweran | Дата: 15.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Goçy Annasähedow

GÖZEL ANNAHANOWA: SUNGAT ÝOLUNDA KEMAL TAPAN ÝÜREGIM

Döredijilik ― bu ynsanyň kalp joşmasy, durmuşynyň we zehi ... Doly oka»
Категория: Ýazyjy şahyrlaryň we alymlaryň terjimehaly | Просмотров: 106 | Добавил: Bagabat | Дата: 15.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Şaperi Otuzowa

PYRAGYNYŇ HORMAT GOÝAN USSADY

Belli bolşy ýaly, musulman dünýäsiniň belli şahsyýetleriniň biri Ymam Ryzanyň manyly ömrüniň bir bölegi gadymy Merwde geçipdir. Ymam Ryzanyň doly ady Aly ibn ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 83 | Добавил: Bagabat | Дата: 15.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Täjigül Myradowa

MEŞHUR ÜZÜMÇINIŇ WESÝETI

Köpetdagy ýassanyp oturan dag etegindäki obada geçen asyryň ikinji ýarymynda meşhur kolhoz başlyklarynyň ikisi ýaşapdyr. Olaryň biri Kerim Ahmetýar, beýlekisi Guw ... Doly oka»
Категория: Oba hojalygy: maldarçylyk we ekerançylyk | Просмотров: 121 | Добавил: Bagabat | Дата: 15.09.2022 | Teswirler (5) | Теги: Täçgeldi Gutlyýew

HENIZ TAPYLMADYK GÖZLEG

Sen meni gowy görýäñ
Bilýän.
Bilmek hiç-le esasy zat
Duýýan.
Çünki duýgyny aldap bolmaýa
Barybir kä mahal
Gümanda galýan ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 102 | Добавил: Perо | Дата: 15.09.2022 | Teswirler (1) | Теги: Meñli Aşyrowa

ŞAPLAŞYP DUR, ÝÖNE...

Ogullarym doglan günüme gabatlap dükandan täzeje bir ulag satyn alyp getirdiler. Özem ap ak, reňki dagy gözüň ýagyny iýip barýar. Aýal halkynyň üşükli bolýar diýleni ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 134 | Добавил: Haweran | Дата: 15.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Goçy Annasähedow

MYDAM ÝAGŞA TUT REJÄŇI

Göwnüň ýetip öz-özüňe,
Parh goýman diýýän sözüňe,
Gomparyp iliň gözüne
Ilmek, iň soňky peslikdir.

Gidip şeýtanyň alyna,
Guw ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 81 | Добавил: Haweran | Дата: 15.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Döwran Agaly

ПОСЛЕДНИЙ МОРЯК

О, ты – из всех залинейных нот
Нижайшая! – Кончим распрю!
Как та чахоточная, что в ночь
Стонала: еще понравься!

Ломала руки, а рядом драк ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 55 | Добавил: Haweran | Дата: 15.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Marina Swetaýewa

«ЗАПЛАКАННАЯ ОСЕНЬ, КАК ВДОВА…»

Заплаканная осень, как вдова
В одеждах черных, все сердца туманит…
Перебирая мужнины слова,
Она рыдать не перестанет.
И будет т ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 67 | Добавил: Haweran | Дата: 15.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Anna Ahmatowa

«ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕЗАМЕТНО…»

Любовь приходит незаметно
и, непредвиденная, – ждет,
пока не вспыхнет семицветно
в живой душе ее восход.

Не бойся этого проз ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 59 | Добавил: Haweran | Дата: 15.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Zinaida Gippius

«Я ОПЯТЬ НА ПОДМОСТКАХ. МЕРЦАЮТ ОПЯТЬ…»

Смейся, паяц, но плакать не смей!
Я опять на подмостках. Мерцают опять
Одинокие рампы огни.
Мне придется сейчас хохотать…
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 55 | Добавил: Haweran | Дата: 15.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Aleksandr Blok

ВО СНЕ

Мне снилося, что яблони цвели,
Что были мы детьми, и, радуясь, как дети,
Сбирали их цветы опавшие – с земли,
Что было так светло, так весело на свете
Мн ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 51 | Добавил: Haweran | Дата: 15.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Mirra Lohwiskaýa

«ТЯЖЕЛО В НОЧНОЙ ТИШИ…»

Тяжело в ночной тиши
Выносить тоску души
Пред безглазым домовым,
Тёмным призраком немым,
Как стихийная вольна.

Но зато люб ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 63 | Добавил: Haweran | Дата: 15.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Afanasiý Fet

«НЕ РАЗЛИВАЙ ВОЛШЕБНЫХ ЗВУКОВ…»

Не разливай волшебных звуков!
Не уноси ты в свой прекрасный мир!
Твоя душа – как Божий ангел!
Вся жизнь твоя – как светлый день!
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 58 | Добавил: Haweran | Дата: 15.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Alekseý Kolsow