20:45

Rubagylar

RUBAGYLAR

Doganyñ dost bolman biler dünýede,
Ýegeniñ dost bolman biler dünýede.
Diýipdirler: çyn dost mydam dogandyr,
Dostluk güli solman biler dünýede.

* * *

Pişik ýoluñ kesse, edýärsiñ pikir,
Soñra gaýgylanýañ, dem alýañ çukur.
Goý, pişikler geçse geçsin öñümden,
Ýolumy töhmetçiñ kesmänne, şükür!

* * *

Gopbamsyrap tutma özüñ beýikde,
Hassañ jany sal üstünde - gaýykda.
Derman-däri edýärkäñ oñ derdine,
Diliñ bilen synan göwün seýikle!

* * *

Tanamaýan ýokdy Ata Köpegi,
Il içinden alardy ol sapagy.
Elde däl, dilinde bardy galamy,
Aýakda-da - satiradan çepegi.

* * *

"Sözüñ ýuwan" diýip, duz atdy atam,
"Gözüñ gorkak" diýip, köz atdy atam.
Enem bolsa, mähri bilen suwardy,
Indi kürtdüräýsem, geçilmez hatam.

* * *

Derim saçyp, gülledeýin baglary,
Pyýada sökeýin düzi, daglary.
Bulut kölegesin küýsäp duramok,
Goý, meni daglasyn Günüñ çoglary!

* * *

Many gözläñ arryk atyñ özünden,
Bildirip dur, sypalandyr ýüzünden.
Bir gün göwüsbendi dakdylar oña,
Janaweriñ ýaş syrykdy gözünden.

* * *

Watany jan-dilden söýer gerçekler,
Duz-çöregnem halal iýer gerçekler.
Diýseler: "Näme bar janyñdan eziz?!"
"Diñe Watanym bar!" diýer gerçekler.

Meretguly GARRYÝEW.
Категория: Goşgular | Просмотров: 349 | Добавил: Hаwеrаn | Теги: Meretguly Garryýew | Рейтинг: 4.5/2
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Bolsa şol gün... / Goşgular - 18.01.2023
Uýamyň toýunda aýtmak islänlerim / Goşgular - 06.01.2023
Великому князю Константину Константиновичу и великой княгине Елисавете Маврикиевне / Goşgular - 30.01.2023
«За шторами – седого дня мерцанье…» / Goşgular - 09.01.2023
«Двух – жарче меха! рук – жарче пуха!..» / Goşgular - 07.01.2023
«В полуночной тиши бессонницы моей…» / Goşgular - 03.01.2023
«Только закрою горячие веки…» / Goşgular - 20.01.2023
К Кюхельбекеру / Goşgular - 18.01.2023
Uçup gitdiň / Goşgular - 28.01.2023
"Gel, gowsy baryny başlaly başdan" / Goşgular - 23.01.2023

Teswirleriň ählisi: 0
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]