ARMAN

Indi ýigrimi üç ýyldyr kalbym hiç rahatlyk tapanok. Bary-ýogy göz gyrpym salym berlen mümkinçiligi kejirligim, özdiýenliligim sebäpli elden gidirdim. Soňam giç boldy... juda giç...
... Doly oka»

Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 552 | Добавил: jumagylyjovao | Дата: 12.05.2019 | Teswirler (7) | Теги: Ogulaman Jumagylyjowa

OL ADATDAN DAŞARY GÜÝÇLI ADAM BOLUPDY

• Sebäbi arkasynda Stalin bardy...
... Doly oka»
Категория: Sport we turizm | Просмотров: 461 | Добавил: Нawеran | Дата: 12.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Wardan Aloýan

GARAGOÝUNLY DÖWLETINIÑ SOLTANY

▶ GARA ISGENDER BEG

Gara Isgender beg, 1420-1437-nji ýyllar aralygynda Garagoýunly türkmen döwletine hökümdarlyk eden türkmen soltany.
Gara Isge ... Doly oka»

Категория: Taryhy şahslar | Просмотров: 372 | Добавил: Нawеran | Дата: 12.05.2019 | Teswirler (0)

GÖROGLYNYÑ ÝIGITLERI

▶ SAPAR KÖSE

■  "Ol merdiñ ogludyr mertdir pederi..."

Türkmen halkynyñ şan-şöhratly taryhynda edermenlikde, mertlikde, merdanalykda watan ... Doly oka»

Категория: Taryhy şahslar | Просмотров: 441 | Добавил: Нawеran | Дата: 12.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Göroglynyñ ýigitleri

GÖROGLYNYÑ ÝIGITLERI 

▶ ÄRHASAN

"Görogly" eposynda Göroglynyñ ýigitleriniñ içinde Handan batyryñ, Taýmaz begiñ, Ärhasanyñ obrazlary beýleki ýigitleriñkä garand ... Doly oka»
Категория: Taryhy şahslar | Просмотров: 389 | Добавил: Нawеran | Дата: 12.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Göroglynyñ ýigitleri

AHAD MUHTAR

Ahad Muhtar, tanymal azerbaýjan şahyry, terjimeçi.
(Əhəd Muxtar oğlu Qənbərov; 1937-23.05.1998)
Ahad Muhtar (Ahadulla Kanbarow) 
1937-nji ýylda Astara raý ... Doly oka»

Категория: Ýazyjy şahyrlaryň we alymlaryň terjimehaly | Просмотров: 400 | Добавил: Нawеran | Дата: 12.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ahad Muhtar

ÝYLMAZ KARAKOÝUNLY

Ýylmaz Karakoýunly, tanymal türk ýazyjysy, syýasatçy.

■ Terjimehaly we syýasy karýerasy

Ýylmaz Karakoýunly 1936-njy ýylyñ 26-njy aprelinde Stambulda dogul ... Doly oka»

Категория: Ýazyjy şahyrlaryň we alymlaryň terjimehaly | Просмотров: 349 | Добавил: Нawеran | Дата: 12.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ýylmaz Karakoýunly

SOWUK KEJEBE

Owgan urşuna gatnaşan, zapasdaky esgeriñ haýyşy boýunça ýazylan elegiýa.

Gulluk etmeli bolduk,
Mundan baryp Owgana.
Ah, şol Owgan uru ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 423 | Добавил: Нawеran | Дата: 12.05.2019 | Teswirler (2) | Теги: Nazly Tuwakgylyjow

ENEMIÑ ÜÇI GÜNI ÝAZYLAN SETIRLER

Sen barada galp setir çyrşamak jenaÿatdyr.
Sen öwretdiñ
galp sözüñ, çyn sözüñ yslaryny.
Beÿik ene dilimde (diÿmek, Seniñ diliñde)
Pa ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 399 | Добавил: Ayhan | Дата: 12.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Kerim Gurbannepesow

JENNETDEPEDE DÖKÜLEN GAN

Ildeş şahyrymyz Kasym Nurbadowyñ "Goşa ýürekli ýigit" atly poemasynda:

Çaloýukdan çykýan kiçijik ýoda,
Seni idip ýalñyz mazara ýetir.
... Doly oka»

Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 392 | Добавил: Нawеran | Дата: 12.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ödemämmet Töräýew

DIRILER WE ÖLÜLER

Allaberdi Geldiýewiñ ýadygärligine

Ömür dek nurana zat bolup bilmez,
Bolup bilmez ölüm ýaly gara zat.
Gözel-gözel adamlaryñ näçesin
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 455 | Добавил: Ayhan | Дата: 12.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Berdinazar Hudaýnazarow

ÝITGILER

Obam bardy ene ýabyñ boÿunda.
Adamlary bardy diÿseñ gylykly.
Kakañ otyr öýüñ sag dulun tutup —
Gün geçip dur bir-birinden gyzykly.

Çoýýar ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 425 | Добавил: Ayhan | Дата: 12.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Berdinazar Hudaýnazarow

ÝALÑYZ ŞAÝAT

Gyşyň gelip ýetenine esli wagt bolanam bolsa howanyň ýüzi heniz bir ajap baranokdy. Ýöne uzalan gijeler welin aýazly günleriň indi daşda däldigini magat aňdyrýardy. Şonuň üçi ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 609 | Добавил: Mahperi | Дата: 12.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Annageldi Nurgeldiýew

PIL HEKAÝATY

Pil gidip barýarka söküp sährany,
Ol alňasap tas ýarjakdy zähräni.

Howatyr eýleýip onuň bolşundan,
Haýwanlar pytraşan degre-daşyndan.

“Nä ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 423 | Добавил: Azady | Дата: 12.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Azymberdi Kakaýew

Ýalňyz şaýat.

...Wakanyň bolan ýerine ugramyzda ýalançynyň ýüzi ýaňy çyzylyp başlapdy.Käbir işikde eli kündükli ýaşulularyň göze ilmegi eýýäm obanyň örüp ugranyndan habar berýärdi.Nobatçy ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 660 | Добавил: Mahperi | Дата: 12.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Annageldi Nurgeldiýew

MEN INDI GIDÝÄRIN...

Men indi gidýärin.
Ymykly gidýän,
Ýolumy saklamaz böwediň birem.
Ýogsa, gizlemäýin, bakyşlaryňam,
Bakmaýşyňam her gün düýşüme girer.

Men ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 490 | Добавил: Нawеran | Дата: 12.05.2019 | Teswirler (1) | Теги: Sapa Hommadow

ŞAY SEP / TÜRKMEN GELİN TAKISI

Türkmen takıları, ince bir zerafete sahip olup sırlarla doludur. Çok eski bir tarihe sahip olup Türkmen kültürünün en önemli öğelerinden biridir. Geçmişten gü ... Doly oka»

Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 462 | Добавил: Нawеran | Дата: 12.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ýylmaz Karahan

SELAHATTİN EYYUBİ TÜRKMENDIR!
 
Marksistler bir zamanlar, benim millîyetçi muhteşem asiler olarak kabul ettiğim Köroğlu, Dadaloğlu, Pir Sultan Abdal gibi halk şairlerini sınıf sava ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 392 | Добавил: Нawеran | Дата: 12.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Nejdet Sewinç

HİKAYE: YAŞLI KADIN

Zerrin elindeki kahve fincanını masanın üstüne bıraktı. Dalgın gözlerle pencereden bulutlu gökyüzüne baktı. Onu bu dalgınlıktan çıkaran koridordan gelen bağırışma sesl ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 346 | Добавил: Gökböri | Дата: 12.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Fatma Şanly