USSADA

Gyşyñ tygy sogrulyplar bireýýäm,
Bat beripdir ýene uzak göçüne.
Ülje gülleriniñ ysy giripdir,
Penjireden otagymyñ içine.

Ýylylygy bilen joşguny bi ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 308 | Добавил: Mahymm | Дата: 29.09.2019 | Teswirler (2) | Теги: Laçyn Öwezowa

GITDIÑ. AGLADYK...

Gitdiň. Agladyk.
Şu günem - üçüň.
Diýmek, gidenňe
Bolupdyr üç gün.

Üç gün, üçje gün -
Ölüm üçin hiç.
Aglarys öýtdük
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 375 | Добавил: Pegas | Дата: 29.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Kerim Gurbannepesow

DOSTUMYÑ ÝADYGÄRLIGINE

"Maña seniñ gözleriñden gitme ýok..."
(G.Ezizowyñ goşgusyndan).


Sözlense bir atañ goç ogly hakda,
Bir enäñ ýaz ogly hakda sözlense ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 388 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 29.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Annaberdi Agabaýew

AKMAK ŞA HEM-DE SÄHRAÝY GYZ BARADA ROWAÝAT

I.

Gadym ülkelerde,
Gadym bir zaman,
Ýaşanmyş gözel gyz,
Ady Arzyman,
Ýaşy ser uranda,
On alty ý ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 343 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 29.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gurbannazar EZIZOW

SÖÝGI

I.

Ömrüň agajyndan düşüp dur günler,
Günler ömrüň eleginde elener.
Yza dönmek islär däli göwünler,
Geçen gün şäher däl - gaýdyp gelere.

... Doly oka»
Категория: Poemalar | Просмотров: 355 | Добавил: Мylayym | Дата: 29.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gurbannazar EZIZOW

(Gurbannazar Ezizowyň ýagty ýadygärligini hatyralap)

Güýz geldi.
Dünýäniň ýüzi agraldy,
Sarylyk baglarda başlady "işe".
Biz indi şatlygy unutdyk biraz,
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 357 | Добавил: Pegas | Дата: 29.09.2019 | Teswirler (2) | Теги: Sapa Hommadow