1 2 3 4 5 6 »
V. KUM

Kum Maşatdan soň Eýranyň iň uly dini merkezleriniň biri. Ol Tährandan günba ... Doly oka»
Категория: Ýol ýazgylary | Просмотров: 66 | Добавил: Haweran | Дата: 18.03.2023 | Teswirler (0) | Теги: Setdar Garajaýew

IV. YMAM HOMEÝNÄ GOÝULÝAN HORMAT

Reza şanyň Sa’at-Abatda 75 ýyl mundan ozal saldyr ... Doly oka»
Категория: Ýol ýazgylary | Просмотров: 95 | Добавил: Haweran | Дата: 27.02.2023 | Teswirler (0) | Теги: Setdar Garajaýew

III. HOMEÝNI

Ymam Homeýni ýigriminji asyrda yslam äleminde dörän iň beýik şahs bol ... Doly oka»
Категория: Ýol ýazgylary | Просмотров: 100 | Добавил: Haweran | Дата: 27.02.2023 | Teswirler (0) | Теги: Setdar Garajaýew

3. TOPGAPY

B.Kerbabaýew bilen Eziz Nesin

Bu adyň öz taryhy bar ... Doly oka»
Категория: Ýol ýazgylary | Просмотров: 53 | Добавил: Haweran | Дата: 25.02.2023 | Teswirler (0) | Теги: Berdi Kerbabaýew

2. STAMBUL

Stambul Türkiýäniň öňki paýtagty hem iň uly şäheri, häzir bolsa, Stambu ... Doly oka»
Категория: Ýol ýazgylary | Просмотров: 74 | Добавил: Haweran | Дата: 29.01.2023 | Teswirler (0) | Теги: Berdi Kerbabaýew

II. TÄHRAN

Uzynly gije durman diýen ýaly ýol ýöredik. Düz ýol, birinji klasly awto ... Doly oka»
Категория: Ýol ýazgylary | Просмотров: 82 | Добавил: Haweran | Дата: 29.01.2023 | Teswirler (0) | Теги: Setdar Garajaýew

GÖREN-EŞIDENIMIZDEN HABAR BERSEK...

• I. ÝOL

Eýrany görmek maň ... Doly oka»
Категория: Ýol ýazgylary | Просмотров: 74 | Добавил: Haweran | Дата: 27.01.2023 | Teswirler (0) | Теги: Setdar Garajaýew

TÜRKIÝÄ SYÝAHAT

Sosialistik Zähmetiň Gahrymany, meşhur ýazyjymyz Berdi Kerbabaý ... Doly oka»
Категория: Ýol ýazgylary | Просмотров: 73 | Добавил: Haweran | Дата: 27.01.2023 | Teswirler (0) | Теги: Berdi Kerbabaýew

ÜÇÜNJI DÜŞELGE. 4-NJI GÜN. MAGTYMGULY ETRABY

Günümizi Eziz bilen Magtymguly etra¬byna gidýän ulaglaryň sürüjileri bi ... Doly oka»
Категория: Ýol ýazgylary | Просмотров: 78 | Добавил: Bagabat | Дата: 22.12.2022 | Teswirler (0) | Теги: Aýjemal Gurbanowa

IKINJI DÜŞELGE. 3-NJI GÜN. GYZYLARBAT

Sosial tordan tanşym bolan Maral lukmanyň Gyzylarbatdaky aýal doganlaryna myhm ... Doly oka»
Категория: Ýol ýazgylary | Просмотров: 98 | Добавил: Bagabat | Дата: 22.12.2022 | Teswirler (0) | Теги: Aýjemal Gurbanowa

BIRINJI DÜŞELGE. 1-NJI GÜN: GARRY NOHUR

Irden 9-da goşlarymy göterip, ejemden ak pata alyp, ýola çykdym. Awtoduralga ... Doly oka»
Категория: Ýol ýazgylary | Просмотров: 99 | Добавил: Bagabat | Дата: 22.12.2022 | Teswirler (0) | Теги: Aýjemal Gurbanowa

A HONEYMOON THAT INCLUDES YOUR FRIENDS IS THE BEST KIND

From the River Nile to the Pyramids of Giza, I found myself sharing unforgettable moments
... Doly oka»
Категория: Ýol ýazgylary | Просмотров: 56 | Добавил: Gökböri | Дата: 19.12.2022 | Teswirler (0) | Теги: Faiza Sakib

SYÝAHATÇYNYŇ NUKDAÝNAZARYNDAN

Syýahat maňa çagalygymy ýatladýar. Her gezen ýerim çagalykda oýnap, gülüp, käýarym göz ... Doly oka»
Категория: Ýol ýazgylary | Просмотров: 90 | Добавил: Bagabat | Дата: 29.11.2022 | Teswirler (0) | Теги: Aýjemal Gurbanowa

ÝERBENDE ÇENLI ÝOLDA


Apreliň mahmal ýaly säherinde suwlup barýan dört ulagyň ugry geografiýaçalanyňda, Üňüz aň ... Doly oka»
Категория: Ýol ýazgylary | Просмотров: 124 | Добавил: Bagabat | Дата: 22.11.2022 | Teswirler (2) | Теги: Gurbanmämmet Ýegenmyradow

AMERIKALY ÝAZYJY TÜRKMENISTAN HAKYNDA

Meşhur amerikan ýazyjysy we hudožnigi Elton Feks geçen ýylyň aprel aýynda on bäş günläp Türkmenistanda boldy, soň ol Orta Aziýanyň beýleki respubl ... Doly oka»
Категория: Ýol ýazgylary | Просмотров: 145 | Добавил: Haweran | Дата: 27.05.2022 | Teswirler (0) | Теги: Elton Feks

ANDREÝ PLATONOW TÜRKMENISTANDA

Eserleri rus sowet edebiýatynyň altyn fonduna ymykly giren ajaýyp ýazyjy Andreý Pl ... Doly oka»
Категория: Ýol ýazgylary | Просмотров: 190 | Добавил: Haweran | Дата: 26.05.2022 | Teswirler (4) | Теги: Andreý Platonow

ПЛАТОК ИЗ НОХУРА

​«Кто много путешествует, тот видит больше» — гласит народная пословица. Поездка в незнакомый край – самый увлекательный способ изменить себя в лучшую сторону. Проведенны ... Doly oka»
Категория: Ýol ýazgylary | Просмотров: 164 | Добавил: Haweran | Дата: 06.11.2021 | Teswirler (0) | Теги: Şahymerdan Sary ogly

DOSTLUK ÝOLLARYNY KÜLTERLÄP...

Belent-belent dag eňňitlerinden göz açyp-ýumasy salymyň içinde inip-çykýan awtoulaglary göreniňde, türkmen ýol gurluşykçylarynyň zähmetine guwanjyň artýar. ... Doly oka»
Категория: Ýol ýazgylary | Просмотров: 183 | Добавил: Allaýar | Дата: 28.10.2021 | Teswirler (0) | Теги: Allaýar Çüriýew

KANÛNİ DEVRINDE BİR OSMANLININ TÜRKÜSTAN VE UZAK DOĞU SEYAHETNAMESI

Geniş bir coğrafyaya yayılan Osmanlı Devleti'nde muhtelif gayelerle her daim seyahate çıkılır; sefirler, tacirler, hacı ... Doly oka»
Категория: Ýol ýazgylary | Просмотров: 141 | Добавил: Gökböri | Дата: 28.10.2021 | Teswirler (0) | Теги: Serkan Açar

TAŞKENT'TEYIM

Türk tarihine dayanarak, yakından ve uzaktan tanıdığım için, 1990’lı yıllardaki değişimden yararlanıp, 1992-1993-1994 ve 1998 yıllarında Taşkent’te bulunmuştum. Bu günlerde ... Doly oka»
Категория: Ýol ýazgylary | Просмотров: 207 | Добавил: Gökböri | Дата: 22.10.2021 | Teswirler (0) | Теги: Iklil Kurban