16:23

Rubagylar

RUBAGYLAR

Düñle gara daglar otyr dymyşyp,
Depesinde bulut gezer gamaşyp,
Daşdan syzyp çykan tämiz çeşmeler,
Özlerine ýol ýasanar zomaşyp.

* * *

Güne baksañ agyr oýa batyrar,
Aýa baksañ, arzuwlara atarar,
Ýeterlik bolanda erkiñ, gaýratyñ,
Arzuw seni maksadyña ýetirer.

* * *

Isleseñ dünýäde ömür sürmegi,
Başarmalt döretmegi, gurmagy.
Gözleme baýlykdan bezeg-zynagy,
Akyl saña berer görki-görmegi.

* * *

Işi şowlanlaryñ armany bolmaz,
Bolsady ekeniñ harmany bolmaz.
Açlyk belasyna tapylsa çäre,
Dokluk belasynyñ dermany bolmaz.

* * *

Ýigitlikde peşgeş alan maýymy,
Wagtynan ir batyp giden Aýymy,
Süýji arzuw bilen salgyma çapyp,
Agtaryp ýörün men ömür taýymy.

* * *

Käte oýlanýaryn, tutup kellämi,
Sygdyraýjak bolup bütin älemi,
Unutmalyñ pikirlere gark bolup,
Bize peşgeş galan Tañry salamy.

* * *
Almaly zat dilenmeli bolmasyn,
Doýup-doýman ýalanmaly bolmasyn.
Özüñçe bir baryn-ýoguñ öñünde,
Boýun burup, ýalynmaly bolmasyn.

* * *

Ne agyr wadadan, lebizden dänmek,
Ne agyr ýalynsyz, tüsseläp ýanmak,
Ne agyr hemişe arzuwda ýaşap,
Maksada ýetmezden didardan ganmak.

* * *

Biz bu dünýä gezelenje gelmedik,
Il-güne gatyldyk, ýeke galmadyk.
Ýaşadyk asuda, gezdik erkana,
Ýañylsak-da ýalynjañ-a bolmadyk.

Kakajan ATAÝEW.
Категория: Goşgular | Просмотров: 339 | Добавил: Hаwеrаn | Теги: Kakajan Ataýew | Рейтинг: 4.7/3
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Зеркало / Goşgular - 10.02.2023
Они моих страданий не поймут / Goşgular - 15.01.2023
Hoşlanmakak aýtjaklarym / Goşgular - 08.01.2023
«День идёт…» / Goşgular - 08.01.2023
Письмо к*** / Goşgular - 04.01.2023
Ýeller, maňa yşk hakynda aýdaýyň! / Goşgular - 06.01.2023
Klasdaşlaryma / Goşgular - 01.01.2023
Saňa duşmazdan ozal / Goşgular - 27.01.2023
По поводу сборников «Русские символисты» / Goşgular - 22.01.2023
Первый шаг любви / Goşgular - 06.01.2023

Teswirleriň ählisi: 0
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]