11:32

"Huşsuz" kempir / satiriki hekaýa

"HUŞSUZ" KEMPIR

Ýaşaýan ýerim mikroraýon bolsa-da, irgözinden göçüp gelemsoñ oduk-budujak ekinmek üçin sygryñ dili ýaly ýerjagaz edindim. Walla, o ýeri maña uly güýmenje bolýar how!
Bahar baýramçylygynyñ öñ ýanyragydy. Gydyrdanan bolup öz ýerimde bu gün-erte açyljak bolşup oturan gülleriñ düýbüni ýumşadyp ýördüm.
- Amanmy janym.
Men kellämi galdyryp, ses gelen tarapa seretdim. Çalaran saçlary hüwjerip ýüzüne dökülip duran bir kempire gözüm kaklyşdy.
- Ýeññe, salawmaleýkim. Zähmetkeşleriñ halkara raýdaşlyk güni bolan ýetip gelýän 1-nji Maý baýramyñyz mübärek bolsun! Size berk...
Bilemok, ol aýalyñ ýa-ha gulagy agyr, ýa-da onuñ öz aladasy özüne ýetik eken. Baýramçylyk bilen işi ýok.
- Şu taýy on birinji mekirmi?!
- Hawa, daýza jan, hawa, bolup bilse-hą şodur.
Ol birhili ýitirip tapan ýaly begenip ýyljyraklady. Has golaýragyma süýşdi.
- Maña o tüki nemäñ öýi gerekdi - diýip, ol kimdir biriniñ adyny ýatlajak bolup, gözüni süzgekletdi.
- Kimiñ öýi?
- Wah, şuwat ady dilimiñ ujunda welin... Neme-le, aýalyna Ýamanja diýýändirler, özem uborşik bolup işleýä, yşgolda. Adamsam özüñiz ýaly...
- Mekdepde tam süpürji bolup işleýä diýdiñizmi? - men onuñ sözüni böldüm.
- Hawa, uborşyk, özi şeý diýdi.
Düşnükli. Kelebiñ ujuny ýitiren kempir diýerler muña. Edip bolsa kömek etmeli. Ýöne nädip?! Mikroraýonda otuz müñe golaý adam ýaşaýar, özem ýamanja-ýamanja aýallar gaty kän bu ýerde, olaryñ haýsy birini tanajak.
- Öý nomerini zadyny...
Ol birden gygyrdy.
- Wiý, adamsynyñ ady neme, Halmyrat. Mesgewe gatnaýan otlynyñ bir magunynyñ hojaýynymyşyn özem.
Men garryny gynap durmaýyn-la. Öñi-soñy onuñ soraýan adamsyny tanajak gümanam ýok. Onsoñam "Bilemok" müñ belany başdan sowar diýipdirler ahyryn.
- Gynansak-da, garry, men-ä beýle adamyny tanamok.
Ol ugrajak ýaly etdi-de, birki ädim ätdi. Birdenem ýene-de yzyna öwrüldi. Sag elindäki paty-putusyny çep eline geçirdi. Aý ýok, gürrüñdeş tapynsa bi garry gaty bir gidiberjege-de meñzänok.
- Olar mata-marlagam satýandyr. Nädip satmasyn, duldegşir goñşulary söwda ysgylatlarynyñ ketdesimişin. Adyna-da Aman Esenowiç diýýäler. 1947-nji ýylda doglan. Bäş sanam çagasy bar. Öñräk ortanjy ogluny öýerende, onuñ atbaşysyna kyrk sekiz lükge gidipdir. Şo ýañky Aman Esenowiç diýilýäni arada gapjapdyrlaram, miliseler. Onda-da ol para-peşgeşi bilen hakyt sypanmyşyn. Wah, köşek, büwagt näme, puluñ bolsa ýyldyzdan ýol ýasap, Aýa sataşsa bolýa...
Men bu garrynyñ kimdir biriniñ öýüni gözleýän-ä, dogrusy, şübhelenip başladym. Gel, ony ugruna sürüp göreýin-le. Goý, diliniñ hözirini görsün.
- Dogrudyr garry. Bi mekirde her hili jemende ýaşaýar...
Garry goşlaryny bir gapdala goýdy-da, özüni aşak goýberdi. Goýry kölegä atylan gülli keçäniñ üstünde mazaly ornaşdy.
- Bu çäýnejigiñde bir owurt çaý galmadymy? - diýip, ol meniñ jogap bererime-de garaşman, çäýnegi sarkdyrdy.
- O-ho-how, görýän welin, bi Göroglydaky kempir ýaly başa düşen towky bolaýmasyn. Ýok, sypmañ alajyny etmeli. Bu garryñ gürrüñem gerek däl, özem...
- Ýeññe, siz ýañky gözleýän adamyñyzy ho gaýrarakdan bir ýerden sorap görüñ. Edil şu ýerlerde-hä şeýle adam ýaşanok.
Ol düwünçekleriniñ birini golaýragyna çekdi-de, çiñerilip meniñ ýüzüme seretdi.
- Jan ogul, bi näme, sakgala-murta basdyrypsyñ-la, eýgilikmi özi?
Men törpi ýaly garalyp duran eñegimi sypalaşdyrdym.
- Hudaýa şükür, saglyk. Ýöne ýekşenbe güni işe gitmämsoñ syrmadymam-da. Aý, onsoñam dükanlarda-da bir üýşüp ýatan almazam ýok.
Garrynyñ gözi ýitilenen ýaly boldy. Onuñ birhili dilem süýjedi.
- Wah, köşejigim, bi dükanlara suw çaýkalan ýaly boldy, zat ýok asyl. Özüñiz ýaly gowka oglan duşaýsa diýip ýanyma birki gap almazjyk alypdym, özem importnyý...
Men bu kempire ýagyrnişligimo otladyp dynaýyn-la, ýogsam ol ýakamy goýberjek däl. Hasaplaşyp hoşlaşdym.
Ol añyrrak gitdi-de:
- Be, sen onda Ýamanjalañ öýüni bileñok-da?! - diýip, yzyna gañryldy.
Men eşitmedik bolup öz işime güýmendim. Ol ýene-de gygyrdy. Goýjak däl-ow.
- Ah-ow, başyña-gözüñe döneýin, daýza jan, gözleýän adamyñ goñşy-golamyna çenli tanajak bolup ýörmän, olaryñ jaz nomerini belläýmeli ekeniñ-ä - diýip, men janymdan syzdyryp özelendim.
Meniñ çynymdygyny ýañky ahyry andy öýdýän. Hüñürdäp öz ýoluna rowana boldy.
- Wah, men bir añkasy aşan, huşsuz, skleroz kempir-ä, nomur-somuryñy näbileýin...

Täçmämmet JÜRDEKOW.
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 367 | Добавил: Hаwеrаn | Теги: Täçmämmet JÜRDEKOW | Рейтинг: 5.0/1
Awtoryň başga makalalary

Satiriki hekaýalar bölümiň başga makalalary


Teswirleriň ählisi: 1
0
1 Hаwеrаn  
245
Meñ-ä iñ halan hekaýam şu boldy biggrin

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]