18:45

Göwnüm

GÖWNÜM

Eý, göwnüm, ýaýrawyň juda giň seniň.
Serhediň gözýetmez sähradan uly.
Bolup bilseň, şol sähra deý gözel bol,
Ýatlatmasaň bolýar sen ymgyr çöli.

Eý, göwnüm, sen, belentlerde seleňläp,
Görünýän daglardan tutumyň uly.
Dostlaryň "ol dagy aşmak kyn "-diýip,
Daşyňdan aýlanyp geçmesin ýoly.

Eý, göwnüm, seň joşup akasyň gelýär,
Kenara baş bermez derýa mysaly.
Ýöne, nätjek, göwnüm, sen göwün bolýaň,
Ýollar çarkanlykdan, böwetden doly.

Azat NURGELDIÝEW.

Wariant :
Ýöne, nätjek, göwnüm, sen göwün bolýaň,
Seniň telwas edýän dünýäň hyýaly.
Категория: Goşgular | Просмотров: 412 | Добавил: shahyr1964 | Теги: Azat Nurgeldiýew | Рейтинг: 4.0/2
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Возвращаясь / Goşgular - 14.02.2023
Kölege / Goşgular - 31.01.2023
Бювар / Goşgular - 05.02.2023
Памятник / Goşgular - 28.01.2023
«За то, что ходит он в фуражке…» / Goşgular - 04.01.2023
«На кортике своём: Марина…» / Goşgular - 18.01.2023
«Нет, я не изменил. До старости глубокой…» / Goşgular - 02.02.2023
«Завтра – я не различаю…» / Goşgular - 25.01.2023
"Bu ne apat, gazabymy Allanyň? / Goşgular - 12.02.2023
Durmuşy deňeşdirme / Goşgular - 08.01.2023

Teswirleriň ählisi: 6
1
1 Мylayym  
83
Azat agamyzdan ýene-de bir täze goşgy öýdýän? )

Dostlaryň "ol dagy aşmasy kyn" diýip,
Daşyňdan aýlanyp, geçmesin ýoly...

Oý-hyýallardan doly göwnüň öz-özüne ýüzlenmesi esasynda owadan beýan etmek bilen, ajaýyplygyny özünde jemlän bu goşgyny juda haladym.
Goşgularňyzyň yzy hasam dowamly bolsun!

3
2 shahyr1964  
283
Men bu goşgyny ýazyp, gutaryp bilmän, taşlan goşgylarymyň biri hasap edýärdim. Bu gün ýazgylaryma göz aýlap otyrkam üstünden bardym. Iki setir bilen jemlemegi makul bildim. Wariýat köp boldygoýmadum, Siziň, ýöne şu warýantynda goýdum, Siiň maslaharyňyz meniň üçin wajyp, öz pikirleriňizi ýazmagyňyzy haýyş edýärin

1
3 Hаwеrаn  
245
Üçünji bendiñ üçünji setiri goşgynyñ pikirini jemläp, artykmaç söze ýer goyanok. Az bolsun uz bolsun. Dowam etdirmegiñ hajaty ýok. Goşgy gowy.

0
4 Gumlygelin  
8
Ylham çeşmäñe bereket .Gowy goşgy agam.

0
5 Garaýolly  
27
Goshgy hazirki durkunda dursa yagshy. Gowy goshgy eken.

0
6 Allanazаr  
314
GOŞGY oňat çykypdyr, ýöne 3-nji bent gerek däl ýaly...

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]