00:09

Iller begener

ILLER BEGENER

Ak topugña döküp gara saçlaryñ,
Gadam goýsañ, biziñ ýollar begener.
Dahanyñda görüp akja dişleriñ,
Bag başyna çykyp güller begener.

Çit köýnegiñ ezip inse ýagyşlar,
Belent-pesiñ mälim eder, nagyşlar.
Boýlaryña boýuñ deñäp gamyşlar,
Sülmüräñde ýüpek ýeller begener.

Ýazlary bar, gyşlary bar ýarymyñ,
Şol ýazlaryñ, şol gyşlaryñ zary men.
Giñ sagryñda göwün açýan örümiñ,
Sypaý-sypaý çöşlän eller begener.

Ak ýaýlañda terneleriñ tözlenip,
Ýaz ýetişer, durkuñ alyp, sazlanyp.
Bakjasyna göwni gidip, näzlenip,
Gyz uýalsa inçe biller begener.

Günler parlap, nurlanyp dur gül kibi,
Elwan öwsüp al-asmanyñ alkymy.
Şelpeleriñ suwa şabrap ýalkymy,
Boýlaryna barsañ köller begener.

Aýdymyny diñläp barýan guwlaryñ,
Gunça kibi açylmyşdyr lebleriñ.
Begres geýip ýaýla çyksa owlagym,
Jemalyña mejnun çöller begener.

Mahmal gije çözläniñde saçlaryñ,
Tüm içinden yşlar pamyk döşleriñ.
Ak säherler bozman gaýmak düýşleriñ,
Öpsem lebleriñden ballar begener.

Goşa baýra kökün uran bagym sen,
Derelerne Gün düşmeýän dagym sen.
Bu dünýäde ýalñyzym sen, tägim sen,
Seni taryp eden diller begener.

Ömrüm baýap barýar, aý-günler geçip,
Hern gutulan ýok ykbaldan gaçyp.
Sen - bägül, men - bulut, gözýaşym saçyp,
Insem zülpleriñden siller begener.

Güller ýaz yşgynda, ýanyp allara,
Köñülleri suwar ýagşy pällere.
Hajym kabul bolar, düşsem ýollara,
Käbäm, saña ýetsem iller begener.

Ýazjuma AGAGELDIÝEW.
Категория: Goşgular | Просмотров: 293 | Добавил: Hаwеrаn | Теги: Ýazjuma Agageldiýew | Рейтинг: 3.0/1
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Сон весталки / Goşgular - 13.02.2023
"Dost bolgun hemişe sadadan-sada..." / Goşgular - 12.02.2023
Чудесный охотник / Goşgular - 05.01.2023
Obam bilen hyýaly söhbet / Goşgular - 06.01.2023
Великому князю Константину Константиновичу и великой княгине Елисавете Маврикиевне / Goşgular - 30.01.2023
«Седым и низким облаком дол повит…» / Goşgular - 08.02.2023
Годы в былом / Goşgular - 11.02.2023
Сон пророческий / Goşgular - 19.01.2023
П. И. Вейнбергу / Goşgular - 08.01.2023
9-е января / Goşgular - 09.01.2023

Teswirleriň ählisi: 0
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]