1 2 3 ... 9 10 »
SÖÝGI BOLSA BOLÝAR

Birmahallar söýgüdirem öýtmezdim oňa. Ýylgyrmak, mähirli bolmak, çalaja samsyklyk, ýöne diňe söýgi däl.
Gaharymam gelerdi käpille. Kime boljak, özüme. Dynç alasy ... Doly oka»
Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 79 | Добавил: Mähriban | Дата: 04.06.2023 | Teswirler (1) | Теги: Suraý Babanyýazowa

ÖZÜMÇE PIKIR ÖWÜRME

Poeziýa- uly giden garabazar.
Onda her-hili, dürli görnüşli satyjylar (şahyrlar, ýazyjylar, goşgyçylar, goşgyçyjyklar we ş.m.) bar. Her görnüşde tagaşykly, taga ... Doly oka»
Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 28 | Добавил: Remezan | Дата: 01.06.2023 | Teswirler (0) | Теги: Remezan Mämetgurbanow

KIM GÖWNÜŇE DEGDI MEDEÝA?

ýa-da Ürgeniñ sessiz pelekleri...

... Doly oka»
Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 38 | Добавил: Oguljennet | Дата: 01.06.2023 | Teswirler (0) | Теги: Oguljennet Bäşimowa

SAZLY HAL

Çala ýagty, çala garaňky otagda ÿekeözüň oturansyň, adamdan jyda, älemden jyda. Ýalňyzlyk duýgusy, birden däl, assa-ýuwaş üstüňi basyberýändir. Gözleriňi ÿumarsyň, oýlanarsyň, o ... Doly oka»
Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 29 | Добавил: ibrahimbadakhshan | Дата: 30.05.2023 | Teswirler (0) | Теги: Ybraýym Badahşan

ŞEMLİ ÝÖRİŞ...

Alagaraňkylyk... Duman... Birhili ýürekgysgynç ümsümlik... Elimde ş ... Doly oka»
Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 70 | Добавил: Shapak_A9602 | Дата: 25.05.2023 | Teswirler (1) | Теги: Aýgül Abdyýewa

RUHY HEMRA

Gijeleriň sessiz tümlügini kitaplaryň täsin dünýäsine gidip, daňa golaý ... Doly oka»
Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 68 | Добавил: Aýmakowalar | Дата: 23.05.2023 | Teswirler (1) | Теги: Annabeg Aýmakowa

ŞAHYRA-HANYMLAR BARADA ŞAHYRANA OÝLANMAJYK

Men bir ötegçi bolsam, Şygryýet bagynyň deňesinden ötüp barýan.
On ... Doly oka»
Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 267 | Добавил: Bagabat | Дата: 24.04.2023 | Teswirler (18) | Теги: Serdar Ataýew

SOŇKY WAGT

Soňky wagtlar solan güller hoşuma gidýar. Belki şoň üçindir içimdäki kebelejiklerimiňem meni terk edeni. Içim daşymdan yza galyp barýar öýdýän. Wagt täsir etmeýän ýaly. Daşyma ... Doly oka»
Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 76 | Добавил: Alchemist23 | Дата: 19.04.2023 | Teswirler (2) | Теги: Enemähri Guwanowa

GÜNDELİGİMDÄKİ ÝAZGYLARDAN...

Salam, gadyrly dostum!
Bilýäňmi näme, men ýat şäherleri juda söýýärin. Ýöne men ... Doly oka»
Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 156 | Добавил: ssaparay | Дата: 14.04.2023 | Teswirler (3) | Теги: Aýsapar Emelowa

garaz...

hiç kime ynanmazlygy öwrendim. seni söýýändir öýdýäňmi? gülkünç sorag. men indi kimi söýjek? birmahallar... (kän zaman geçdi.) o mahallar aýylganç täsin dünýädi barlyk. şuwagtam ... Doly oka»
Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 153 | Добавил: Mähriban | Дата: 11.04.2023 | Teswirler (5) | Теги: Suraý Babanyýazowa

NÄHILI ÝAZMALY?

Bir dostum bar.
Kompozitor.
Özem hakykysyndan bolmaga çemeli.
Sebäbi hemme zady ... Doly oka»
Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 113 | Добавил: Bagabat | Дата: 07.04.2023 | Teswirler (13) | Теги: Serdar Ataýew

NÄHILI ÝAZMALY?

Aň üýtgeýär, kabul ediş (восприятие) üýtgeýär. Agyr oýlanmalary, agyr sözlemleri, agyr kyssany...iki-ýeke adam bolaýmasa kän halaýan ýok.
Ötlem-ötlem oýlanmalar, sa ... Doly oka»
Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 132 | Добавил: Bagabat | Дата: 04.04.2023 | Teswirler (5) | Теги: Serdar Ataýew

NÄMÜÇIN ÝAZÝAN?

«Nämüçin ýazýan?» diýen soraga her ýaşymda jogap berip gördüm.
Özem mümkin boldugyndan öz-özümi aldaman, başardygymdan çynym bilen.
Ýöne: «doly çynym bilen-ä ... Doly oka»
Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 68 | Добавил: Bagabat | Дата: 04.04.2023 | Teswirler (0) | Теги: Serdar Ataýew

DOSTUMA...

"Daýansa güýç alar egin-eginden,
Halaşsa suw içer göwün-göwünden.
Oglanlaň dostlugy ýazsa bogundan
Bu dünýä bolmazmy zyndandan beter"
"Dost" a ... Doly oka»
Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 71 | Добавил: Şirhan | Дата: 02.04.2023 | Teswirler (1) | Теги: Şirhan Allaberdiýew

ÝOLDA GALAN GÜNLER

Köçäň ugry bilen gelşime müň pikiriň başyny agyrtdym… Oň ýüregi syzýar. Ýöne başga zady. Ol gözle ... Doly oka»
Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 79 | Добавил: Bagabat | Дата: 31.03.2023 | Teswirler (1) | Теги: Ogulnur Ataýewa

BIR ESERIŇ DEGRESINDE ÝA-DA RUHDAŞYŇY AGTARMAK DOGRUMY?

Zähmet rugsadynda bolmagyň döredýän eli boşlugyndan we göwnü ... Doly oka»
Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 89 | Добавил: Bagabat | Дата: 11.03.2023 | Teswirler (1) | Теги: Mahym Nurgeldiýewa

GUÝRUKLY ÝYLDYZ ÝALY

• Toprak we biz

Adam ogly dogulýar, ömür ... Doly oka»
Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 138 | Добавил: Gökböri | Дата: 06.03.2023 | Teswirler (1) | Теги: Ahmet Özer

AH, LEÝLA...

“Ullakan ýalpyldydyr ölüm,
Şuglaly nur bilen geler...
... Doly oka»
Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 251 | Добавил: Gökböri | Дата: 03.02.2023 | Teswirler (3) | Теги: Soner Ýalçyn

ÖLEN GÜNÜM HAKYNDA OÝLANÝAN

Sözi nädogry alaýdym öýdýän. Aslynda-ha dop-dogry. Yok ... Doly oka»
Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 196 | Добавил: sylapberdimuhamov | Дата: 20.01.2023 | Teswirler (2) | Теги: Sylapberdi Muhamow

TORGAÝGUŞLAR

Öýümden Aşgabat ýoluna çenli iki kilometr ýaly aralygy köplenç pyýada geçýän. Ýaňy Gün dogup gelýärkä e ... Doly oka»
Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 149 | Добавил: Bagabat | Дата: 07.01.2023 | Teswirler (1) | Теги: Hydyr Amangeldi