1 2 3 ... 30 31 »
PIŞIK

Edaramyzda syçan köpelipdir. Käte çekmäni açan badyňa onuň tahylyndan bir sy ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 69 | Добавил: Haweran | Дата: 06.06.2023 | Teswirler (1) | Теги: Gurbangylyç Hydyrow

MANTY GAZANY

Martyň mymyjak şemalyna akja köýnejigimi galgadyp, «Duşurmazmy» diýen ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 44 | Добавил: Haweran | Дата: 06.06.2023 | Teswirler (0) | Теги: Gurbangylyç Hydyrow

ALASARMYK

Agaly Bekçäýewiç ýokary edaralaryň birinde naçalnik bolup eslije ýyl işl ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 49 | Добавил: Haweran | Дата: 02.06.2023 | Teswirler (0) | Теги: Gurbangylyç Hydyrow

ÇEKIMÇI

Arada men kinoteatra bardym. Film görmek üçin bilet alaýyn diýip, nobata d ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 50 | Добавил: Haweran | Дата: 02.06.2023 | Teswirler (0) | Теги: Gurbangylyç Hydyrow

NÄDIP REPORTAŽ GEÇIRMELI

Ýygymçy bilen ine şu zeýilli gepleşmeli:
Reportýor ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 46 | Добавил: Haweran | Дата: 01.06.2023 | Teswirler (0) | Теги: Gurbangylyç Hydyrow

TOÝ

― Başlyk, bir toýjagaz edäýjek bolýas-da, şoňa...
― Gaty gowy, oň bolsu ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 95 | Добавил: Haweran | Дата: 31.05.2023 | Teswirler (1) | Теги: Gurbangylyç Hydyrow

«ÖZLI-ÖZÜMIZ» DIÝEN TARANTELLA

― Hormatly tomaşaçylar, häzir siz biziň öz kompozit ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 49 | Добавил: Haweran | Дата: 31.05.2023 | Teswirler (0) | Теги: Gurbangylyç Hydyrow

ÝYGNAKPARAZLAR

Biziň raýonymyzyň käbir ýolbaşçylarynyň arasynda ýygnakçyllyga ýykg ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 77 | Добавил: Haweran | Дата: 30.05.2023 | Teswirler (1) | Теги: Gurbangylyç Hydyrow

KEJEBE

Tehniki progresiň ösäýşini! Baý-ba! «Ona çenli sanamankaň fabrikde eýýäm bi ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 92 | Добавил: Haweran | Дата: 30.05.2023 | Teswirler (1) | Теги: Gurbangylyç Hydyrow

BDU-da BOLMADYK WAKA

Gylyç aganyň ýaşy birçene barypdy. Ol birnäçe gün ýatdy-da, w ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 104 | Добавил: Haweran | Дата: 29.05.2023 | Teswirler (3) | Теги: Gurbangylyç Hydyrow

SUDUÑ BÄRI ÝANYNDAN GAÝTDYK

«Ata-enäni ynjydan ulalyp oňalmadyk peläket» diýip, kä ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 78 | Добавил: Haweran | Дата: 29.05.2023 | Teswirler (1) | Теги: Gurbangylyç Hydyrow

GEÇMIŞDEN BIR PARÇA

Bu waka mundan ençeme asyr öň bolupdy. Günleriň bir gününde ss ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 56 | Добавил: Haweran | Дата: 29.05.2023 | Teswirler (0) | Теги: Gurbangylyç Hydyrow

BASAN ÝERIM GAP-ÇANAK

Täze ýyl gijesi. On minuty kem on iki. Durmuşymyz garrylarym ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 66 | Добавил: Haweran | Дата: 27.05.2023 | Teswirler (0) | Теги: Gurbangylyç Hydyrow

ESEN, SÖÝÜNIÑ GÜNI

Esen bilen Söýün ― ekiz. Bular bir göwrede 9 aý 10 gün bile, bir-birini ýassanyp ýatan iki dogan. Indi bular öýlendiler. Goňşy mellekde beýik ymarat gurdular. Günlerde ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 71 | Добавил: Haweran | Дата: 26.05.2023 | Teswirler (0) | Теги: Gurbangylyç Hydyrow

KÜRSÜSINDE ARKAÝYN OTURYP BILMEÝÄN ADAMA ÝÜZLENME

Hormatly jenap!
Rahat, gi ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 58 | Добавил: Haweran | Дата: 26.05.2023 | Teswirler (0) | Теги: Eziz Nesin

«GELIN»

― Halypa, aýak çeksene, men saňa «Horaz» sesini eşitmedik bir täzelik aýdaýyn.
― Arkamda bir ganar «Ak altyn» bar-da.
― Goý, ol şu ýerde «Dursun».
― Onda «Gün ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 116 | Добавил: Haweran | Дата: 25.05.2023 | Teswirler (0) | Теги: Gurbangylyç Hydyrow

SAÝLAWYŇ ÖŇÜSYRASYNDAKY GÖREŞ

Biziň posýologymyzda iki sany kofehana bar. D ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 56 | Добавил: Haweran | Дата: 17.05.2023 | Teswirler (0) | Теги: Eziz Nesin

“SEN BIZIŇ...”

Patjan Geldiýewiň klasa girip, ýaňy sapaga başlanam şoldy welin, gapy kakyldy. Onýança-da sekretar gyz gapydan çalaja jyklap:
- Direktor size ýene bir gelip-gitsin d ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 56 | Добавил: Haweran | Дата: 17.05.2023 | Teswirler (0) | Теги: Hojagylyç Nazarow

ÝÜREGEDÜŞDI

Işden soň dostum Amangulynyň keselhanada syrkaw ýatan ejesini soramaga gitdik. Wraçdan rugsat alyp, egnimize ak halat atyp, ikimizem palata girdik. Bizi görüp, Amangulynyň eje ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 116 | Добавил: Haweran | Дата: 06.05.2023 | Teswirler (3) | Теги: Atamyrat Çarymuhammedow

GÜN TUTULAN MAHALY

Beýle hadysanyň boljagyny, Günüň tutuljagyny menem öňünden eşid ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 98 | Добавил: Haweran | Дата: 27.04.2023 | Teswirler (2) | Теги: Gurbangylyç Hydyrow