00:26

Şemal bizi alyp gidäýjek ýaly...

ŞEMAL BIZI ALYP GIDÄÝJEK ÝALY...

Gysgajyk gijämde,
Wah-eý dag arman
Şemal syrap ýapraklary daraýar.
Gorkýan men bu gije turjak tupandan.

Diñ sal,
Tümlügiñ ygşyldysyn duýýañmy?
Garaýan bialaç bu bagtlylyga.
Guly men özümdäki umytsyzlygyñ.

Diñ sal,
Tümlügiñ ygşyldysyn duýýañmy?
Dek häzir bir zatlar geçýär gijede.
Aý gyrmyzy reñkde we ýallak-ýullak
Her pursatda gorkusy bar üçegiñ
Bulutlaram göýä ýas tutýan ýaly
Ýagyş ýagjak pursadyna garaşýar.

Birje pursat,
Soñra bolsa hiç zat ýok.
Penjiräñ öñünde gije sandyrap
Hem ýer ýüzi gitse yza garaman.
Penjiräñ öñünde bir nätanyşja
Seni-meni gaýgy edýär
Eý başdan-aýak ýaşyla bürenen!
Ýakyp-ýandyryjy näzik elleriñ
Uzat meniñ saña uzan elime.
Hem-de dodaklaryñ gyzgyn duýgusyn
Meniñ teşne leblerime gowuşdyr.
Şemal bizi alyp gidäýjek ýaly...
Şemal bizi alyp gidäýjek ýaly...

Fürug FERRUHZAD.

Terjime eden: Has TÜRKMEN.

Surat: Gaetano Belleý / "Ýelli gün"
Категория: Goşgular | Просмотров: 725 | Добавил: Нawеran | Теги: Fürug Ferruhzad | Рейтинг: 3.3/6
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Siziñki / Goşgular - 30.01.2024
Perişan kalbyñ umydy / Goşgular - 01.01.2024
Kyrk ýaşa ýeteniñde / Goşgular - 03.02.2024
Bu şäherde / Goşgular - 10.02.2024
Sowuk söz / Goşgular - 31.01.2024
Lenç edilen nakyl / Goşgular - 05.02.2024
Gowy görülen goşgy / Goşgular - 05.01.2024
Tilki bilen üzüm / basnýa / Goşgular - 10.01.2024
Hasap / Goşgular - 18.02.2024
Şert / Goşgular - 09.02.2024

Teswirleriň ählisi: 2
0
1 Palitra  
199
Şemal bizu her gün alyp gidäyjek yaly...

0
2 Dunyagozel  
458
Edil şu wagt daşarda tupan turýa

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]