LENIN KANALY

Sapar agañ ýaşy segseni ýygryp,
Görüpdir durmuşyñ ençe güzerin.
Agtyk-çowluklaryn daşyna egrip,
Her birine salyp otyr nazaryn.

Çuw-ak sakal, ... Doly oka»
Категория: Poemalar | Просмотров: 340 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 28.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Çary Gurbangylyjow

MEN SOÑ AÑDYM

Sen hakda bir şygram ýazmadym, eje,
"Başarmaryn bärden gaýdaryn" diÿip
Ýöne öz ýanymdan oýlandym niçe,
Şanyña bir hoş söz aýdaryn diÿip.

Ýü ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 422 | Добавил: Nurdan | Дата: 28.09.2019 | Teswirler (2) | Теги: Kakamyrat Rejebow

TARYHY ROMAN ÝAZMAGYÑ JOGAPKÄRÇILIGI

■ Taryhy roman barada düşünje

Taryhy roman - bu taryhyñ dürli döwürlerindäki wakalar we taryhy şahslar bilen baglanyşykly ýazylan ... Doly oka»
Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 554 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 28.09.2019 | Teswirler (1)

ATALAR ÝYGNAGY

Şenbe güni bolansoñ oña-muña güýmenen bolup öýde ýatyrdym. Günortana golaý şumjaryp oglum geldi mekdepden.
- Näme, ýene-de 2-lik aldyñmy? Ýa mekdebiñ remonty üçin pu ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 377 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 27.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Täçmämmet JÜRDEKOW

SYGAN AÝALY

Saňa näme bolýar, sygan gelneje,
Bu gün näme täleýime garaňok?
Kelebi çolaşyp, çöken ykbalyň
Pal atmaga, aýt, nämesi ýaranok?

Ýaýrat kartlary ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 352 | Добавил: Mahymm | Дата: 27.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Myrat Gurbanow

The material has been deleted by the copyright holder.
Просмотров: 465 | Добавил: Bagabat | Дата: 27.09.2019 | Teswirler (4)

DILEWARLYK UKYBYÑY ARTDYRMAK HAKYNDA

Oglum, adam diyen şirin zyban bolmalydyr, näkes adamlardan dilini saklamalydyr.
Oglum, sen dogry sõzlegin, kezzap bolmagyn, zeruryýetçilik çyky ... Doly oka»
Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 572 | Добавил: Nurdan | Дата: 27.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Keý-Kowus

AK SAKAL ÝAŞULY HEM BOLSA "12345"

Kämahal awtobusa ýada awtoulaglara münüp uzagrak ýollara gidenimizde herhili desgadyr ymaratlaryň, şol sanda gonamçylyklaryň (öwlüýäleriň) gapdalyndan ge ... Doly oka»
Категория: Jemgyýetçilik tankydy | Просмотров: 449 | Добавил: Mahymm | Дата: 27.09.2019 | Teswirler (1) | Теги: Aýjan Ysmaýylowa

"AÝDYMLARYM ŞUM YKBALYM HAKDADY..."

...Uniwersitetiň türkmen filologiýasy fakultetinde okaýardyk. Demir ýoluň gaýra ýüzünde, Ural köçesinde kireýine ýaşaýardyk. Derweze, Büküri, Ýerbent, ... Doly oka»
Категория: Ýatlamalar | Просмотров: 478 | Добавил: Mahymm | Дата: 27.09.2019 | Teswirler (1) | Теги: Kakamyrat ATAÝEW

"DÜNÝÄNI SÖÝGI HALAS EDER!"

"Tomaşaly däli dünýäniñ soñy,
Gugaryp boş galar, halydyr-haly".

Seýitnazar Seýdi / "Doludyr-doly"

"Häzir adamzada o ... Doly oka»
Просмотров: 647 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 27.09.2019 | Teswirler (8) | Теги: Has Türkmеn