1 2 3 ... 9 10 »
TEMELIÑ SAÝLAW GIJESI

Saýlaw gijesi... Temel garbanyşhanada dost-ýarlary bilen bil ... Doly oka»
Категория: Degişmeler | Просмотров: 83 | Добавил: Gökböri | Дата: 16.05.2023 | Teswirler (2) | Теги: Türk henekleri

XXI ASYRYŇ IŇ GOWY 100 KITABY ☻

“The Guardian” gazeti, öz işgärleriniň haýsydyr biriniň özüçe oýlap tapan haýsydyr b ... Doly oka»
Категория: Degişmeler | Просмотров: 132 | Добавил: Bagabat | Дата: 02.05.2023 | Teswirler (2) | Теги: Tapbatçy Ýepbekçiýew

TARYP WE TARYH :-)

Hindi taryhçysy Prem Çandr Maheş özüniň sene ýazgylarynda, Beýik Mogollar şalarşalygynyň han-hana ... Doly oka»
Категория: Degişmeler | Просмотров: 147 | Добавил: Bagabat | Дата: 02.05.2023 | Teswirler (3) | Теги: Tapbatçy Ýepbekçiýew

OKAN AHMYR EDER, OKAMADYK ARMAN :-)

Kitapçy saýtynda (şu salgyda: http://kitapcy.ru/news/dostoyewskiy_ we_psihologiy ... Doly oka»
Категория: Degişmeler | Просмотров: 185 | Добавил: Bagabat | Дата: 01.05.2023 | Teswirler (7) | Теги: Tapbatçy Ýepbekçiýew

DEPUTAT

Dalaşgar deputat täze göçülen ýerlere aýlanyp ýör.
- Problema bolsa aýdyň adamlar?
Oba adamlary üýşýär.
- Iki sany problema bar. Birinjsi, obada gaz çekilenok ... Doly oka»
Категория: Degişmeler | Просмотров: 173 | Добавил: Ependi | Дата: 06.04.2023 | Teswirler (3)

AWTOBUS WE ÝOLAGÇYLYK HAKDA HENEKLER

Doly awtobusda orta ýaşlaryndaky bir ýolagçy aýagaldygyna hüňürdeýär:
- Bi adamlaram, nähil-aý?! Tükenen-aý barysy! Özünden ululara dagy sapsym ... Doly oka»
Категория: Degişmeler | Просмотров: 129 | Добавил: Haweran | Дата: 15.03.2023 | Teswirler (0) | Теги: Serdar Ataýew

GUTLAGLYNJY ÇAMALAK

Allaň eradasy bilen ýaradylan martyň bir güni, Çymmyllygyň göwni joşdy.
Dolup-daşdy-da, j ... Doly oka»
Категория: Degişmeler | Просмотров: 118 | Добавил: Bagabat | Дата: 11.03.2023 | Teswirler (4) | Теги: Serdar Ataýew

ÇAGANYÑ GAÝGYSY!

Çaga ejesinden soraýarmyş:
- Eje, çöregimizi Hudaý berýärmi?
- Elbetde, guzym...
- Içjek suwumyzy, başga-da iýjek zatlarymyzydamy?
- Elbetde, ... Doly oka»
Категория: Degişmeler | Просмотров: 135 | Добавил: Gökböri | Дата: 01.03.2023 | Teswirler (0) | Теги: Rahmi Turan

ÝAZYJYLYK BILEN BAGLY HENEKLER

☻Gögele ýazyjy we saýtyň administratory

Ilkinji hekaýajygyny ýazan gögele, edebiýat saýtynyň administratory birnäçe gezek onuň ýazanyny saýtynd ... Doly oka»
Категория: Degişmeler | Просмотров: 187 | Добавил: Bagabat | Дата: 20.02.2023 | Teswirler (2) | Теги: Serdar Ataýew

HENEKLIJE HEKAÝATLAR

Adybelli bagşy, sazanda Nurýagdy Baýram (1938 ý.d.) geçen asyryň 90-njy ýyllarynda bir toýa baryp, saz çalýarmyş welin, ýaş-ýeleňler: “häzir Bally Hajy gelýä-de, Ball ... Doly oka»
Категория: Degişmeler | Просмотров: 203 | Добавил: Bagabat | Дата: 20.02.2023 | Teswirler (3) | Теги: Serdar Ataýew

SEŇ DILIŇDEN ÇEKINIP

— Aga Arrygyň häli-şindi köçämizden geçäýmesi bardy welin, soňky döwürde gabat gelemok-la? — diýip, goňşularynyň biri Meret Öwezden sorapdyr.
— Aga Arrygyň gid ... Doly oka»
Категория: Degişmeler | Просмотров: 58 | Добавил: Lebaply4751 | Дата: 07.01.2023 | Teswirler (0) | Теги: Juma Keroglyýew

MEŞHURLAŇ DURMUŞYNDAN: WAKALAR HEM AÝTGYLAR

Ýelekçi söwdagär

Bir gezek Wiktor Gýugo Prussiýa (Germaniýaň bir bölegi) gidipdir.
-Siz näme bilen meşgullanýaňyz?-diýip se ... Doly oka»
Категория: Degişmeler | Просмотров: 278 | Добавил: Bagabat | Дата: 28.12.2022 | Teswirler (1) | Теги: Serdar Ataýew

DEGIŞMELER DÜWÜNÇEGINDEN

Tüsse dagaýança

Iki awçy özara gürleşip dur:

— Ýekegapan awlaňda tüpeňiňe nähili däri salýaň?

— Diňe tüsse çykarýany ... Doly oka»
Категория: Degişmeler | Просмотров: 194 | Добавил: Lebaply4751 | Дата: 16.12.2022 | Teswirler (0) | Теги: Adyl Ýolyýew

HELEÝIÑ AR ALYŞY!

Bir gün Temel syrkawlapdyr... Ol janynyñ agyrysyna çydap bilmän, heleýini ýanyna çagyrypdyr:
- Patmajan, meniñ ýagdaýym juda agyr. Belkäm ölerin. Wyždan azabyny ç ... Doly oka»
Категория: Degişmeler | Просмотров: 192 | Добавил: Gökböri | Дата: 05.12.2022 | Teswirler (0) | Теги: Türk henekleri

AÝALLAR HAKDA HENEKLER WE AÝTGYLAR

Bir näzenin jorasyna zeýrenýärmiş:
-Şunça çytraşýanam welin, ärimiň gazaný ... Doly oka»
Категория: Degişmeler | Просмотров: 269 | Добавил: Bagabat | Дата: 03.12.2022 | Teswirler (0) | Теги: Serdar Ataýew

ŞÄHERLI NURYŞLAÑ DEGIŞMELERINDEN

Şäherde ýaşaýan şäherli biri, garadskoý, şäheriň alkymyndaky oba toýa geldi. Obaň adamlaram muny sadalyk bilen kabul etdiler. Oba mahsus sadalyk bilen. “Ş ... Doly oka»
Категория: Degişmeler | Просмотров: 312 | Добавил: Ependi | Дата: 07.11.2022 | Teswirler (3)

"TABAGYÑDAKY ETI GÖRMÄN, KÄBEDÄKI ITI GÖRÄÝDIÑMI?.."

Bir türkmeniñ öýüne donunyñ syýyny süýräp ýören sakgally-sarmykly şyh myhman bolupdyr...
Sylag-hormat edip, ony töre geçiripdir ... Doly oka»
Категория: Degişmeler | Просмотров: 403 | Добавил: Gökböri | Дата: 04.11.2022 | Teswirler (6) | Теги: Türk henekleri

IKIMIZEM ÖLDÜK

Lukmanyñ kabulhanasynda ötüşen kesellidigi görnüp duran üç sany näsag garaşyp duranmyş. Näsaglardan biri günüñ 24 sagadynyñ 24 sagadynam içip geçirýän alkaş eken. Ikinjisi ... Doly oka»
Категория: Degişmeler | Просмотров: 248 | Добавил: Gökböri | Дата: 01.11.2022 | Teswirler (1) | Теги: Türk henekleri

KÜRRE WE EŞEK

"Prosentler peseldi, inflýasiýa-da peseljek öýdýän diýýärler, emma bazar bahalary keýgiñ şahyna çykypd ... Doly oka»
Категория: Degişmeler | Просмотров: 156 | Добавил: Gökböri | Дата: 22.10.2022 | Teswirler (0) | Теги: Rahmi Turan

GALSTUKLY EŞEK

Aşyrberdi Kürt “Tokmak” žurnalynda işleýän wagty atly kolhoz başlyklarynyň birini tankytlap feleton ý ... Doly oka»
Категория: Degişmeler | Просмотров: 376 | Добавил: Taryhçy | Дата: 22.10.2022 | Teswirler (10) | Теги: Aşyrberdi Kürt