22:46

Homeýnizm bilen nasizm!

Категория: Publisistika | Просмотров: 201 | Добавил: Gökböri | Теги: Hazym Sagiýe | Рейтинг: 4.0/2
Awtoryň başga makalalary

Publisistika bölümiň başga makalalary


Teswirleriň ählisi: 1
0
1 Ependi  
284
Žurnalist iki tarapam deňläp ýazypdyr öýdýän, düşünen zadym bolmady. Ne öwýär, ne döwýär.

Ýönekeý mysal: Siriýa graždanlyk uruşy. Şu uruşda ne giden adam öldi. Entek hasabyny bilýänem ýok. Şol döwür gündelik çykýan habarlarda gözi bilen gören adamy däliretjek. Adam diýmän, çaga diýmän, goýun soýan ýaly damak çalýanlarmy, adamlary süri-süri äkidip çölde atyp, üstünden buldozer bilen gömüp gaýdanlarmy, soňabaka şoňa-da ýaltanyp, diriligine suwa gark edýänlermi. Mümkin däl. Tutuş dünýe synlady şonda, hiçkim sesinem çykarmady. Siriýadan gelýän bosgunlaryň sany gutarmady. Oňa welin, köp ýurtlar kömek etdiler. Emma, uruşa gatyşmadylar. Ahyry bu uruşa Russiýa goşuldy. Soňlugy bilenem köp wagta çekip Siriýa uruşy tamamlandy. Indi, şu taýda biz Ruslara sag bolsun aýtmalymy? Dur entek, meseläň ikinji tarapyna seredeliň. NATO goşuljakdy, emma diktatorçylygy halamansoňlar Başar Asada kömek eden bolmady. Üçünji tarapy, arada gyrylýan bigünä halkdy. Bir adamyň jany üçin. Mesele, indi şulaň haýsyny saýlamaly, ruslaňky dogrumy ýada NATO-nyňky? Aýtjak bolýanym, ýokarky žurnalist hem düşüner ýaly etmändir. Mümkin, soragy okyjyň özüne goýan bolsa-da. @Gökböri, ýetirip duruň agam.

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]