AHWAL

Şatlyk paýlananda, gam paýlananda
Meň kalbyma gam düşüpdir bol-telki.
Şu gün — täze ömrüň ilkinji güni,
Ýa ömrümiň soňky günüdir belki.

Gije birmah ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 374 | Добавил: Pegas | Дата: 28.09.2019 | Teswirler (1) | Теги: Sapa Hommadow

ALTYNDEPE ÖSEN SENETÇILIGIÑ WE YBADATHANALARYŃ MERKEZIDIR

Türkmenistan sözüň doly manysynda dünýä arheologiýa ylmynyň tükeniksiz hazynasy hasaplanylýar. Bu toprakda daş asyryndan başlap, ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 303 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 28.09.2019 | Teswirler (0)

BERIM GÖKDEN...

Dogrusy özüm-ä kitaby gowy görýän, şo bolsa maña başga zat gerek däl. Şondan ötürem awtobusyñ üstünde-de, başymy galdyrman okaýan. Ýok, men ony özümden ululara ýer bermezl ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 383 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 28.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Täçmämmet JÜRDEKOW

AGAÇLARYÑ JEDELI

Agaçlar öz aralarynda haýsy biriniň peýdalydygy barada jedele giripdirler. Şonda dub agajy belent başyny galdyryp, şeýle diýen:
– Men ähli agaçlaryň seresi. Meniň ... Doly oka»
Категория: Çagalar edebiýaty | Просмотров: 306 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 28.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Konstantin Uşinskiý

DILEWARLYGYÑ ÄHMIÝETI

Dilewarlyk sungatyna heniz irki döwürlerde gadymy Gresiýada üns berip başlaýarlar. Ony talap edýän kärdäki adamlar bu adaty bolmadyk ylym bilen gyzyklanman bilmezle ... Doly oka»
Категория: Psihologiýa | Просмотров: 473 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 28.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Jeren Orazmuhammedowa

AKBAR ŞA WE AKYLLY BIRBAL

Günlerde bir gün Akbar şa kabulhanasynda oturyp, uzyn günläp iş bilen meşgul bolupdyr. Ol işini tamamlanyndan soň, biraz dynç almak isläpdir. Köşk hyzmatkärleri ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 360 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 28.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Dursunjemal Babalyýewa

ALAEDDIN HALAJY
... Doly oka»
Категория: Taryhy şahslar | Просмотров: 389 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 28.09.2019 | Teswirler (2) | Теги: Jumamyrat Gurbangeldiýew

OSMANLY TÜRKMEN DÖWLETINDE POLISIÝA

■ 1299-1453-nji ýyllarda

Mälim bolşy ýaly, türkmenleriñ Orta Aziýadan Kiçi Aziýa tarap süýşüp gaýdan bölegi häzirki Türkiýäniñ çäklerinde ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 363 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 28.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Has Türkmеn

• TATÝANANYÑ ONEGINE HATY

Men size ýazýaryn - dagy nädeýin?
Siz alyp gitdiñiz erkimiñ baryn.
Şondan başga ýene näme aýdaýyn?
Ýigrenseñem indi öz ygtyýaryñ.
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 435 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 28.09.2019 | Teswirler (7) | Теги: Aleksandr Puşkin

■ Göribiñ täleýi

Ir zamanlarda küren obalaryň birinde iki goşňy daýhançylyk bilen gün-güzeranlaryny dolandyryplar. Dogusyny diýseň, olaryň ikisi-de janypkeş adamlar eken. Ýöne  goňşularyň ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 413 | Добавил: Şahymerdan | Дата: 28.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şahymerdan Sary ogly

GURHANDAN TÄSIRLENMELER

R.A.Osipowa bagyşlanýar

I.

Täkden, jübütden kasam ki,
Gylyçdan, jeňden kasam ki,
Kasam ki Daň ýyldyzyndan,
Ka ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 362 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 28.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Aleksandr Puşkin

ALEKSANDR PUŞKIN

■ PUŞKINIÑ YSLAMA BOLAN GARAÝŞY

Soñky ýyllarda geçmişde ýaşap geçen beýik şahslaryñ yslama bolan gyzyklanmasy barada köp gürrüñ gozgalýar. Lew Tolstoý ýaly b ... Doly oka»
Категория: Ýazyjy şahyrlaryň we alymlaryň terjimehaly | Просмотров: 1053 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 28.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Aleksandr Puşkin

HEZRETI PYGAMBERIMIZ WE PIŞIKLER

■ HEZRETI PYGAMBERIMIZ (s.a.w) WE PIŞIKLER

Yslam dininde pişiklere "arassaçylygyñ" simwoly hökmünde garalýar. Uhud söweşinde goşunyñ öñünden ... Doly oka»
Категория: Haýwanat dünýäsi | Просмотров: 432 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 28.09.2019 | Teswirler (2)

ЛЕВ ТОЛСТОЙ И ИСЛАМ

Многие мусульмане утверждают, что Лев Толстой был мусульманином. Эта утверждение обычно сопровождается фразой «Конечной инстанцией любого разумного человека является И ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 340 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 28.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Sergeý Markus

AÑASTY AÑYÑ AÇYLMADYK SYRLARY

▶ AÑASTYNYÑ NÄMÄLIM SYRLARY

Añasty añ di ... Doly oka»
Категория: Psihologiýa | Просмотров: 556 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 28.09.2019 | Teswirler (2)

SOLTANYÑ KASAMY

● Dünýä taryhynda juda şöhratly ýeňiş hökmünde baha berlen türkmen-seljuklarynyň soltan Alp Arslanyň ýolbaşçylygynda wizantiýalylaryň üstünden gazanan meşhur Malazgirt ýeň ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 422 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 28.09.2019 | Teswirler (1) | Теги: Meretguly Öwlüýägulyýew, Agajan Ataýew

ÝENE-DE ENE HAKYNDA

Ak süýt beren ene gadyrdan gaçýar diýdiler,
Sadagaň bolaýyn, ene.
Sen hakda ýüz gezek ýazypdym öňem,
Ýüz birinji gezek ýazaýyn ýene.

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 950 | Добавил: toychyyewa | Дата: 28.09.2019 | Teswirler (1) | Теги: Kerim Gurbannepesow