12:01

Ogluma

OGLUMA

Özüñçe ädimle, özüñçe ölçe,
Gursagyñda bolsun ynsabyñ joşy.
Ynsanperwerligi ýanyñdan goýman,
Göterip ýaşagyn ýaşaljak ýaşy.

Ýyly mähri bilen çoýsa tebigat,
Simap sütüni deý galybermegin.
Sowuk gelip, birden üýtgese pasyl,
Peselip, kiçelip galybermegin.

Ýagşylyk et adam tanajak bolsañ,
Ýyllar geçer, sataşýandyr ykballar.
Sen sorama, öz-özünden bildirer,
Eden ýagşylygña mynasyp däller.

Şerip GOTUROW.

1981.
Категория: Goşgular | Просмотров: 341 | Добавил: Hаwеrаn | Теги: Şerip Goturow | Рейтинг: 4.5/2
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

"Когда на то нет божьего согласья…" / Goşgular - 12.01.2023
«Плещут в море волны…» / Goşgular - 22.01.2023
«О, я хочу безумно жить…» / Goşgular - 05.02.2023
Ak goşgy / Goşgular - 04.02.2023
«Никто ничего не отнял!..» / Goşgular - 12.02.2023
Haýyş / Goşgular - 06.01.2023
Aşyk bolmuşam / Goşgular - 14.02.2023
Фаэтон / Goşgular - 13.02.2023
Şygyr ekeni / Goşgular - 06.01.2023
«Что в имени тебе моём?..» / Goşgular - 05.01.2023

Teswirleriň ählisi: 2
0
1 Мylayym  
83
"Ata pendi ogla halal" diýleni. Atam pahyr, ogul agtyklary bilen bilelikde, bizem ýanyna üýşürerdi-de, köp hekaýatlar gürrüň bererdi. Diňledigimizçe diňläsimiz gelýädi. Öwüt-nesihat berilýän ýerden daşda durmaň diýerdi. Ony özümize mugallym tutunyp, erli ýerden bir elimizi galdyryp, soragam berýädik.
Soňky wagtlar dürli mowzuklar boýunça, ajaýyp goşgular ýetirilýä, Minnetdar administrasiýa!
(Saýta girmesem-ä giremok, girsemem menden başga gürleýänem ýokmy?!) smile

0
2 Мylayym  
83
Hawa, dogry aýdýaň, Haweran, ýene dymma bolunandan ýagşydyr... smile

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]