ÖÝMÜZIÑ BILBILI

Biziň öýde bir gül bar,
Bagdaky gülden gowy.
Onda süji bir dil bar,
Saýrak bilbilden gowy.

Göterýäris biz ony
Bökdürip elden-ele. ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 433 | Добавил: Garaýolly | Дата: 21.09.2019 | Teswirler (3) | Теги: Pomma Nurberdi

■ Ýigrimi bäşinji bap

Bu bapda jynsy gatnaşygyň täsirini has-da artdyryp küýsedýän däri-dermanlar beýan edilýär. Mälim bolşy ýaly, bu bapda gürrüň berjek dermanlarymyzdan peýdalanyp jyns ... Doly oka»
Категория: Medisina | Просмотров: 1894 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 20.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Salim es-Üsküdary

TEGELEK STOLUÑ BAŞYNDA

Dogrudan hem stol tegelek bolansoñ, onuñ başynda oturanlaryñ haýsysynyñ bu günki duşuşyga kethudalyk etjekdigi belli däldi. Her kim doýan guş ýaly petekesini gaýşar ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 314 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 20.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Täçmämmet JÜRDEKOW

AHYRY TAPDYM-OW

Men ýaranjaň bolmagy ýüregime düwdüm. Sebäbi bu “käri” kemsiz başar ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 365 | Добавил: Türkana | Дата: 20.09.2019 | Teswirler (2) | Теги: Allanazar Begnazarow

GEPIŇ GYSGASY...

Iň bärkisi dört setirlik goşguda-da kapyýalaryň ählisi sazlaşyp gitmän, hökman biri üýtgeýändir. Bu durmuşda-da  şeýle, hemme günüň sazlaşykly, akgynly gitmegi mümkin däl ... Doly oka»
Категория: Sözler | Просмотров: 392 | Добавил: Мylayym | Дата: 20.09.2019 | Teswirler (1) | Теги: Kakamyrat Rejebow

BİR YILBAŞI POLİSİYESİ – KUSURSUZ CİNAYET YOKTUR

Mesih, kendisine artık ihtiyaç kalmadığı zaman gelecektir; ortaya çıkışının ertesi günü gelecektir; o, son gün değil, en son gelecektir ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 269 | Добавил: Gökböri | Дата: 20.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Özlem Solak

ARKIN GELİŞİN İLE RÖPORTAJ

1976 yılı İstanbul doğumlu olan Arkın Gelişin, psikoloji gerilim türünde kitapları olan bir yazardır. Romanları, seri katil biyografileri ve suç psikolojisi ... Doly oka»
Категория: Söhbetdeşlik | Просмотров: 311 | Добавил: Gökböri | Дата: 20.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Arkyn Gelişin, Özlem Solak

■ Ýigrimi birinji bap

Bu bapda ysgamak bilen şähwet güýjini artdyran serişdeler beýan edilýär.
Ýasalyş usuly; Müşk atyryndan bir mysgal, ananas we kakuladan her birinden iki mysga ... Doly oka»
Категория: Medisina | Просмотров: 2157 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 20.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Salim es-Üsküdary

ÝATLAMA

Gözýetimde Gün gizlenen çagynda,
Ýyldyzlar doganda hatar-hatarly,
Yzymda ullakan tozan turuzyp,
Köçäňizden köp gatnardym motorly.

Ýöne bir gatnam ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 374 | Добавил: Pegas | Дата: 20.09.2019 | Teswirler (2) | Теги: Sapa Hommadow

DEPUTAT BOLJAK HÄKIM NUTUGYNDAN BELLIDIR

Üç sagat bäri dört sany "Jip" awtoulagy ýoldady. Awtoulaglar oba çaýhanasynyñ deñesinde sägindi. Häkim iñ öñdäki awtoulagdan düşdi, ikinji awtoula ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 409 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 20.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Eziz Nesin

GÖWNÜM

Eý, göwnüm, ýaýrawyň juda giň seniň.
Serhediň gözýetmez sähradan uly.
Bolup bilseň, şol sähra deý gözel bol,
Ýatlatmasaň bolýar sen ymgyr çöli.

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 411 | Добавил: shahyr1964 | Дата: 20.09.2019 | Teswirler (6) | Теги: Azat Nurgeldiýew

GÜÝZ GELDI

Güýz geldi, baglarda ýaprak saralyp,
Tänip ýere düşjekleri ikuçsyz.
Olar gamlanmaýar kalby daralyp,
Hiç kimden kinesiz, hiç kimden öçsüz.

Gaýt ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 496 | Добавил: shahyr1964 | Дата: 20.09.2019 | Teswirler (2) | Теги: Azat Nurgeldiýew