21:42

Ýazygym ne?

ÝAZYGYM NE?

Salgym deýin gaça-gaça,
Bagt menden tazyganda.
Bagtlylaryñ arasynda,
Günäm näme, ýazygym ne?

Bolmasam-da ýazykly men,
Günälermi gözlediler.
Ýaradanyñ synagynda,
Hoş sözleri dözmediler.

Bagt kimsä gujak açdy,
Öñ garaşyp duran ýaly.
Bagt köprüsin, bagtyñ ýolun,
Käşgä özi guran ýaly.

Emma olar bagtly güni,
Hak peşgeşin duýdylarmy.
Ýaradana togap edip,
"Ýüz müñ şükür"-diýdilermi.

Sabyr bilen kanagatdan,
Gutarmajak azykly men.
Şükür bilen oýanýarkam,
Aýdyñ niçik ýazykly men!?

Gyzylgül ANNAGYLYJOWA.
Категория: Goşgular | Просмотров: 461 | Добавил: Gumlygelin | Теги: Gyzylgül Annagylyjowa | Рейтинг: 4.4/5
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Şol günden soň / Goşgular - 06.01.2023
Боятся / Goşgular - 12.01.2023
«Посадила яблоньку…» / Goşgular - 23.01.2023
Элегия / Goşgular - 02.01.2023
29 января 1814 года / Goşgular - 29.01.2023
«Нисходит сумрак ночи бледной…» / Goşgular - 31.01.2023
Örtenmek / Goşgular - 06.01.2023
Başlyk hakynda ballada / Goşgular - 29.01.2023
Сон пророческий / Goşgular - 19.01.2023
Geň-enaýy Mary gyzlary / Goşgular - 04.02.2023

Teswirleriň ählisi: 8
0
1 Garaýolly  
27
Ajayyp shygyr

0
2 Garaýolly  
27
Tuweleme

0
3 Мylayym  
83
Gumlygelinden ýene bir ajaýyp goşgy bize.

0
4 jumagylyjovao  
88
"5"-lik diýäýmesem sözüm ýok uýam.  respect

0
5 B. Tekäýewa  
Ajaýyp!

4
6 Gumlygelin  
8
Bagtdan binesip,üstesinede göwnüne degilen zenany garşysyndan synlap şeýleräk duýgylary bašdan geçirdim.Allaha şükür,men bagtdan nesibeli zenan.Şoñ üçinem garşymdaky zenanyñ içki duýgylary meñ beýan edişimden has çökderdir diýip hasap edýän."Derdi çeken biler"-diýipdirler...

0
7 lunemia  
216
Gelneje, gaty oňat, minnetdar

0
8 Gulzyyada  
97
Gelneje goşgularňyzy okap sadadan saldamly sözlerňiz okanyňda duýgylandyrýar...ajaýyp

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]