ZENANLAR

Gitdigiçe gyzdy söhbet
Göwher-merjen barada.
Ýüzük, syrga barada.
Iňňäň gözi ýaly göwher lowurdap,
Öwşün atdy sülük deý ak barmakda.
Dünýä ýalk ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 427 | Добавил: Türkana | Дата: 16.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Näzik Annatyýewa

GÖKBÖRINIÑ ÝAÑY

Inçe bil, gara saçdan däl, uzak, sowuk, gara gije,
Ylhamym uzyn ulan gökböriniň sesindendir.
Haýbatyn ýitirer munda urlyp sowutlara, gije
Bu ýigitleň ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 388 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 16.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Nejep Baýat

UÇÝAN HALY

Raýon içeri işler bölüminiñ sülçüsi, milisiýanyñ leýtenanty Rejep Hojaýe ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 337 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 16.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Täçmämmet JÜRDEKOW

ARAP GÖZELI

Nägehan geçemde, düşende ýolum,
Sährada bir arap gözelin gördüm.
Men-ä suw isledim, ol saçak ýazdy,
Sährada bir arap gözelin gördüm.

Astyma a ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 337 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 15.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Garajaoglan

TİLDA VE DİĞERLERİ – 10

▶ BİR KÜBA HİKAYESİ: BUENA VISTA SOCIAL CLUB

Türkiye’den mafyanın eline düşmüş bir kadını kurtarmak için ta Küba’ya gelen kahramanlarımız buradaki ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 285 | Добавил: Gökböri | Дата: 15.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Tugba Turan

TİLDA VE DİĞERLERİ – 9

▶ TİLDA YOĞUN BAKIMDA

Bu sefer çözülmesi gereken mesele dedektiflik bürosunu direkt ilgilendirmektedir, çünkü Tilda seçim gecesi bir maganda kurşunu ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 312 | Добавил: Gökböri | Дата: 15.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Tugba Turan

"HARMANDÄLI"

Ýalta aýal bardy, özem şermende,
Görmersiñ otagda, pagta harmanda.

Bolan bolup özi ýalandan hassa,
Ýüzün, gözün çytýar çekýän dek gussa:

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 349 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 15.09.2019 | Teswirler (3) | Теги: Çary Gurbangylyjow

ALEKSANDRIÝA

Beýik Ýüpek ýolunyň Demirgazyk Afrikanyň çäginde tamamlanýan iň soňky nokady bolan Aleksandriýa şäheriniň ýigrimi üç asyrlyk taryhy bardyr. Şäher 332-nji ýylda Isgender Zülke ... Doly oka»
Категория: Taryhy ýerler | Просмотров: 309 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 15.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gurtnyýaz Hanmyradow

KAIR

Musulmançylykdan öň Wizantiýa imperiýasynyň düzüminde bolan Müsür ülkesiniň merkezi Aleksandriýa şäheri bolupdyr. 639-njy ýylda arap serkerdesi Amr al-As Müsüri eýeläp, ýurduň köne p ... Doly oka»
Категория: Taryhy ýerler | Просмотров: 285 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 15.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gurtnyýaz Hanmyradow

DAMASK

Arheologlar Damasky Ýer ýüzüniň iň gadymy şäherleriniň sanawuna goşýarlar. Söwda kerwenleri üçin Damaskyň ýerleşýän ýeri juda amatly bolupdyr. Sebäbi Orta ýer deňzine ýa-da daglara ... Doly oka»
Категория: Taryhy ýerler | Просмотров: 317 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 15.09.2019 | Teswirler (1) | Теги: Gurtnyýaz Hanmyradow

BAGDAT

Gündogaryň gadymy şäherleriniň köpüsinden tapawutlylykda, üstünden Beýik Ýüpek Ýoly geçen Bagdat orta asyrlarda gurlan şäherdir. Ol soňra Abbasy halyflygynyň paýtagty bolýar. Arap ... Doly oka»
Категория: Taryhy ýerler | Просмотров: 293 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 15.09.2019 | Teswirler (1) | Теги: Gurtnyýaz Hanmyradow

HEMEDAN

Döwründe üstünden Beýik Ýüpek ýolunyň esasy ugry geçen Hemedan dünýäniň iň gadymy şäherleriniň biridir. Ol baryp b.e. öňki I müňýyllygyň birinji ýarymynda gadymy Midiýa döwletini ... Doly oka»
Категория: Taryhy ýerler | Просмотров: 312 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 15.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gurtnyýaz Hanmyradow

TÖWRIZ

Gadymdan galan rowaýata görä, Günorta Azerbaýjanyň merkezi Töwriz şäheriniň ýerinde Mukaddes Injil kitabynda gürrüňi edilýän Erem Bagy ýerleşipdir. Şonuň üçin hem Töwrizi görmäge ... Doly oka»
Категория: Taryhy ýerler | Просмотров: 352 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 15.09.2019 | Teswirler (9) | Теги: Gurtnyýaz Hanmyradow

KAZWIN

Eýran Yslam Respublikasynyň demirgazyk-günbatarynda ýerleşýän Kazwin gadymy şäherleriň biridir. Bu ýerler ýurduň gadymy halklarynyň hem watanydyr. Bu ýerde saklanyp galan gadymy ý ... Doly oka»
Категория: Taryhy ýerler | Просмотров: 331 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 15.09.2019 | Teswirler (1) | Теги: Gurtnyýaz Hanmyradow

REÝ

Taryhy Reý şäheri Eýran Yslam Respublikasynyň paýtagty Tähranyň eteginde ýerleşýär. Ol ýurduň gadymy şäherleriniň biridir. Gadymy zamanlarda ol “Raga” diýlip atlandyrylypdyr. Şäher b ... Doly oka»
Категория: Taryhy ýerler | Просмотров: 339 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 15.09.2019 | Teswirler (1) | Теги: Gurtnyýaz Hanmyradow

NIŞAPUR

Taryhçy alymlaryň şaýatlyk etmeklerine görä, Eýranyň meşhur orta asyr şäherleriniň biri bolan Nişapur sasany patyşasy Şapur I tarapyndan düýbi tutulypdyr, IV asyrda bolsa beýleki ... Doly oka»
Категория: Taryhy ýerler | Просмотров: 304 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 15.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gurtnyýaz Hanmyradow

YNSAN MERTEBESINE ÝETIRILEN MUKADDESLIK

Mälim bolşy ýaly, ýurdumyzda güýzki at çapyşyk möwsümi badalga aldy. Şonuň esasynda ýurdumyzdaky atçylyk-sport toplumlarynda güýzki at çapyşyk möws ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 282 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 15.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Orazgeldi Taganow

GÜNDOGAR BILEN GÜNBATARYÑ MEDENI GATNAŞYKLARYNDA BEÝIK ÝÜPEK ÝOLUNYÑ HYZMATY

Halkymyz mukaddes Garaşsyzlygyna gowşansoň, ýurdumyzda türkmen halkynyň medeni mirasyny öwrenmekde we gaýtada ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 289 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 15.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Rahman Ilmämmedow

IKI ÝOLUÑ ARASY

Gijäñ yary it oyaryp köçeden baryan,
Kejir erkime-de däl eýe.
Hut yañyja eşden "Unut!" sözümden
Serim duman, gargap baryan täleýe.

İki dü ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 359 | Добавил: Mahymm | Дата: 15.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Sapa Hommadow

Üçünji bap

Bu bapda jynsy gatnaşykda aşa köp bolmagynyň, bedene ýetirýän zeperleri hakynda beýan edilýär. Mälim bolşy ýaly, adamlaryň aglabasy höwesjeň bolany üçin jynsy gatnaşykda gereg ... Doly oka»
Категория: Medisina | Просмотров: 1475 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 15.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Salim es-Üsküdary

Ikinji bap

Bu bap inek (taşşak) barada bolup, ozal agzalyp geçilşi ýaly gan ýumurtgalarda döle ýatgynyň içinde ete-süňke öwrülip çaga döreýär. Şeýle-de bolsa diňe aýaldan önýän ýumurtgad ... Doly oka»
Категория: Medisina | Просмотров: 5151 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 15.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Salim es-Üsküdary

BIRINJI BÖLÜM

▶ BIRINJI BAP

Bu bapda ujydyň ýagdaýy barada söz edilýär. Mälim bolşyna görä, ujydyň bagy süňküň ujunda ýerleşýän ýumşak siňir damarlaryna meňzeş siňir we gan ... Doly oka»
Категория: Medisina | Просмотров: 2043 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 15.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Salim es-Üsküdary

Sözbaşy

REHIMDAR BEYIK BIRIBARYŇ ADY BILEN BAŞLADYM

Ähli janly-jandara öz mährini siňdirip ýaradyp, jan eýelerine ýollaryň ýagşysyny we yamanyny öz pygamberleri arkaly ... Doly oka»
Категория: Medisina | Просмотров: 1499 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 15.09.2019 | Teswirler (1) | Теги: Salim es-Üsküdary

UÇURYMA GIDIP BARÝAS

• Şondan soñ maña näme bolanyny özümem bilemok

Çaýhanada "Şarp!.." diýen zarply şarpyk sesi eşidildi. Nardadyr, domino we kart oýnap hem-de özara ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 396 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 15.09.2019 | Teswirler (1) | Теги: Eziz Nesin