INDIKI MASGARAÇYLYK

Olar iki bolup merhumyň öýüne howlugyp bardylar.
Ýakyn garyndaş hökmünde hem-de ýerli däbe görä, towuş etdiler. Soňra täze ýogalan daýylarynyň ýatan otagyna gir ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 333 | Добавил: Haweran | Дата: 18.09.2022 | Teswirler (15) | Теги: Sylapberdi Muhamow

ÜÇÜNJI KITAP

ANUŞTEGINLER NESILŞALYGYNYÑ DÖWRI

I BAP

551-nji hijriniň Rejep aýynyň üçünde (1156-njy ýylyñ 22-nji awgusty) Abyl Fath Il-Arslan adaty dabara bilen ... Doly oka»
Категория: Taryhy proza | Просмотров: 65 | Добавил: Haweran | Дата: 17.09.2022 | Teswirler (1) | Теги: Reýimbaý Sabyrow

XXII BAP

Yslamyň möhüm serhedi hasaplanýan Jendiň jeňsiz, jedelsiz alynmagyny uly ýeňiş saýan Horezmşa Atsyzyň, diýseň keýpi kökdi. Gürgenje gelen gününiň ertesi Jendiň alynmagynyň hatyr ... Doly oka»
Категория: Taryhy proza | Просмотров: 61 | Добавил: Haweran | Дата: 17.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Reýimbaý Sabyrow

XXI BAP

Horasanlylar Gürgenjiň gabawyny aýryp, ýurduna gidenlerinden soň şäherde durmuş öňküsi ýaly gaýnap joşdy. Bazarlarda azyk harytlary,dürli ir-iýmişler bolelin boldy. Bakgallaryň d ... Doly oka»
Категория: Taryhy proza | Просмотров: 64 | Добавил: Haweran | Дата: 17.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Reýimbaý Sabyrow

XX BAP

Gürgençde iki şahyr duşuşyp, balyk suwa giren ýaly bolup giden bolsalar, Merwde Nyzameddin hajybyň iberen iki “talabany” suwdan çykarlyp taşlanan balyklar ýaly dodaklary bir damja ... Doly oka»
Категория: Taryhy proza | Просмотров: 63 | Добавил: Haweran | Дата: 17.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Reýimbaý Sabyrow

XIX BAB

Edip Sabyr Merwden çykan kerwen bilen nirede sen Horezmin diýip ýola düşdi. Onuň bagtyna kerwenbaşy sungata, şygryýete sarpa goýýan, sowatly hem-de Edip Sabyryň at-owazasyny eşide ... Doly oka»
Категория: Taryhy proza | Просмотров: 68 | Добавил: Haweran | Дата: 17.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Reýimbaý Sabyrow

БУИ ТЕПАК*

Основан на реальных событиях

- Хез аз инчо даф шав, ту буи тепак мекуни!*
Сунбулак не могла успокоиться, эти слова, словно острый кинжал, поранили её ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 61 | Добавил: Haweran | Дата: 17.09.2022 | Teswirler (1) | Теги: Amal Hanym Gajiýewa

UZAK ÖMÜR: HEKAÝAT WE HIKMET

Uzak ömür, has takygy ebedi ýaşaýyş adamzadyň elýetmez arzuwy. Ol barada-da ynsanyýetiň tutuş taryhynda, halklaň köpüsinde dürli-dürli hekaýatlaram, hikmetler ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 195 | Добавил: Bagabat | Дата: 17.09.2022 | Teswirler (2) | Теги: Serdar Ataýew

XVIII BAP

Soltan Sanjar on ýyllap özüniň hyzmatynda bolan çaglarynda Atsyzy gowy görýärdi. Şonuň üçin ol näme etse-de, töweregindäki wezir-wekilleri näçeler ýamanlasalar-da, oňa garşy çä ... Doly oka»
Категория: Taryhy proza | Просмотров: 67 | Добавил: Haweran | Дата: 17.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Reýimbaý Sabyrow

• Mustaý Kerim hakda

Görnükli başgyr şahyry Mustaý Kerim 1919-njy ýylda Kiýaş obasynda, Ufadan otuz kilome ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 56 | Добавил: Haweran | Дата: 17.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Mustaý Kerim

• Alym Keşokow hakda

Ýigrimiden gowrak kitabyň, "Ajaýyp pursat" atly romanyň awtory Alym Pşemahowiç Keşoko ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 97 | Добавил: Haweran | Дата: 17.09.2022 | Teswirler (1) | Теги: Alym Keşokow

• Wladimir Solouhin hakda

Wladimir Alekseýewiç Solouhin 1924-nji ýylda eneden boldy. Ilkinji kitaby "Sähra ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 261 | Добавил: Haweran | Дата: 17.09.2022 | Teswirler (11) | Теги: Wladimir Solouhin

• Nikolaý Poliwin hakda

Nikolaý Georgiýewiç Poliwin 1925-nji ýylda Astrahanda eneden boldy. Urşuň başlanan ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 60 | Добавил: Haweran | Дата: 17.09.2022 | Teswirler (1) | Теги: Nikolaý Poliwin

• Resul Gamzatow hakda

Dagystan ASSR-nyň halk şahyry, Lenin hem Döwlet baýraklarynyň laureaty Resul Gamzat ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 86 | Добавил: Haweran | Дата: 17.09.2022 | Teswirler (1) | Теги: Resul Gamzatow

KÄBIR DÜŞÜNMEDIKLERIM

Beren bahalarny ogurlanlara
Ýolum rastlyk diýip egrilenlere
Düşünemok.

Haýran bolup, onam gizleýänlere
Içi gülüp, ýüzi aglaýanlara ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 102 | Добавил: Perо | Дата: 17.09.2022 | Teswirler (1) | Теги: Meñli Aşyrowa

• Garold Registan hakda

Garold Gabrielowiç Registan sowet okyjylaryna inçe lirik, meşhur aýdymçy şahyr hök ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 63 | Добавил: Haweran | Дата: 17.09.2022 | Teswirler (2) | Теги: Garold Registan

BERDI KERBABAÝEWE BAGYŞLANAN AÝDYM

Hökmürowan Gündogar,
Çölüň, gör, ne gün berer -
Gurudar derýalary,
Tümlüge siňip giden
Hatar asyrlar ýaly.

Ýell ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 50 | Добавил: Haweran | Дата: 17.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Mihail Dudin

LI SINÝUN

Li Sinýun (iňlisçe: Lǐ Qīngyún, rusça: Ли Цинъюнь), takmynan 1677-nji ýy ... Doly oka»
Категория: Ýazyjy şahyrlaryň we alymlaryň terjimehaly | Просмотров: 100 | Добавил: Bagabat | Дата: 17.09.2022 | Teswirler (8) | Теги: Li Sunýun

"BIR ÝERDE BOŞ OTURMAGA MEÝILIM ÝOK HIÇ HAÇAN..."

Bir ýerde boş oturmaga meýilim ýok hiç haçan
Meniňem öz ykbalymyň ýodasy bar, ýodasy.
Ýürekde-de syr saklaman,
Aýdar ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 59 | Добавил: Haweran | Дата: 17.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Mihail Dudin

ЗАОЧНАЯ БЕСЕДА С МУХАМЕДКУЛИ АТАБАЕВЫМ
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 75 | Добавил: Haweran | Дата: 17.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Allaýar Çüriýew

ÝOL OÝLARY

Bu gün agşam ýoldaşlarym ýygnanyşyp deňňene edýärler diýip, oýlanýaň. - Menem çagyrdylar. Gün-güzeran aladasy bilen ýola ugramadyk bolanymda hökman olaryň arasynda bolardym. Hä ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 107 | Добавил: Haweran | Дата: 17.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Sylapberdi Muhamow

XVII BAP

Horezmşa Atsyz Buharadan sag-aman ýurda dolanyp geleni üçin köşgüniň meýlisler eýwanynda aýdym-sazly, şagalaňly meýlis gurady. Meýlise döwlet işgärleri, emirler, paýtagtyň mähell ... Doly oka»
Категория: Taryhy proza | Просмотров: 65 | Добавил: Haweran | Дата: 17.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Reýimbaý Sabyrow

СТРАННЫЙ ГОРОД

Санкт-Петербург – гранитный город,
Взнесенный оловом над Невой,
Где небосвод давно распорот
Адмиралтейскою иглой!

Как явь, вплелись в твои ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 53 | Добавил: Haweran | Дата: 17.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Nikolaý Agniwsew

XVI BAP

Dargan harby ulgamy dikeltmek Atsyza aňsat düşmedi. Harby meseleler bilen meşgullanýan öňki gurama-Diwan al ard ýokdy. Leşgeriniñ adam sany bäş müñe-de ýetenokdy. Bu bolsa uly ýör ... Doly oka»
Категория: Taryhy proza | Просмотров: 61 | Добавил: Haweran | Дата: 17.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Reýimbaý Sabyrow

ОСЕНЬ

1.

И вот сентябрь! замедля свой восход,
Сияньем хладным солнце блещет,
И луч его в зерцале зыбком вод
Неверным золотом трепещет.
Седая мгла ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 60 | Добавил: Haweran | Дата: 17.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Ýewgeniý Baratynskiý

XV BAP

Atsyz üç müňe golaý urşujydan ybarat goşun bilen gelip, Gürgenji gabady. Wagt gijäniň ýaryndan agypdy. Galanyň ýokarsynda her ýerde ýanyp duran çomlaryň ýagtysynda seýregiräk esger ... Doly oka»
Категория: Taryhy proza | Просмотров: 58 | Добавил: Haweran | Дата: 17.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Reýimbaý Sabyrow

17 СЕНТЯБРЯ

(1823)

Надежда, Вера и Любовь,
Куда, волшебницы, умчались?
Вас в жизни я узрю ли вновь?
Сколь вы прелестны мне являлись!
Я нежи ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 45 | Добавил: Haweran | Дата: 17.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Wilgelm Kýuhelbeker

XIV BAP

"Oýunçy utulanyny bilse ýagşy" diýlenini edip, söweş meýdanyndan garasyny saýlan Horezmşa Atsyz howpsuz ýerde galdyran maşgalasy bilen hazynasyny we olaryň goragyndaky kiçi ogly H ... Doly oka»
Категория: Taryhy proza | Просмотров: 67 | Добавил: Haweran | Дата: 17.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Reýimbaý Sabyrow

ЭПИСТОЛА И.И.ШУВАЛОВУ

На прибытие его из чужих краев в Санктпетербург 1777 года сентября 17 дня

Предстатель росских муз, талантов покровитель,
Любимец их ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 52 | Добавил: Haweran | Дата: 17.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Gawriil Deržawin

XIII BAP

Horezmşa Atsyz wekilbaşynyñ aýdany ýaly eden işleriniň jogabyny däl-de, jezasyny çekmeli bolaýmasa ýagşy. Ol Jend bilen Mangyşlagy basyp alany üçin uzur soramasa-da, soltanyň bir ... Doly oka»
Категория: Taryhy proza | Просмотров: 66 | Добавил: Haweran | Дата: 17.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Reýimbaý Sabyrow

«ДРУГИ! БРАТСТВЕННЫЙ СОНМ!..»

Други! Братственный сонм!
Вы, чьим взмахом сметен
След обиды земной.
Лес! – Элизиум мой!

В громком таборе дружб
Собу ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 48 | Добавил: Haweran | Дата: 17.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Marina Swetaýewa

XII BAP

Söýgi hem, aýşy-eşret hem öz ýoluna. Täji-tagt eýesiniň bu zatlardan has möhüm işleri, öňünde goýan maksatlary bolýar. Horezmşa Jelaleddin Atsyz hem indi seljuklaryň tabynlygyndak ... Doly oka»
Категория: Taryhy proza | Просмотров: 67 | Добавил: Haweran | Дата: 17.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Reýimbaý Sabyrow

ИЗ МЫШИНЫХ СТИХОВ

У людей война. Но к нам в подполье
Не дойдет ее кровавый шум.
В нашем круге – вечно богомолье,
В нашем мире – тихое раздолье
Благодатных и см ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 46 | Добавил: Haweran | Дата: 17.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Wladislaw Hodasewiç

XI BAP

Horezmşa Atsyz uzaga çeken meýlisden soň taşdaryny çagyryp, gyzgyn hammamda ýuwundy-da, özüniň aram otagyna bardy. Gapynyň öňünde häzir bolan sakçylara "Hiç kimi goýbermäň, men dyn ... Doly oka»
Категория: Taryhy proza | Просмотров: 72 | Добавил: Haweran | Дата: 17.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Reýimbaý Sabyrow

ОXОТА ЗА КАБАНОМ

Я слышу лай моих любимых дум,
Их голоса и радостны, и звонки;
И вот к крыльцу коня подводит грум,
И вот Мечта – с хлыстом и в амазонке.

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 53 | Добавил: Haweran | Дата: 17.09.2022 | Teswirler (1) | Теги: Waleriý Brýusow

X BAP

Dünýewi we dini ylymlardan baş çykarýan, edebiýaty, sungaty söýýän, arap, pars dillerini suwara bilýän, türkide, parsyda ne gözel gazallar ýazýan, öz döwrüniň we geçmişdäki beýik şa ... Doly oka»
Категория: Taryhy proza | Просмотров: 57 | Добавил: Haweran | Дата: 17.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Reýimbaý Sabyrow

КОСТЁР

Ворох листьев сухих все сильней, веселей разгорается,
  И трещит и пылает костер.
Пышет пламя в лицо; теплый дым на ветру развевается,
  Затянул весь лесной ко ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 55 | Добавил: Haweran | Дата: 17.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Iwan Bunin

IX BAP

Ony dogran zenanyň aýdany deý dünýä inmegi aňsat bolmadyk adam Allanyň eradasy bilen dünýä indi. Ýaş çaga uly ady göterip bilmez diýen yrym bilen ilki oňa ýönekeýje Atsyz diýen ady ... Doly oka»
Категория: Taryhy proza | Просмотров: 57 | Добавил: Haweran | Дата: 17.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Reýimbaý Sabyrow

«ПО ПОЛЯМ, ПО ЛУГАМ, ПО ДОЛИНАМ НЕМЫМ…»

По полям, по лугам, по долинам немым,
Прокатилася первая трель.
Зашумел темный дуб, отголоском глухим
Отозвалась зеленая ель. ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 53 | Добавил: Haweran | Дата: 17.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Maksimilian Woloşin

VIII BAP

Horezmşa Kutbeddin Muhammediň synan Syddyk baýyň ýetim galan gyzyna öýlenendigi, dabaraly toý edilmese-de, bütin Gürgenje ýaýrady. Köp adamlar: “Ýetim gyzyň bagty getiripdir” diý ... Doly oka»
Категория: Taryhy proza | Просмотров: 65 | Добавил: Haweran | Дата: 17.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Reýimbaý Sabyrow

ОБРОЧНИК

Хоругвь священную подъяв своей десной,
Иду – и тронулась за мной толпа живая,
И потянулись все по просеке лесной,
И я блажен и горд, святыню воспевая.
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 52 | Добавил: Haweran | Дата: 17.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Afanasiý Fet

VII BAP

Kutbeddin Muhammet başyna täç geýeli bäri-indi ýarym ýyldyr Ekinçi ibn Koçkardan galan birneme çagşan döwlet arabasyny düzedip, özüniň çygyryndan ýöretmek üçin işden başga zada ün ... Doly oka»
Категория: Taryhy proza | Просмотров: 55 | Добавил: Haweran | Дата: 17.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Reýimbaý Sabyrow

«НЕБО БЛЕДНЕ-ГОЛУБОЕ…»

Небо бледно-голубое
Дышит светом и теплом
И приветствует Петрополь
Небывалым сентябрем.

Воздух, полный теплой влаги,
Зелень ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 52 | Добавил: Haweran | Дата: 17.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Fýodor Týutçew

VI BAP

Gürgenjiň howasynda bir üýtgeşikligiň bardygy duýulýardy. Asmany kä gara bulutlar, käte ak bulutlar gaplasa-da, ýagman geçýärdi. Göýä tebigat jemgyýetde bir üýtgeşikligiň boljakdyg ... Doly oka»
Категория: Taryhy proza | Просмотров: 56 | Добавил: Haweran | Дата: 17.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Reýimbaý Sabyrow

«БЛИЗ МЕСТЬ, ГДЕ ЦАРСТВУЕТ ВЕНЕЦИЯ ЗЛАТАЯ…»

Близ мест, где царствует Венеция златая,
Один, ночной гребец, гондолой управляя,
При свете Веспера по взморию плывет,
Рина ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 48 | Добавил: Haweran | Дата: 17.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Aleksandr Puşkin

V BAP

Wagt diýip atlandyrylýan dünýädäki iň şepagatsyz zadyň geçmişden geljege tarap ýel kimin öwsüp geçenini adam duýman galýar. Şalara-da, gedaýlara-da deň daraýan wagt özüni jahan solt ... Doly oka»
Категория: Taryhy proza | Просмотров: 59 | Добавил: Haweran | Дата: 17.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Reýimbaý Sabyrow

БРЕННОСТЬ КРАСОТЫ

Увы! что в мире красота? –
Воздушный огнь, в ночи светящий,
Приятна сердцу сна мечта,
Луч солнечный, в росе блестящий.

Мгновенье – нет ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 48 | Добавил: Haweran | Дата: 17.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Wasiliý Kapnist

IV BAP

Ýazgy şu ýere gelende yzy köp nokat bilen tamam bolýardy. Anuştegin depderi ýapyp oýa çümdi: “Bu gowgaly dünýäde başyňa täç geýip, ol başyň haçan kesiljegini bilmän ýaşandan çopan ... Doly oka»
Категория: Taryhy proza | Просмотров: 65 | Добавил: Haweran | Дата: 17.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Reýimbaý Sabyrow

III BAP

Elkyssa, sene 407-nji hijriniň esedinde Soltan Mahmyt Gaznalynyň eradasy bilen onuň ýakyn hajyplarynyň* biri emir Altyntaş Horezminiň tagtyna çykdy. Oňa Horezmşa unwany berildi. T ... Doly oka»
Категория: Taryhy proza | Просмотров: 62 | Добавил: Haweran | Дата: 17.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Reýimbaý Sabyrow

II BAP

Horezm. Ady äleme dolan baý ülke. Emma Anuştegin üçin ýat, nätanyş diýar. Adam özüniň dogduk mekanyndan, bagrynyň badaşan topragyndan özge ýere, nätanyş adamlaryň arasyna düşeninde ... Doly oka»
Категория: Taryhy proza | Просмотров: 64 | Добавил: Haweran | Дата: 17.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Reýimbaý Sabyrow

IKINJI KITAP

ANUŞTEGINLER NESILŞALYGYNYÑ DÖWRI

I BAP

Emir Bilgеtegin Garçystanyň hoş howaly dag eteklerinde şikär edip, gaýdyp gelýärkä ýoly şu ülkedäky bir zemi ... Doly oka»
Категория: Taryhy proza | Просмотров: 57 | Добавил: Haweran | Дата: 17.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Reýimbaý Sabyrow

XXV BAP

Ibn Salam Gürgenje ýetip gelende derwezeleri berkidilen galanyň depesindäki serbazlary görüp, gürgençlileriň duşmany şähere girizmezlige, onuň bilen galanyň üstünde durup, jeňi do ... Doly oka»
Категория: Taryhy proza | Просмотров: 64 | Добавил: Haweran | Дата: 17.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Reýimbaý Sabyrow