23:38

Köp partnýorly gatnaşyklar nämüçin ýörgünli bolmaga başlady?

Категория: Publisistika | Просмотров: 277 | Добавил: Gökböri | Теги: Klara Trop | Рейтинг: 4.0/1
Awtoryň başga makalalary

Publisistika bölümiň başga makalalary


Teswirleriň ählisi: 5
0
1 Garadag  
128
Bu binamyslyk ýaly bir zat bolaýmasa. Adam ahlagynyñ kyýamaty.

0
2 Moderator  
1471
Muña gürrüñ bolup bilmez...
Lut pygamber barada material taýýarlanymda, şeýle maglumatyñ üstünden barypdym:
Sodom we Gomorra şäherleriniñ ilaty gomoseksual düzgüne geçmezlerinden ýarym asyra golaý wagt öñ aýallarynyñ yzyndan ýanaşyp başlan eken. Ylymyñ hem tassyklamagyna görä, yzdan ýanaşmak belli bir wagtdan soñ aktiw partnýory hem passiw partnýoryñ hereketini etmäge iterýär.
Jynsy islegleriñ hem çägi-serhedi ýok... Belli bir wagtdan soñ aýal bilen gatnaşyk saklamakdan iren sodomlylar beçebazlyga meýil bildirip başlapdyrlar. Netijede heläk boluşlarynyñ öñüsyrasyndaky gelip ýeten ýagdaýlary ýaly geçip barýan ötegçä-de (Lut pygamberiñ öýüne ýaş ýigidiñ sypatynda gelen iki perişdä) zorluk bilen ýanaşmaga döwtalap boljak derejede azgynlaşýarlar....

* * *

Dünýä özgerýär. Dünýäniñ nirä barýany belli däl. Bir zat anyk: Gowulyga tarap-a baranok. Bu zatlary eşitmejek bolup gulagymyza pagta dykybam-a oturyp bilmeris. Herhal, dünýäde ýagşy näme, ýaman näme, bilmeli bolarys. Sürä möjegiñ haýsy tarapdan çozjagyny bilmeseñ, ýöne hüşgär bolanyñ ýeterlik bolmaýar.
Amerikan jemgyýeti nähili, ýewropa jemgyýeti nähili, afrika nähili, aziýa nähili... Hemmesini bilmeli. Hemme ýagdaýlardan habardar bolmaly.

* * *

Gynansak-da beýle ýaramaz nysagyñ seýrek-de bolsa, biziñ ýaşlarymyzyñ arasynda-da gabat gelýändigini aýdýanlar bar. Beýle zadyñ bardygyny bukjak bolmaly däl-de, gaýtam garşysyna ýigrenç oýaryjy materiallary taýýarlamaly. Ýogsa biz dymanymyz bilenem ýaşlar indi hemmelere elýeter internet dünýäsiniñ kömegi bilen bular ýaly zatlardan habarly bolýarlar. Wagtyñ geçmegi bilen bolsa, gadagançylyk ýoly bilen däl-de, garşylyklaýyn propoganda ýoly bilen söweşilmese, ýagny dymyp gezibersek, islesek-islemesek, ýaramazlyklara adamlaryñ añy öwrenişýär. Muña bir mysal: Bir tanşym on ýyl mundan öñ işdeş ýoldaşynyñ "çepe" gidende zenan partnýorynyñ "ýanyña ýene öz ynanýan oglanlaryñ birini getir" diýendigini aýdyp we oña bile gitmegi teklip edende zähresi ýarylan ýaly ýok diýendigini, indi bolsa beýle zady eşdip durýandygyny we hiç hili geñ görmeýändigini aýdypdy.
Ýene bir uly ýaşly adam beýle gatnaşyga birnäçe gezek girendigini, hatda ýeñles gylykly teninin satyp gün görýän zenanlaryñ birine ogly bilen bile gidendigini, ýöne beýle gatnaşygyñ HAÝWANLAŞMAKDAN başga zat däldigini aýdypdy.

0
4 Moderator  
1471
* * *

Saýtda beýle materiallaryñ berilýändigini hiç kim geñ görmesin, hiç zadyñ anygyna ýetmän ýazgarjagam bolmasyn.
Düýn saýtyñ tehnigi bilen statistikany gördük. Saýta gündelik girýän 2000-den 5000-e çenli agzadan daşgaryn, gugla gyzyklanýan temalary boýunça ýazyp kitapça azaşyp düşýän myhman okyjylaryñ sany bir hepdäniñ dowamynda 7000-den geçýän eken. Olaryñ iñ gyzyklanýan temalarynyñ birinji üçlügi şeýle:

1. Düýş ýorgutlary;
2. Syrtlan çüki barada maglumat;
3. Oral jynsy gatnaşyk barada maglumat.

(Milletiñ internete girýän (okamaýan) galan bölegi-de TikTok-dyr Instagramda. Internet pes ýa käbir ýerlerde çäkli diýýärler. Milletiñ gelin-gyzlarynyñ şu iki ulgamda bolup oturyşyny göreñde-hä çäkli zat ýok. Iñ erkin ýurtdanam erkin häzir biziñ ýaşlarymyz wideo we fotogörnüşli sosial ulgamda!
Dogrusy, men bu iki ulgama ýöriteläp bir gezegem giren ýerim ýok. Ýöne tanyş-bilişleriñ, dost-ýarlaryñ, işdeşleriñ bu iki ulgamdan ýükläp alan zatlaryny görenimde agzym uçuklaýar...
Aý özem, "akylly" köpelipdir-ä! Maşgala, är-aýallyk gatnaşyklary we beýleki meseleler hakda düşünse-düşünmese akyl satyp oturan kim, bagyşlañ welin, öýünde hajathanadyr hammama ýa düşege girmekden başga pursatlaryny, edýän işlerini, ýagny şahsy durmuşyndan epizodlary paýlaşyp oturan kim. Gaty bolgusyz, süwümsiz, bikär oglan-gyzlar, gelinler kän eken-ä. Heýhat! Haý-küş edýänleri ýokmuka bulañ diýip ýakañy tutuberýäñ.
Şu boluşlary bilen gitseler, bular ýañky diýlen üç pursady-da görkezmekden utanjak däller)
.
Meniñ özüm 2019-njy ýylda saýtda musulman alymy Salim Üsküdarynyñ jynsy gatnaşygyñ (bolýan we bolmaýan) görnüşlerini düşündirýän "Jynsy lukmançylyk" kitabyndan bölümleri goýupdym. Diñe geçen ýyl görenimde ol bölümleriñ her birini okanlaryñ sany 5000-den geçýärdi. Bu ýyl bolsa eýýäm iki essä golaýlapdyr. 10.000-15.000-e ýetenleri bar. (Bärde başga-da bir ýagdaý bar. Köpçülikde umuman bu temalardan dil ýarany ahlaksyzlykda aýyplamak häsiýeti bar. Emma köpçüligiñ agramly böleginiñ öz pikir ýüwürdýän temalary welin şu zatlar bilen baglanyşykly).
Galabasy ýazyjylarymyzyñ çeper eserleri ýerleşdirilen bloglarymyzyñ welin, alty ýylyñ dowamynda iñ köp okalany zordan 1000-e ýetýär. Biz edebiýatçylar çeper eserli, makalaly bloglaryñ okyjysynyñ sany 500-den geçse, gowy okaldy diýip begenýäris. Adamlaryñ psihologiýasyny öwrenmek üçin şundan gowy görkeziji bolup bilmezmikä diýýän..
Halk köpçüliginiñ gyzyklanýan temalary bolsa ýokarky görkezenlerim ýaly.
Diýmek, halk köpçüliginiñ hem okamak isleýän zatlaryny nazarda tutmaly bolarys. Bu boýunça saýtyñ bloggerlerine we ýaşuly ýazyjylarymyza hem haýyş etdik. Milli ruhumyza, we ahlak normalarymyza kybap gelýän hem-de köp gyzyklanylýan ugurdaky (düýş ýorgutlary, pynhan gatnaşyklar, jynlar we adatdan daşary güýçler, mistika we fantastika, kosmos dünýäsi we ş.m) materiallary hem aralaşdyryp berer durarys.

0
3 Pena  
1790
Ýokarky 3 sany görkezen gyzyklanylýan tema diýeniňize 2000-nji ýyldan bärde dogulanlaryň gyzyklanýanyny intuisiýa bilen arkaýyn, ynamly jogap berip biljek. Bu subut edilmedik, emma subutnama tapsa bolar. Wagt, harajat, soňunyň maddy peýdasy we meseläniň jemgyýete peýdasy bolsa arkaýyn subutnamalar tapyp boljak. Öz real durmuşymdan birnäçe delil getirip bilerin emma zerur däl.

Emma bir sorag gelýär.
1-nji: Häzirki dünýäniň uruşlar syýasatlar arkaly çaýkanmalaryny, ahlak taýdan üýtgeşikligiň erbetliklere azgynlyklara alyp barmalaryny çözmek nämä gerek?
2-nji: Hakykatmy ýa däl, bizden öň hem birnäçe jegyýetler ýok bolup täze jemgyýetler dörän we ol adamzadyň soňuna çenli şeýle bolmaly. Biziň hemmämiz iň soňy ölýäs. Onsaň bu zatlary düzetmek zerurmy? Ylymyň ösmegi bilen bu zatlary saklaýyn diýeňde saklap bolarmy?
Biziň hemmämiz ölýäs, barybir ölýäs. Onsaň zerurlyk barmy? Goý her nesil öz edeniniň jogabyny netijesini öz görsün. Nirä tarap ýöreseler netijesini görsünler, nämä gerek olary saklamak.
Bular meseläniň bir tarapyndan seretmek, siziňki beýleki tarapyndan seretmek.

Iň esasy zatlaryň biri hem wagty saklap bolmaýşy ýaly bu zatlaram saklap bolmajagyna ynanýan. Hakykaty boýun almak agyr emma tebigatyň kanunyny üýtgedip bolanok, üýtgetdim diýeniňde-de beýleki tarapdan tebigat seni jogaplaýar. Kiçijek mysal: ähli miweleri derman bilen ýetişdirip, şeýle owadan, köp hasylly miwe aldylar. Netijesiniň näme bolanyny özüňiz bilýäňiz, bu sadajasy we esasy meselä paralleli..........

0
5 Garadag  
128
Bizden öňem ýok bolan swilizasiýalar hakda pikirimi aýdaýyn, Sadom-Gamorrany aýtmanymyzda hem 10.000, 20.000 ýyllyk geçmişden habar berýän taryhy ýerler we artefaktlar tapylýan eken. Emma bu tapyndylar adamzat jemgyýetçiliginden gizlenip saklanýar. Gadagan arheologiýa ýa-da gadagan taryh diýen ýaly bir gepem bar ýörgünli.
Pakistanyň territoriýasynda ýerleşen Mohenj-Dora harabalygynda henizem güýçli radiasiýa fony bar diýýärler.

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]