1 2 3 ... 12 13 »
ERTEKI AÝDYP BER BIZE

(Çagajygyñ dilinden)

Erteki aýdyp ... Doly oka»
Категория: Çagalar edebiýaty | Просмотров: 92 | Добавил: sylapberdimuhamov | Дата: 05.08.2023 | Teswirler (2) | Теги: Sylapberdi Muhamow

PÄLWANYŇ SÖZI ýa-da ÝÖNEKEÝJE SOWAL

Gatnaşýarlar: 5, 6, 7-nji synp okuwçylary.

Sahna 10-12 s ... Doly oka»
Категория: Çagalar edebiýaty | Просмотров: 80 | Добавил: Bagabat | Дата: 16.05.2023 | Teswirler (0) | Теги: Laçyn Pürjäýewa

РАССКАЗ КРИВОНОГОГО МОРЯКА

Иным прямые ноги даст природа,
Иных она кривыми наградит,
Иной красив, да вырастет в урода,
Коль за ребенком нянька не следит.
Так и ... Doly oka»
Категория: Çagalar edebiýaty | Просмотров: 45 | Добавил: Haweran | Дата: 03.05.2023 | Teswirler (0) | Теги: Tomas Gud

ПОСИДИМ В ТИШИНЕ

Мама спит, она устала…
Ну и я играть не стала!
Я волчка не завожу,
А уселась и сижу.

Не шумят мои игрушки,
Тихо в комнате пустой. ... Doly oka»
Категория: Çagalar edebiýaty | Просмотров: 54 | Добавил: Haweran | Дата: 24.04.2023 | Teswirler (1) | Теги: Ýelena Blaginina

ÝÜWRÜK ROBIKBiz­ onuň­ bi­len­ bir­ aw­tou­lag­da­ gi­dip­ bar­ýardyk.­ Eda­ra­my­zy­ Raý­so­-Aý­wi­ da ... Doly oka»
Категория: Çagalar edebiýaty | Просмотров: 83 | Добавил: Gurgencli | Дата: 06.04.2023 | Teswirler (0) | Теги: Gleb Goryşkin

ÝUNUS

Melleklerniň içinde,
Okuwyndan boş wagty,
Her gün işleýär Ýunus,
Işledikçe hoş wagty!

Işleýär ol, işleýär,
Barha-barha tijenýär.
Işle ... Doly oka»
Категория: Çagalar edebiýaty | Просмотров: 85 | Добавил: Lebaply4751 | Дата: 08.01.2023 | Teswirler (0) | Теги: Abdylla Nurbadow

MIWE

Bazardan enem
Alma getirýär,
Armyt getirýär,
Üzüm getirýär,
Ülje getirýär... —
Günde getirýär.

Miweleri biz
Ýuwup iýýäris.
... Doly oka»
Категория: Çagalar edebiýaty | Просмотров: 71 | Добавил: Lebaply4751 | Дата: 08.01.2023 | Teswirler (0) | Теги: Abdylla Nurbadow

KEKRE

Ösüp otyr kekre,
Ajy diýip iýemzok.
Ýöne ajy zadyňam
Süýjüdigin duýamzok.

«Ajysy bolmadygyň
Bolmaz — diýip — süýjüsi»,
Sowlup geçmez ... Doly oka»
Категория: Çagalar edebiýaty | Просмотров: 63 | Добавил: Lebaply4751 | Дата: 08.01.2023 | Teswirler (0) | Теги: Abdylla Nurbadow

BUÝAN

Atam bilen gaýdýarys
Käte bu belli ýere.
Gitdik ýene ikimiz,
Ýetdik buýanly ýere.

Ýer astyndan buýanyň
Köküni köwläge-de,
Aldyk, arty ... Doly oka»
Категория: Çagalar edebiýaty | Просмотров: 62 | Добавил: Lebaply4751 | Дата: 08.01.2023 | Teswirler (0) | Теги: Abdylla Nurbadow

GAR ARABASY

Arada Hemra atalaryna baranda enesi oňa gar arabasyny görkezip, ol barada şeýle gürrüň beripdi:

− Köşegim, bu gar arabasyny heniz kakaň sen ýaly wagty oňa ataň äb ... Doly oka»
Категория: Çagalar edebiýaty | Просмотров: 63 | Добавил: Lebaply4751 | Дата: 08.01.2023 | Teswirler (0) | Теги: Nurtäç Annamuhammedowa

GÖRNÜKLI FRANSUZ ÇAGALAR ÝAZYJYLARY

Siz Parižiň islendik kitap dükanyna girseňiz, onuň tekjelerinde Nikola atly ogla ... Doly oka»
Категория: Çagalar edebiýaty | Просмотров: 132 | Добавил: Bagabat | Дата: 21.09.2022 | Teswirler (6) | Теги: Merjen Pürjäýewа

ÝADYGÄRLIK SURAT


Şol gün irden biz mekdebe begenjimizden uçup diýen ýaly geldik. Sebäbi tutuş synpymyz bolup s ... Doly oka»
Категория: Çagalar edebiýaty | Просмотров: 132 | Добавил: Bagabat | Дата: 21.09.2022 | Teswirler (2) | Теги: Rene Gossini, Žan Žak Şempe

DÜŞEKÇE

Merdan düşekçesini ähli oýnawaçlaryndan eý görýär. Sebäbi düşekçesi ony uzak gije ondan-oňa gezdirýär. Köp-köp şäherlere aýlaýar. Täze dost tapyp berýär. Güýjüne güýç goşýar. Kim ... Doly oka»
Категория: Çagalar edebiýaty | Просмотров: 90 | Добавил: Haweran | Дата: 01.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКОЙ ТЫКОВКИ

В огороде росли тыквы. Посадивший их дехканин был очень трудолюбивым и добрым человеком. Он всегда вовремя поливал растения, чистил от сорняков, время от вре ... Doly oka»
Категория: Çagalar edebiýaty | Просмотров: 97 | Добавил: Haweran | Дата: 21.08.2022 | Teswirler (0) | Теги: Muhabbat Ýuldaşewa

• Dört dogan

Bar ekeni dört dogan,
Dört doganyň bagy bar.
Dört doganyň bagynda
Agaçlaryň bary bar.

Bahar atly gyzjagaz
Ýaşyl reňk alypdyr. ... Doly oka»
Категория: Çagalar edebiýaty | Просмотров: 232 | Добавил: kakajanbalkan1 | Дата: 25.02.2022 | Teswirler (0) | Теги: Atamyrat Atabaýew

• Tilkiniň tutan toýy

Tilki bir gün toý etdi.
Toýa gelen sowgat kän
Towuk ýumurtga eltdi
Ýolda-yzda owratman.
Balyk teňňe getirdi,
Kirpi iňňe get ... Doly oka»
Категория: Çagalar edebiýaty | Просмотров: 217 | Добавил: kakajanbalkan1 | Дата: 25.02.2022 | Teswirler (0) | Теги: Atamyrat Atabaýew

• Serçejik

Serçejig-ä serçejik,
Kiçijik sen entejik.

Serçejig-ä serçejik,
Aýaklary keltejik.

Serçejig-ä serçejik,
Özem örän eýjejik. ... Doly oka»
Категория: Çagalar edebiýaty | Просмотров: 296 | Добавил: kakajanbalkan1 | Дата: 25.02.2022 | Teswirler (8) | Теги: Atamyrat Atabaýew

• Котята

(Считалочка)

Вы послушайте, ребята,
Я хочу вам рассказать:
Родились у нас котята -
Их по счету ровно пять.

Мы решали, ... Doly oka»
Категория: Çagalar edebiýaty | Просмотров: 181 | Добавил: kakajanbalkan1 | Дата: 23.02.2022 | Teswirler (0) | Теги: Sergeý Mihalkow

БАГАЖ

Дама сдавала в багаж:
Диван,
Чемодан,
Саквояж,
Картину,
Корзину,
Картонку
И маленькую собачонку.

Выдали даме на станции ... Doly oka»
Категория: Çagalar edebiýaty | Просмотров: 180 | Добавил: kakajanbalkan1 | Дата: 23.02.2022 | Teswirler (0) | Теги: Samuel Marşak

• Телефон

1.

У меня зазвонил телефон.
- Кто говорит?
- Слон.
- Откуда?
- От верблюда.
- Что вам надо?
- Шоколада.
- Дл ... Doly oka»
Категория: Çagalar edebiýaty | Просмотров: 173 | Добавил: kakajanbalkan1 | Дата: 23.02.2022 | Teswirler (0) | Теги: Korneý Çukowskiý