DILGIR MEN

Zalym dünýe, maňlaýma
Ýazanlaňdan dilgir men.
Goşgy diýip, bir ýazyp-
pozanlamdan dilgir men.

Bagtyň deňinden ötüp,
Ýadadym şükür edip, ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 367 | Добавил: Pegas | Дата: 14.07.2019 | Teswirler (10) | Теги: Sapa Hommadow

WAGT HAKDA BÄŞ KELAM

Dünýä döräp ýaşan bir adyl kazy,
Döwürleň, eýýamlaň ol hasapbazy.
Öz kanuny bilen çykarýar höküm,
Adalatam özi, jelladam özi.

*** ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 371 | Добавил: shahyr1964 | Дата: 14.07.2019 | Teswirler (7) | Теги: Azat Nurgeldiýew

LONDONYŇ KÖÇELERINDE

Ençe-ençe menzilleri geçsem-de,
Argynlygy duýulmady ýollaryň.
Atlantikaň ak ýagşyna ezilip,
Seýle çykýan köçelerne Londonyň.

Iki gat ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 279 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 14.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Akmyrat Rejebow

ÝAŞYM MENIÑ

Köp sütemler gördi, dost, oñmadyk başym meniñ,
Gözlerimden derýa bolup akandyr ýaşym meniñ.

Geçmek üçin gõz ýaşymyñ silinden hyýalym esgerne,
Bir di ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 416 | Добавил: Nurdan | Дата: 14.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ýowuz Soltan Selim

MAGTYMGULA AKYL ÝETIRJEK BOLSAÑ...

Beýik akyldar Magtymguly Pyragynyñ döredijiligine düşünmek üçin, onuñ her bir goşgusyny aýratynlykda derñew etmek gerek. Sebäbi goşgynyñ bir ýa iki seti ... Doly oka»
Категория: Magtymgulyny öwreniş | Просмотров: 621 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 14.07.2019 | Teswirler (4) | Теги: Döwletmyrat Ýazgulyýew

MUHAMMET PYGAMBERLI KYSSA

(Bagşy Gurt ÝAKUPDAN ýazylyp alnan kyssalardan)

■ Ruhy baýlygymyzyñ gözbaşy

Ruhy baýlygymyzyñ gözbaşy asyrlaryñ dowamynda özüniñ maksad ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 1021 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 14.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Akmuhammet Aşyrow

DÜNÝÄ

Bişen erik deýin hasylly dünýä,
Maña kän ahwallar berendir şükür.
Özüñi görkezdiñ bugdaý sözüñde,
Yşkyñy görkezdiñ,
Beslän gözümde -
Olar ylham bo ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 334 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 14.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Oguljemal Çaryýewa

HEKAÝA HAKYNDA HEKAÝAT

■ Ýazyjy Kömek Kulyýew bilen döredijilik söhbedi

Eger bir kişi ýanyma gelip: "Döredijilik adamlary bilen söhbetdeşlik ýazmak adatça näçeräk wagtyñy alý ... Doly oka»
Категория: Söhbetdeşlik | Просмотров: 444 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 14.07.2019 | Teswirler (2) | Теги: Myratgeldi Berdiýew, Kömek Kulyýew