00:16

Güyz duýgulary

GÜÝZ DUÝGULARY

Duýgularym boýnuýogyn hyzmatkär,
Sus otyrlar dilin dişläp, syr saklap.
Bu giçki güýz per berenok payhasa,
Döşün tutup noýabrda gaýlara.

Lemmer-lemmer bulutlaryñ göçüni
Ýel oýnaýar, kä dagydyp, üýşürip.
Hol aşakda köle düşýän suduryn,
Synlap, görýar öýdýä güýz öz düýşüni.

18.11.2021. Daşoguz-Garagaç.

***

Tolkun atýar tokaýlaryñ ot-çöpi,
Ýalkym atýar ýapraklarda damjalar.
Asmandaky boz bulutlar ak köpük,
Dagap barýar kalbymdaky gamjagaz.

Köl boýunda ak berýoza, pälwan dub,
Hoş owaz deý bu ýerleriñ peyzaźy,
Balarylar, kebelekler galmandyr,
Olañ ýerne men urýaryn perwazy.

Sylapberdi MUHAMOW.

12.11.2022. Klin şäheri. Podmoskowye.
Категория: Goşgular | Просмотров: 169 | Добавил: Garadag | Теги: Sylapberdi Muhamow | Рейтинг: 4.7/3
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Встреча / Goşgular - 12.01.2023
Вечер в Ницце / Goşgular - 10.02.2023
«Месяц серебряный смотрится в волны морские…» / Goşgular - 11.01.2023
Güýzdäki düýş / şol bir şygryň iki äheňi / Goşgular - 02.02.2023
Милая дева, зачем тебе знать, что́ жизнь нам готовит…» / Goşgular - 28.01.2023
Ýer beriň sopulaň meýhanasyndan... / Goşgular - 01.01.2023
Осёл в уборе / басня / Goşgular - 14.02.2023
Mynajat / Goşgular - 04.02.2023
Gideňsoň / Goşgular - 06.01.2023
Sestra derýasy / Goşgular - 29.01.2023

Teswirleriň ählisi: 7
0
1 mango  
651
gowy goşgular, owadan täsin deňeşdirmeler, gowy peýzaž.
ikisinde-de bir hili meşzeşlik duýulýar.
belki asmandaky bulutlardyr?
"synlap, görýär öýdýä güýz öz düýşüni" - şu setrde-de bir zada ýetmän du...
"öýdýä" problema çykarýamyka, ýa göwnümemi?
goşgular hakykatdanam "güýz duýguly" goşgylar bolupdyr.
üstünlik(ler) sylap kaka.

0
2 Myhman0430  
778
gowy goşgular.

prozadaky Sylap bilen poeziýadaky Sylap bir adam diýseň ynanar ýaly däl. täsin.

mangoň diýýän ýerinem işlenipjik göýberilse, hasam bet boljak. men-ä goşga düşünmeýän biri, maslahat beren bolup goşgyň hilini düşüresim gelenok. ýöne kellä gelen birinji pikirimem aýdasym geldi.

synlaýar. ahmal görýär güýz öz düýşüni

ýa-da

synlaýar. ahmal görýär ol öz düýşüni

diýseň hasam загадочный boljak eken. o ýerdäki "ol" ýelmi, güýzmi, liriki gahrymanmy ýa başga birimi...

iň gowusy "öýdä"-ň yzyna "n" goýaýmaly

synlap, görýär öýdýän güýz öz düýşüni

"synlap görmek" "barlap görmek" ýalyragam eşdilýä welin, oturda pauzany iki sekunt köpräk saklaýmaly.

dyngy belgileriň ähmiýeti goşguda hasam beter bildirýä.

asmandaky boz bulutlar -- ak köpük

Awtora BEREKELLA

0
3 Gumlygelin  
8
Ajaýyp bolupdyr.
Goşgulary okamda öýdýä däl-de, öýdýän diýip okasym gelip geçdim. Soñ görsem teswirler hem şeý diýip dur eken.

0
4 sylapberdimuhamov  
1428
Haýyş gowy dalımı, Myhman! Iki Sylap bolsa, meñ özümde hem kawagt şeýle duýulýar.
Ýa bi orslaryñ раздвоение личности diýýânimikâ?!)

0
6 Myhman0430  
778
"Haýyş gowy dalımı" diýen jümlä düşünmedim. bir haýyş bar bolsa, elimden gelse bitireýin.

0
5 Remezan  
1397
Duýgulandyryjy, dowamly bolsun, Sylap aga,

0
7 sylapberdimuhamov  
1428
Myhman, bagyşlañ tel klawiarurasy T9 reźimde i kâwagt ýalñyş gidýa.
Haýyş poka ýok.

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]