GARAGOÝUNLY DÖWLETINIÑ SOLTANY

▶ GARAMUHAMMET BEG

Garamuhammet (Gara Mehmet) beg, Garagoýunly türkmen döwletiniñ 1380-1389-nji ýyllarda soltanlyk süren hökümdary. 
Doly a ... Doly oka»

Категория: Taryhy şahslar | Просмотров: 377 | Добавил: Нawеran | Дата: 10.05.2019 | Teswirler (0)

MERET

Meret şahyr 1866-njy ýylda dünýä inip, altmyş ýaşda, ýagny 1926-njy ýylda hem aradan çykypdyr[1] diýen maglumatlar bar. Emma başga bir maglumatda Meret şahyr barada şeýle diýilýär:

... Doly oka»
Категория: Ýazyjy şahyrlaryň we alymlaryň terjimehaly | Просмотров: 353 | Добавил: Нawеran | Дата: 10.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: A.Nurýagdyýew

TÜRKAN HATYN

■ Soltan Mälikşanyñ aýaly Türkan Hatyn

Türkan Hatyn (?-1094), Seljukly türkmen hökümdary Soltan Mälikşanyñ (1072 – 1092) aýalydyr. Gelip çykyşy boýunça Garahanly ... Doly oka»

Категория: Zenan şahsyýetler | Просмотров: 631 | Добавил: Нawеran | Дата: 10.05.2019 | Teswirler (0)

BENDE ALY

Bende Alynyñ durmuşy barada hiç hili maglumat ýok diýen ýalydyr. Ujypsyzja bolan maglumata görä, ol Gyzyletregiñ Garadegiş, Teñli, Gudri diýen obalarynda ýaşapdyr. Şahyryñ haçan d ... Doly oka»

Категория: Ýazyjy şahyrlaryň we alymlaryň terjimehaly | Просмотров: 351 | Добавил: Нawеran | Дата: 10.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: A.Nurýagdyýew

BIRAHAT RUH

"Nähak gan ýerde ýatmaz".
Atalar sözi.

Gyşyň gelmegi bilen meniň gatnaýan sport mekdebim ýapyp, ony etrap merkeziniň çetindäki mekdebe geçirdiler. T ... Doly oka»

Категория: Mistika we fantastika | Просмотров: 518 | Добавил: Şirhan | Дата: 10.05.2019 | Teswirler (1) | Теги: Şirhan Allaberdiýew

WEPADARLYK / Gurbangözel gelnejeme

Toýdan soñ, nätjek-dä, pelegiñ işi,
Bahar sanlyja gün mährini saçdy.
Jeñ ýoluna ýollap söwer ýaryny,
Baýdak gelin umyt bilen garaşd ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 363 | Добавил: Нawеran | Дата: 10.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Bäşim Ataýew

KARAM / Atamyñ gürrüñinden

Bir obada iki oglan,
Bir döwürde, bir mahalda,
Bir baharda bile doglan,
Dag eteginde, Ahalda.

"Iki aýakly iki günde",
Bu ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 321 | Добавил: Нawеran | Дата: 10.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Dañatar Atalyýew

TOTY

Ýelpäp mylaýym ýeller,
Bag içinde bark urup,
Açylanda bägüller,
Gonup belent çynara,
Tutdy bir toty mekan.
Guşlar ony görmäge
Uçdy çynara bakan.

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 428 | Добавил: Нawеran | Дата: 10.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ýagmyr Pirgulyýew

SOLTAN SANJAR
... Doly oka»
Категория: Taryhy şahslar | Просмотров: 483 | Добавил: Нawеran | Дата: 10.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Jumamyrat Gurbangeldiýew

ZENAN ADY BILEN BAGLANYŞYKLY ÝADYGÄRLIKLER
    
■ Baýhatyn

Baýhatyn (Daýahatyn), Amuldan Horezme ugraýan gadymy söwda ýolunyň ugrunda, Amyderýanyň çep kenarynda ý ... Doly oka»

Категория: Taryhy ýerler | Просмотров: 372 | Добавил: Нawеran | Дата: 10.05.2019 | Teswirler (1) | Теги: Güljahan Beghanowa