23:02

Ahyrzamana

Категория: Goşgular | Просмотров: 530 | Добавил: Haweran | Теги: Halmyrat Orazow | Рейтинг: 4.0/3
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Soltan / Goşgular - 27.03.2024
Ýagyş damjasy / Goşgular - 24.03.2024
Rubagylar / Goşgular - 01.01.2024
Gije hem gündiz / Goşgular - 07.02.2024
Çarwa arabyñ söýgüsi / Goşgular - 10.02.2024
Ýasama gül / Goşgular - 15.05.2024
Garrylyk bazary / Goşgular - 24.05.2024
Gökdepäm / Goşgular - 22.03.2024
Ýolbars we Möjek / basnýa / Goşgular - 05.01.2024
Nar / Goşgular - 22.04.2024

Teswirleriň ählisi: 8
0
1 Injener  
1
Köne sözler bilen köne stilde ýazypdyr awtor. Ýalňyşmasam Pragydan alynan öýdýän bar informasyýa? Günbatardan gün dogar diýýen sözleri hasaba alsaň, we hakyky astranomiýa düşünseň, ahyrzamanyň haçanrak boljagyny anyklap bolýar. Ýöne ahyrzamanlar hem 2 topara bölünýän bolmaly, biri lokalny, ikinjisi globalny. Lokalny ahyrzaman belli bir ýerde bolup geçýär, ýa-da diňe adamzadyň tohmuny täzeleýär. Globalny ahyrzamanda, Beýik ýaradyjy Perişdelere çenli ýok edýär we bar zady täzeden başlaýar. Dogrusy şeýle ahyrzaman diňe Pyragyň goşgularynda bar. Başga bir tarapdan Kerimi Kuranda Allah, kyýamatda adamlar üçin dünýäni täzeden döredip görkezjek diýýär. Belki diňe şol gudrat üçin bar zat ýok ediljekdir? Garaz bar zat örän gyzykly bolmaly, sabyrsyzlyk bilen garaşýas....

0
2 Gurgencli  
324
Ahyrzamanda gyzyk ýada düşermika? (Geň galdym) Magtymgulynyň we ulamalaryň aýtmagyna görä ol günde Pygamberleriň hem janyna gorky düşýän eken.
Ýene-de bir şahyryň aýdyşy ýaly:

Mollalar öwerler ol kyýamaty,
Goýsalar bu ýagty jahan ýagşydyr.:)

0
6 Injener  
1
Biziň dünýämiz simulýasyýa, kompýuter oýun ýaly bir zat, daşary ýurtda aýdylşy ýaly MATRISA. Hudaýyň özem Kurany Kerimde bu dünýe ýöne bir oýundyr diýýärä. Oýun gutaranyndan soň kim näçe bal gazandy şol sanalynýar, bu ýerde gorkara zat ýok, diňe begenmeli.

0
7 Gurgencli  
324
Oýuny oýnamagy başaryp bal gazanmak kyn bolýar-da.
Ýöne aňyrda gowy ýere (jennete) düşeris diýip umyt edip begenip ýaşaberli, bärsiniñ-ä hözirini görüp bol-elinlikde rahat ýaşap bilemizok, aňyrda jennete düşeris diýip umyt etmek näme-de bolsa adama ýaşamaga höwes döredýär.

0
3 Gurgencli  
324
Ýöne jennete düşjekdigiňe aňry ýany bilen göz ýetirýän bolsaň elbetde bärsinden aňyrsy gowy:)

0
4 sylapberdimuhamov  
1428
Injener, kerimi Kuran nädogry, adatça Kurany kerim. Mantyk taýdan şol dogry.

0
8 Moderator  
1471
Ikisi-de däl. Türkmen dilinde Gurhan diýlip ýazylýar.
Ýöne soñky döwür "Salawmaleýkimiñ" ýa "Essalawmaleýkimiñ" ýerine "s" harpynyñ bilini döwäýjek bolup, gepleýän diline arap diliniñ äheñini berjek bolup "eSSalameýkum, werahmatullahu webarakatuh" diýýän bisowatlaryñ Gurhana Kuran, metjide mesjit, Alla sözüniñ ýerine Allah diýip, negözel ene dilimizi ýoýýan ýerlerine köp gabat gelýäris.

0
5 Injener  
1
Dogrudanam biziňkiler şeýle diýýär öýdýän

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]