1 2 »
SÖÝGI - PAÝHASYÑ MIWESI

Diňe bir ýaşlary däl, eýsem hemmäni gyzyklandyrýan sorag söýgi näme? Söýmek-söýülmek üçin ýörite durmuş taýýarlygy gerekmi? Berk maşgala durmuşynyň syrlary we ş ... Doly oka»
Категория: Hukuk maslahathanasy | Просмотров: 177 | Добавил: edebiyatteswiri | Дата: 19.10.2022 | Teswirler (0) | Теги: Taganmyrat Goçyýew

BILIM BERMEK WE IŞGÄRLERI HÜNÄRE TAÝÝARLAMAK IŞINE YGTYÝARNAMA ALMAK

“Bilim hakynda” Türkmenistanyň Kanuny, 2021-nji ýylyň 5-nji iýunynda kabul edilen.

15-nji madd ... Doly oka»
Категория: Hukuk maslahathanasy | Просмотров: 153 | Добавил: Bagabat | Дата: 13.10.2022 | Teswirler (1) | Теги: Serdar Ataýew

HUSUSY TELEKEÇILIK IŞI WE YGTYÝARNAMALAŞDYRYŞ ULGAMY

Bellenip geçilişi ýaly, hereket edýän kanunçylyga laýyklykda, telekeçilik işleriniň aýry-aýry görnüşlerini, 2008-nji ýylyň 25-nji iýun ... Doly oka»
Категория: Hukuk maslahathanasy | Просмотров: 104 | Добавил: Bagabat | Дата: 13.10.2022 | Teswirler (0) | Теги: A.Çaryýew, D.Orazgylyjow, Ý.Nuryýew, S.Ataýew

HUSUSY TELEKEÇILIK IŞI WE SALGYT KANUNÇYLYGY

Türkmenistanyň salgyt kanunçylygyna laýyklykda, olaryň amala aşyrýan telekeçilik işleriniň görnüşine we häsiýetli aýratynlyklaryna baglylykda, ... Doly oka»
Категория: Hukuk maslahathanasy | Просмотров: 192 | Добавил: Bagabat | Дата: 13.10.2022 | Teswirler (1) | Теги: S.Ataýew, Ý.Nuryýew, A.Çaryýew, D.Orazgylyjow

GYLYKSYZ HÄSIÝETLER

Ýeňil ulagda barýan ýaşlar apelsiniň, bananyň, beýleki gök, miwe önümlerini ... Doly oka»
Категория: Hukuk maslahathanasy | Просмотров: 160 | Добавил: edebiyatteswiri | Дата: 04.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Taganmyrat Goçyýew

IŞDEN ÇYKYLANDAKY HASAPLAŞYK TÖLEGLERI HAKDA

Sorag:

Işden çykylanda işgär bilen iş berijiň arasynda geçirilmeli hasaplaşyklar hakynda hereket edýän kanunçylykda be ... Doly oka»
Категория: Hukuk maslahathanasy | Просмотров: 357 | Добавил: Bagabat | Дата: 23.05.2022 | Teswirler (3) | Теги: Serdar Ataýew

MELLEK ÝERI HAKDA KANUNÇYLYK

SORAG:
Mellek ýeri hakda kanunçylyk

JOGAP:
2004-nji ýylyň 25-nji oktýabrynda kabul edilen, «Ýer hakynda» Türkmenistanyň bitewi Kanu ... Doly oka»
Категория: Hukuk maslahathanasy | Просмотров: 468 | Добавил: Bagabat | Дата: 03.12.2021 | Teswirler (5) | Теги: Serdar Ataýew

ESERI TERJIME ETMEGIŇ HUKUK ESASLARY HAKDA

Sorag:

Awtordan soramazdan (onuň razylygyny almazdan) onuň eserini terjime etmek we ýaýratmak düzgüni bozýarmy?

... Doly oka»
Категория: Hukuk maslahathanasy | Просмотров: 312 | Добавил: Bagabat | Дата: 01.12.2021 | Teswirler (5) | Теги: Serdar Ataýew

RAÝATY WE ONUÑ ŞAHSY DURMUŞYNY TELEFONDA ÝA-DA BAŞGA ÝAZGY EDIŞ ENJAMYNDA AUDIO-WIDEO ÝAZGY ETMEK HAKDA

SORAG: (@Gökböri)
- Bagabat aga, öñräk raýaty, onuñ hereketlerini, şahsy ... Doly oka»
Категория: Hukuk maslahathanasy | Просмотров: 553 | Добавил: Gökböri | Дата: 07.11.2021 | Teswirler (4) | Теги: Serdar Ataýew

INTERNET WE DÖREDIJILIK HAKDA

SORAG: (@Haweran)

Şahsy döredijiligiň internet bilen baglanyşygy barada-da agzalarymyzyň ýüregine sowuk suw sepiji-arkaýynlaşdyryjy taraplarynam ... Doly oka»
Категория: Hukuk maslahathanasy | Просмотров: 287 | Добавил: Bagabat | Дата: 06.11.2021 | Teswirler (1) | Теги: Serdar Ataýew

DÖREDIJILIGE BOLAN HUKUK WE ONUŇ KANUNÇYLYK ESASLARY

SORAG (@Nurdan):

Döredijilik işi bilen meşgullanmagyň dürli kärdäki adamlara Konstitusiýamyzda we beýleki kanunlarda kepi ... Doly oka»
Категория: Hukuk maslahathanasy | Просмотров: 340 | Добавил: Bagabat | Дата: 06.11.2021 | Teswirler (16) | Теги: Serdar Ataýew

ZÄHMWET WETERANLARY HAKDA

SORAG: (@Dark_Wolf)

- Maňa “zähmet weterany” hakynda maglumat gerekdi. Häzirki wagtda nähili ýeňillikler berilýär, şol ada eýe bolsaň? Ýagny, ... Doly oka»
Категория: Hukuk maslahathanasy | Просмотров: 591 | Добавил: Bagabat | Дата: 01.11.2021 | Teswirler (2) | Теги: Serdar Ataýew

MAÝYPLARA BERILÝÄN ÝEŇILLIKLER we MAŞGALA GATNAŞYKLARY HAKDA

SORAG: (@Hyýalkeş)

- Ikinji topar maýyplaryna gaz-tok meselesinde nähili ýeňillik berilýär?

< ... Doly oka»
Категория: Hukuk maslahathanasy | Просмотров: 388 | Добавил: Bagabat | Дата: 01.11.2021 | Teswirler (0) | Теги: Serdar Ataýew

ÝAŞAÝYŞ JAÝYNY SOWGAT ETMEK, SATMAK HAKDA

SORAG: (@Елена_Прекрасная)

- Ýaşaýyş jaýyny sowgat etmek we satmak hakda nähili hukuk kadalary bar?

JO ... Doly oka»
Категория: Hukuk maslahathanasy | Просмотров: 483 | Добавил: Bagabat | Дата: 01.11.2021 | Teswirler (17) | Теги: Serdar AtaýewI hekaýa: Gögeleleriň söýgüsi

Garaňkydy. Asmanyň syýareňk garalygynda ýyldyzlar, göýä asman şaly ... Doly oka»
Категория: Hukuk maslahathanasy | Просмотров: 502 | Добавил: Bagabat | Дата: 01.11.2021 | Teswirler (15) | Теги: Aýdogdy Çaryýew, Serdar Ataýew, Taganmyrat Goçyýew

TÜRKMEN HUKUGYNYÑ TARYHYNDAN

Türkmen halkynyñ taryhyndan, geçmişde bolup geçýän wakalardan, şonuñ bilen birlikde kanunçylyk, hukuk bilen baglanyşykly taryhymyzda amal edilen işler hakynda ... Doly oka»
Категория: Hukuk maslahathanasy | Просмотров: 370 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 13.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Konstantin Palen

REKLAMANYÑ GÖRNÜŞLERI we SERIŞDELERI

Mälim bolşy ýaly, islendik alyjy ilki harydy satyn almazdan öň şol harydyň hili, çykan wagty, onuň peýdalylygy we beýleki ýagdaýlary barada, islendik ... Doly oka»
Категория: Hukuk maslahathanasy | Просмотров: 498 | Добавил: Bagabat | Дата: 13.06.2019 | Teswirler (1) | Теги: Aýdogdy Çaryýew

Reklamanyň jemgyýetçilik hadysasy hökmünde emele gelmegi öz köklerini örän gadymyýetden alyp gaýdýandyr. Häzirki wagtda Beýik Britaniýanyň London şäherinde ýerleşýän, Britan muzeýinde saklanyp galan w ... Doly oka»
Категория: Hukuk maslahathanasy | Просмотров: 388 | Добавил: Bagabat | Дата: 13.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Aýdogdy Çaryýew

Reklamanyň ähmiýetiniň häzirki zaman raýat dolanyşygynda günsaýyn artýandygy sebäpli, reklama gatnaşyklary pursatsaýyn çylşyrymlaşýar we ykdysady dolanyşykda reklamanyň dürli-dürli görnüşleri (reklama ... Doly oka»
Категория: Hukuk maslahathanasy | Просмотров: 360 | Добавил: Bagabat | Дата: 13.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Aýdogdy Çaryýew

Reklamanyň umumy häsiýetnamasy barada gürrüň edilende ilki bilen reklamanyň mazmunynyň we alamatlarynyň, onuň toparlara bölünişiniň we ýerine ýetirýän jemgyýetçilik wezipesiniň nazarýet esaslary barad ... Doly oka»
Категория: Hukuk maslahathanasy | Просмотров: 431 | Добавил: Bagabat | Дата: 13.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Aýdogdy Çaryýew

1-20 21-33