03:18

Türkmen Sözlükleri ve Sözlükcülüğü Üzerine Yapılan Araştırmalar Hakkında

TÜRKMEN SÖZLÜKLERİ VE SÖZLÜKÇÜLÜĞÜ ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMALAR HAKKINDA

Berdi SARIYEV

Özet

Bu makalede 1913 yılından günümüze kadar Türkmenistan’da ve yurt dışında yayımlanan Türkmen sözlükleri ve Türkmen sözlükçülüğü üzerinde yapılan araştırmalar ele alınmaktadır. Çalışmada Türkmen sözlüklerinin türleri açıklanmış; Türkmen sözlüklerinin ve sözlükçülükle ilgili araştırmaların bu güne kadar yapılmamış olan listesi okurlara sunulmuştur.

ON THE STUDIES ABOUT TURKMEN DICTIONARIES AND TURKMEN LEXICOGRAPHY

Abstract
This article is intended to examine the studies done both in Turkey and abroad on Turkmen dictionaries and Turkmen lexicography since 1913 onwards. Types of Turkmen dictionaries are explained in the study. In addition, a list of Turkmen dictionaries and the studies relating Turkmen lexicography is given. That list has not compiled so far.

Giriş

“Söz”, her bir halkın ana dili tohumlarıyla gönül tarlasında yetiştirdiği bir millî ürüne benzer. Sonuna “-lük” yapım eki eklenen “sözlük” ise tıpkı bu millî ürünün daima korunabilmesi için yerli yerine konulan hazine sandığını hatırlatır. Yıllarca, asırlarca yetiştirdiği, büyüttüğü, ürettiği ve sahip çıkarak koruduğu için de sözlükler o milletin, o halkın adını daima taşımaktadırlar.
Karşılaştığımız veya elimize geçen her bir metin, birer sözlüktür. Fakat alfabe sırasına göre düzenlenmiş değildirler. Bu gün yaptığımız çalışmalarda bazen indeks bazen de dizin adıyla söz konusu metni sözlüğe dönüştürdüğümüz delil talep etmeyen bir gerçektir.
Türkmenistan Bilimler Akademisinde bilimsel çalışmalar yapan merkezlerden biri Dil ve Edebiyat Araştırmaları Enstitüsüdür. Türkmen millî şairi Mahtumkulu’nun adını taşıyan bu enstitü 1951 yılında kurulmuştur. Bu kurum, kurulduğundan beri Türkmen dilinin gramer yapısı ve söz varlığı, leksikografi, Türkmen edebiyatının tarihi ve halk edebiyatı konularında faaliyetini sürdürmektedir. Bu nedenle halk arasında bu kuruma kısaca “Dil-Edebiyat Enstitüsü”

İlk Rusça-Türkmence Sözlük

Türkmen sözlükçülüğünde, iki dilin karşılaştırıldığı sözlüklerin temeli İ. A. Belyayev (Rusça-Türkmence Sözlük) tarafından atılmıştır. Özellikle Ruslar için hazırlanmış olan bu sözlük 1913 yılında Aşkabat’ta İ. İ. Aleksanrov’un özel matbaasında basılmıştır. “Russko-Turkmenski Slovar’ / Rusça-Türkmence Sözlük” olarak adlandırılan bu sözlük iki dilli Türkmen sözlüklerinin ilk örneğidir. Bu sözlük, o dönemde Rusların Türkmen Türkçesini öğrenmesini kolaylaştırmıştır.
Sözlükte madde başı sözcükler alfabe sırasına göre verilmiştir. Ayrıca çok sayıda atasözü ve deyim de yer almaktadır.
Belyayev, Türkmen Türkçesini iyi bilen bir gazeteci olarak tanınmaktadır. O, 1914-1917 yılları arasında basılan ilk Türkmen gazetesi olarak bilinen “Zakaspiyskaya Tuzemnaya Gazeta / Hazar Ötesi Yerel Gazetesi”nde Türkmence bölümüne redaktörlük yapmıştır.
Özet olarak Türkmen Türkçesi için araştırma konusu olabilecek epeyce malzeme Sovyetler Dönemi öncesinde de bulunmaktadır. Bunların incelenmesi ise günümüzün önem arz eden konularındandır.
27 Ekim 1924 yılında “Türkmenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti” kurulur ve bundan sonra Türkmen Türkçesinde sözlük ve sözlükçülük çalışmaları geniş şekilde devam etmeye başlar.

Türkmen Sözlük Türleri ve Bunların Yıllara Göre Listesi

Araştırmamızın konusu olan ve şu ana kadar yayımlanan Türkmen sözlüklerini iki ana gruba ayırabiliriz:

Ansiklopedik Sözlükler:

“Türkmen Sovet Ensiklopediyası (TSE) / Türkmen Sovyet Ansiklopedisi”: Toplam 10 ciltten ibaret olan bu sözlük, 1974-1989 yılları arasında neşredilmiştir. Sözlüğün 8. cildi “T” harfine ayrılmıştır ve Türkmenistan özel sayısı olarak seçilmiştir. Büyük Ekim İnkılabı’nın 60. yıl dönümü münasebetiyle 1978 yılında Aşkabat’ta yayımlanmıştır. Bu ciltte, Türkmenistan tarihi, Türkmen halkının tarihi, Türkmen gelenek ve görenekleri, örf âdetleri, etnografyası, coğrafyası, kültürü ve diğer özellikleri hakkında geniş bilgileri yer almaktadır.

Filolojik Sözlükler:

1) Açıklamalı Sözlükler
2) İmla Sözlükleri veya İmla Kuralları Sözlüğü
3) Telaffuz Sözlükleri
4) Ağız Bilim (Diyalektoloji) Sözlükleri
5) Tarihi Sözlükler
6) Etimolojik Sözlükler
7) İdiomatik Sözlükler
8) Deyimler (Frazeolojik) Sözlükler
9) Eş Anlamlılar (Sinonimler) Sözlükleri
10) Zıt Anlamlılar (Antonimler) Sözlükleri
11) İki Dilli Tercüme Sözlükleri
12) Çok Dilli Sözlükler
13) Terimler Sözlükleri vs.
1924 yılından sonra, yıllara göre sırasıyla şu sözlükler yayımlanmıştır:
1926
Kratkiy Russko-Turkmenskiy Slovar Primenitelno K Nujdam Gosudarstvennoy Statistiki TSSR / TSSC Devlet İstatistiği İhtiyaçları Doğrultusunda Kullanmak İçin Rusça-Türkmence Kısa Sözlük. Aşkabat.
Yeni kurulmuş olan Türkmenistan Cumhuriyeti’nin yazı işlerinde bu sözlük çok önemli rol oynamıştır.
1929
Aliyev A., Boriyev K., Russko-Turkmenskiy Slovar / Rusça-Türkmence Sözlük. Aşkabat.
Türkmenistan Devlet Yayınevinde basılan bu sözlükte Rusça kısmı için Kiril harfleri, Türkmence kısmı için ise Latin harfleri kullanılmıştır.
Bu sözlük, Türkmen ve Rus dillerini öğrenmek isteyenler için hazırlanmıştır. Türkmen sözlükçülüğü tarihinde madde başı sözcüklerdeki uzun ünlüleri göstermek en önemli konulardan biri olmuştur. Bu sözlükte her uzun ünlüyü gösteren karakterin çift yazılmasıyla sorun çözülmeye çalışılmıştır.
Poseluyevskiy, A. P., Rukovodstvo dlya İzuçeniya Turkmenskogo Yazıka (s Prilojeniyem Kratkogo Turkmensko-Russkogo Slovarya) / Türkmen Dilini Öğrenmek için Kılavuz (Türkmence-Rusça Kısa Sözlük Ekiyle Birlikte). Aşkabat.
1936
Murzayev, G., Russko-Turkmenskiy Kratkiy Slovar’ dlya Russkih / Ruslar için Rusça-Türkmence Kısa Sözlük. Aşkabat.
1937
Bagdanova, M. İ, Kratkiy Russko-Turkmenskıy Slovar’ Sotsialno-Politiçeskiy Terminov, Aşkabat.
1938
Huseyinov, G., Ismayılov, H., Sakali, M., Russko-Turkmenskiy Karmannıy Slovar / Rusça-Türkmence Cep Sözlüğü. Aşkabat.
1939
Türkmençe-Rusça Cübi Sözlügi / Türkmence-Rusça Cep Sözlüğü. Aşkabat.
Russko-Turkmenskiy Karmannıy Slovar’ / Rusça-Türkmence Cep Sözlüğü. Aşkabat.
1940
Baylıyev, H., Karrıyev, B., Turkmensko-Russkiy Slovar’ / Türkmence-Rusça Sözlük. Aşkabat.
1948
Batırov, Ş., Karpov, G. K., Russko-Turkmenskiy Slovar’ / Rusça-Türkmence Sözlük. Aşkabat.
1954
Lavrov, Ark. P., Lavrov, Alk. P., Geografiya Terminleriniñ Rusça-Türkmençe Gısgaça Düşündirişli Sözlügi / Rusça-Türkmence Kısa Açıklamalı Coğrafya Terimleri Sözlüğü. Aşkabat.
Nıyazov, A. H., Himiya Terminleriñ Rusça-Türkmençe Sözlügi / Kimya Terimlerinin Rusça-Türkmence Sözlüğü. Aşkabat.
1956
Russko-Turkmenskiy Slovar’ / Rusça-Türkmence Sözlük. Moskova.
1957
Türkmen Diliniñ Orfografik Sözlügi / Türkmen Dilinin İmla Sözlüğü. Aşkabat.
1958
Kalçayev, K., Astranomiya Rerminleriñ Rusça-Türkmençe Gısgaça Sözlügi / Astronomi Terimlerinin Rusça-Türkmence Kısa Sözlüğü. Aşkabat.
Ahallı, S., Slovar Mahmuda Kaşgarskogo i Turkmenskiy Yazık / Kaşgarlı Mahmud”un Sözlüğü ve Türkmen Dili. Aşkabat.
1960
Kerbabayev, B. B., Botanika Terminleriñ Rusça-Türkmençe Sözlügi / Botanik Terimlerin Rusça-Türkmence Sözlüğü. Aşkabat.
1962
Bayrıyev, Ç. B., Davlekamov M. H. Latino-Russko-Turkmenskiy Slovar’ Meditsinskih Terminov / Latince- Rusça- Türkmence Tıp Terimleri Sözlüğü. Aşkabat.
Berkeliyev, M., Russko-Turkmenskiy Slovar Geologiçeskih Terminov / Rusça-Türkmence Jeoloji Terimleri Sözlüğü. Aşkabat.
Türkmen Diliniñ Sözlügi / Türkmen Dili Sözlüğü. Aşkabat.
Türkmen Diliniñ Orfografik Sözlügi / Türkmen Dilinin İmlâ Sözlüğü. Aşkabat.
1963
Meredov, A., Ahallı, S., Türkmen Klassıkı Edebiyatınıñ Gısgaça Sözlügi / Türkmen Klasik Edebiyatının Kısa Sözlüğü. Aşkabat.
Türkmen Diliniñ Orfografik Sözlügi / Türkmen Dilinin İmla Sözlüğü. Aşkabat.
1967
Muradova, S., Slovar po Kovratkaçestvu i Rukodeliya / Halıcılık ve El İşleriyle İlgili Sözlük. Aşkabat.
Täçmıradov, T., Çarıyev, M., Türkmen Dilinin Orfoepiyası ve Gısgaça Orfoepik Sözlük / Türkmencenin Telaffuzu ve Kısa Telaffuz Sözlüğü. Aşkabat: Ilım Neşiryat.
1968
Russko-Turkmenskiy Slovar’ / Rusça-Türkmence Sözlük. Moskova.
Kratkiy Russko-Turkmenskiy Slovar’ / Küçük Rusça-Türkmence Sözlük. Moskova.
Aksakov, K., Altayev, S., vd., Turkmensko-Russkiy Slovar / Türkmence-Rusça Sözlük. Moskova.
1970
Ataniyazov, S., Türkmenistanıñ Toponomik Sözlügi / Türkmenistan’ın Toponomik Sözlüğü. Aşkabat: Ilım Neşiryat.
1971
Atanıyazov, S., Toponomiçeskiy Slovar Yugo-Zapadnoga Turkmenistana / Güney-Batı Türkmenistan’ın Toponomi Sözlüğü. Aşkabat.
1973
Gündogdıyev, A., Atayev, M., Meredov, O., Turkmensko-Angliyskiy Razgovornik / Türkmence-İngilizce Konuşma Kılavuzu. Aşkabat.
Melikgulıyev, G., Russko-Turkmenskiy Slovar’ Fiziçeskih Terminov / Rusça-Türkmence Fizik Terimleri Sözlüğü. Aşkabat.
1974
Hudayberdiyev, C., Latino-Russko-Turkmenskiy Slovar’ Anatomiçeskih Terminov / Latince-Rusça-Türkmence Anatomi Terimlerinin Sözlüğü. Aşkabat.
1976
Altayev, S., Açilova, G., vd., Türkmen Diliniñ Frazeologik Sözlügi / Türkmen Dilinin Deyimler Sözlüğü. Aşkabat.
1977
Arazkulıyev, S., Atanıyazov, S., Berdiyev, R., Saparova, G., Türkmen Diliniñ Gısgaça Dialektologik Sözlügi / Türkmen Dilinin Kısa Diyalektoloji Sözlüğü. Aşkabat: Ilım Neşiryat.
1978
Çarıyarov, B., Türkmen Diliniñ Orfoepik Sözlügi / Türkmen Dilinin Telaffuz Sözlüğü. Aşkabat.
1979
Penciyev, M., Türkmen Diliniñ Ekerançılık Leksikası / Türkmen Dilinin Tarımla İlgili Söz Varlığı. Aşkabat.
Gafurova, H., Amangeldiyeva, K., vd., Oba Hocalık Terminleriniñ Rusça-Türkmençe Sözlüği / Köy Mülkiyeti Terimlerinin Rusça-Türkmence Sözlüğü. Aşkabat.
1980
Atanıyazov, S., Türkmenistanıñ Geografik Atlarınıñ Düşündirişli Sözlügi / Türkmenistan’ın Coğrafya Adlarının Açıklamalı Sözlüğü. Aşkabat.
Cumayev, R., Kozin, V. S., Mosesova, A. M., Maldarçılık Terminleriniñ Rusça-Türkmençe Sözlügi / Hayvancılık Terimlerinin Türkmence-Rusça Sözlüğü. Aşkabat.
1981
Amansarıyev, C., Gulmanov G., Lingvistik Terminleriñ Rusça-Türkmençe Spravoçnigi / Dil Bilimi Terimlerinin Rusça-Türkmence Rehberi. Aşkabat.
Atanıyazov, S., Türkmenistanıñ Toponimiyası / Türkmenistan’ın Yer-Yurt Adları Sözlüğü. Aşkabat.
Atayev, G., Türkmen Diliniñ Hünärmentçilik Sözlügi / Türkmen Dilinin Meslek Sözlüğü. Aşkabat.
1982
Atayev, K., Meskutov, V., Russko-Turkmenskoy Uçebnıy Slovar’ / Rusça-Türkmence Okul Sözlüğü. Moskova.
1984
Berdiyev, R., Şikina, İ. V., Russko-Turkmenskiy Slovar’ / Rusça -Türkmence Sözlük. Aşkabat.
1986-1987
Bol’şoy Russko-Turkmenskiy Slovar’ (tom 1) / Rusça-Türkmence Büyük Sözlük (1. cilt). Moskova.
Bol’şoy Russko-Turkmenskiy Moskova.Slovar’ (tom 2) / Rusça-Türkmence Büyük Sözlük (2. cilt). Moskova.
Altayev, S., Voprosı Turkmenskoy Leksikografii / Türkmen Sözlük Biliminin Sorunları. Aşkabat.
1988
Seyitmıradov, S., Garrıyev, G., Matematiki Terminleriñ, Düşünceleriñ ve Sözlemleriñ Rusça-Türkmençe Sözlügi / Matematik Terimlerin, Deyimlerin ve Cümlelerin Rusça-Türkmence Sözlüğü. Aşkabat.
Meredov, A., Ahallı, S., Türkmen Klasik Edebiyatı Sözlüğü.
Ataniyazov, S., Slovar’ Turkmenskih Etnonimov / Türkmen Etnik Grupları ve Boy, Soy Adları Sözlüğü. Aşkabat.
Atayev, G., Meskutov, V., Russko-Turkmenskoy Uçebnıy Slovar’ / Rusça-Türkmence Okul Sözlüğü. Moskova. Babagulıyev, A., Akmamedov, O., Türkmen Diliniñ Ikdısadı Terminleriniñ Gısgaça Sözlügi / Türkmen Dilinin İktisadi Terimlerinin Kısa Sözlüğü. Aşkabat.
1989
Türkmen Diliniñ Adam Atlarınıñ Spravoçnigi / Türkmen Dilinin Kişi Adları Rehberi. Aşkabat.
Annamıradova, M., Edebiyat Övreniş Ilımınıñ Terminleriniñ Gısgaça Rusça-Türkmençe Sözlügi / Edebiyat Öğreniş İlmi Terimlerinin Rusça-Türkmence Kısa Sözlüğü. Aşkabat.
Türkmen Diliniñ Orfografik Sözlügi / Türkmen Dili İmla (Kılavuzu) Sözlüğü. Aşkabat.
Almamedov, A., Nazarov, R., English-Turkmen Dictionary / İngilizce-Türkmence Sözlük. Aşkabat.
Borcakov, Ş., Türkmen Diliniñ Deñiz ve Derya Leksikasınıñ Gısgaça Sözlügi / Türkmen Dilinin Deniz ve Nehir Söz Varlığının Kısa Sözlüğü. Aşkabat: Ilım Neşiryat.
1991
Redjepova, M., Kratkiy Turkmensko-Russkiy Slovar Pedagogiçeskih Terminov / Türkmence-Rusça Kısa Pedagoji Terimleri Sözlüğü. Aşkabat.
1992
Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü I, II. Ankara.
Ataniyazov, S., Türkmen Adam Atlarınıñ Düşündirişli Sözlügi / Türkmen Kişi Adlarının İzahlı Sözlüğü. Aşkabat: Türkmenistan Neşiryat.
1993
Durdıyev, M., Türkmenleriñ Amalı-Haşam Sungaty / Türkmenlerin Güzel Sanatlar Sözlüğü.
1994
Arbabov, B., Garayev A., Kratkiy Russko-Turkmenskoy Slovar’ Ekonomiçeskih Terminov / Ekonomi Terimlerinin Rusça-Türkmence Kısa Sözlüğü. Aşkabat.
Atanıyazov, S., Şecere: Türkmeniñ Nesil Daragtı / Şecere: Türkmenlerin Soy Ağacı. Aşkabat.
Atanıyazov, S., Etnonimı v Turkmenskom Yazıke / Türkmen Dilinde Etnik Gruplar ve Boy, Soy Adları. Aşkabat.
Sarıyev, B., Türkmen Sözleyşiniñ Altın Sözlügi / Türkmence Konuşmanın Altın Sözlüğü. Aşkabat.
Bayramsahatov, N., Islam: Gısgaça Sözlük / İslam: Kısa Sözlük. Aşkabat. Cumageldiyeva, B., Sopıyeva, G., Türkmençe-Rusça Gısgaça Tematık Sözlügi / Türkmence-Rusça Kısa Tematik Sözlük. Aşkabat.
Garabayev, B., Türkmençe-Türkçe Gepleşik (Konuşma) Sözlügi / Türkmence-Türkçe Konuşma Kılavuzu. Aşkabat.
1995
Tekin, T., Ölmez, M., vd., Türkmence-Türkçe Sözlük. Ankara, 1995.
1996
Kolotova, G. A., Yuvelirnaya Leksika v Turkmenskom Yazıke / Türkmen Dilinin Kuyumculukla İlgili Söz Varlığı. Aşkabat.
1997
Meredov, A., Magtımgulınıñ Düşündirişli Sözlügi, 1 t. (s. 1-341) 2 t. (s. 342-797) 3 t. (s. 804-1273) / Mahtumkulunun Açıklamalı Sözlüğü, 1 c. (s. 1-341) 2 c. (j. 342-797) 3 c. (s. 804-1273). Gonbed Kabus, 1997.
1998
Atayev, G., Türkmenistanıñ Tebigı Derman Otları / Türkmenistan’ın Tabii Şifalı Bitkileri. Aşkabat.
1999
Turkmen-English Dictionary (Editors: Allen, J. Frank - Touch-Werner (Tachmouradova), Jeren, ) / Türkmence-İngilizce Sözlük (hzl. Ceren Taçmıradova). Kensington.
2003
Kıyasova, G., Zergärçilik Sözlügi / Kuyumculuk Terimleri Sözlüğü. Aşkabat.
2004
Atanıyazov S., Türkmen Diliniñ Sözköki Sözlügi / Türkmence Kökenler Sözlüğü. Aşkabat.
Kara, M., Karadoğan, A., Türkmen Türkçesi-Türkiye Türkçesi Deyimler Sözlüğü. Ankara.

Türkmen Sözlükçülüğü Üzerine Yapılan Araştırmalar ve Sonuçları

Sovyetler Döneminde Türkmen sözlükleri ve sözlükçülüğü üzerine ciddi araştırmalar yapılmıştır. Bu eserlerde günümüzün sözlüklerini ve sözlükçülüğü geliştirme yolları, sözlüklerin norm ilkeleri gibi konular ele alınmıştır.
Söz konusu araştırmaları aşağıdaki alt gruplara ayırmak mümkündür:

Türkmen Sözlüklerini ve Sözlükçülüğünü Geliştirmek Amaçlı Yapılan Bazı Araştırmalar

Bu konuda en önemli bilimsel çalışmalardan biri Türkmen sözlükçüsü Sapar Ahallı tarafından 1958 yılında hazırlanmıştır.
Ahallı, S., Slovar Mahmuda Kaşgarskogo i Turkmenskiy Yazık / Mahmud Kaşgarlı’nın Sözlüğü ve Türkmen Dili. Aşkabat, 1958.
Rus dilinde yazılan tez özetidir, toplam 16 sayfadan ibarettir. Türk sözlükçülük tarihinde ilk sözlük olarak kabul edilen Divan Sözlüğü ile Türkmen Türkçesi söz varlığını yan yana getirerek inceleyen bu bilimsel çalışma Sovyet Türkolojisinde Divan ile karşılaştırmalı ilk araştırmadır. Rus ve Türkmen dillerinde hazırlanmış doçentlik tezidir. Savunması sonucunda araştırmacıya “filoloji ilimleri kandidatı” unvanı verilmiştir.
Muhammedova, Z. B., İssledovaniya po İstorii Turkmenskogo Yazıka XI-XIV vv. / XI-XIV yüzyıllarda Türkmen Dili Tarihi Üzerine Yapılan Araştırmalar. Aşkabat, 1973.
Prof. Dr. Z. B. Muhammedova’nın bu çalışması Türkmen sözlükleri ve sözlükçülüğünün gelişimi açısından tarihî rol oynamıştır. Günümüzde de önemli bir yere sahip olan bu çalışma Rusça yazılmıştır.
Övezov, A., Türkmen Dilinde Sözün ve Sözlük Sostavın Ösüşinin Yolları / Türkmen Dilinde Sözün ve Sözlükçülüğün Gelişme Yolları. Aşkabat, 1989. Rus ve Türkmen dillerinde hazırlanmış profesörlük tezidir. Bu çalışma, son dönemin sözlüklerinde yer alan madde başı sözcükleri çeşitli açılardan genişletme konusunda Türkmen sözlükçülüğüne önemli katkılar sağlamıştır.
Täçmıradova, C., Prinsip Normativnosti v Tolkovom Slovare Turkmenskogo Yazıke / Türkmen Dilinin Açıklamalı Sözlüğünde Normlar Prensibi. Aşkabat, 1989.
Rus dilinde hazırlanmış doçentlik tezidir. Babasının (Prof. Dr. Täçmıradov T. Sovyet Döneminde Türkmen Türkçesinin Söz Varlığına İlişkin Normları) mesleğini devam ettiren C. Täçmıradova, Türkmen sözlüğünde temel ilkeler ve bunların gelişmesiyle ilgili araştırmaları sonucunda çeşitli öneriler sunmuştur.
Çarıyeva, N., Fonostatiçeskaya Harakteristika Orfoepiçeskogo Slovarya Turkmenskogo Yazıka / Türkmen Dilinin Telaffuz Sözlüğünde Ses Gürlüğünün İstatistik Niteliği. Aşkabat, 1991.
Orazov, A. H., Türkmen Türkçesindeki Yabancı Sözcüklerin Türkiye Türkçesindekilerle Karşılaştırılması. Ankara, 1996.
Saparov, M., Türkmencede ve Türkiye Türkçesinde Eş Seslilik ve Çok Anlamlılık İlişkisi. Ankara, 1997.

Türkmen Sözlükçülüğünde Terimleri Geliştirmek Amacıyla Yapılan Araştırmalar

Akmamedov, O., Puti Formirovaniya i Razvitiya Ekonomiçeskoy Terminologii v Turkmenskom Yazıke / Türkmen Dilinde Ekonomi İle İlgili Terminolojinin Oluşumu ve Gelişmesi. Aşkabat, 1987. (Doçentlik tezi Rus dilinde).
Saparova, G., Formirovaniye i Razvitiye Yuridiçeskkoy Terminologii Turkmenskogo Yazıka / Türkmen Dilinde Hukuk Terimlerinin Oluşması ve Gelişmesi. Aşkabat, 1993.
Amansarıyev, B., Leksiko-Semantiçeskaya i Slovoobrazovatelnaya Harakteristika Lingvistiçeskih Terminov Turkmenskogo Yazıka / Türkmen Dilinin Lengüistik Terimlerinin Leksik-Semantik ve Kelime Yapım Özellikleri. Aşkabat, 1986.

Türkmen Söz Varlığını Geliştirmek Amacıyla Yapılan Araştırmalar

Sarıhanov, M., Rıbolovnaya Leksika v Turkmenskom Yazıke / Türkmen Dilinin Balıkçılıkla İlgili Söz Varlığı. Aşkabat, 1991.
Aşırov, P., Jivotnovodçeskaya Leksika v Turkmenskom Yazıke / Türkmen Dilinin Hayvancılıkla İlgili Söz Varlığı. Aşkabat, 1971.
Garacayev, Ç., Voyennaya Leksika v Turkmenskom Yazıke / Türkmen Dilinin Harbî Söz Varlığı. Aşkabat, 1978.
Mıradova, S., Leksika Kovrotkaçestva v Turkmenskom Yazıke / Türkmen Dilinin Halıcılıkla İlgili Söz Varlığı. Aşkabat, 1969.
Hocageldiyev, B., Verblyudovodçeskaya Leksika v Turkmenskom Yazıke / Türkmen Dilinin Devecilikle İlgili Söz Varlığı. Aşkabat, 1991.

Türkmen Sözlükçülüğünde Diyalektleri ve Ağızları Geliştirmek Amacıyla Yapılan Araştırmalar

Akmamedov, M., Karadaşlinskiy Dialekt Turkmenskogo Yazıka / Türkmen Dilinin Karadaşlı Diyalekti. Aşkabat, 1975. (Doçentlik tezi, Rus dilinde).
Muhıyev, H., Nohurskiy Dialekt Turkmenskogo Yazıka / Türkmen Dilinin Nohur Diyalekti. Aşkabat, 1957.
Bagıyev, H., Olamskiy Dialekt Turkmenskogo Yazıka / Türkmen Dilinin Olam Diyalekti. Aşkabat, 1965.
Kurenov, S., Osobennosti Turkmenskogo Govora Severnogo Kavkaza (Stavropolya) / Kuzey Kafkas Türkmen Ağzı Dil Özellikleri (Stavropol Bölgesi Örneğinde). Aşkabat, 1959.
Arazkulıyev, S., Govorı Turkmen Dortkulskogo Rayona Karakalpakskoy ASSR / Karakalpak Özerk Bölgesi Dörtgül İlçesinin Türkmen Ağızları. Aşkabat, 1962.
Çörliyev, O., Marıyskiy Govor Turkmenskogo Yazıka / Türkmen Dilinin Marı Şiveleri. Aşkabat, 1964.
Bayramdurdıyev, B., Ahalskiy Govor Tekinskogo Dialekta Turkmenskogo Yazıka / Türkmen Dilinin Teke Diyalekti Ahal Şiveleri. Aşkabat, 1965.
Amansarıyev, C., Severnıy Govor Yomudskogo Dialekta Turkmenskogo Yazıka / Türkmen Dilinin Yomut Diyalekti Kuzey Şiveleri. Aşkabat, 1954.
Nartıyev, N., Sarıkskıy Dialekt Turkmenskogo Yazıka / Türkmen Dilinin Sarık Diyalekti. Aşkabat, 1960.
Gulmanov, G., Geoklenskiy Dialekt Turkmenskogo Yazıka / Türkmen Dilinin Göklen Diyalekti. Aşkabat, 1960.
Mengliyeva, G., Sakarskiy Dialekt Turkmenskogo Yazıka / Türkmen Dilinin Sakar Diyalekti. Aşkabat, 1973.
Övezov, Y., Türkmen Diliniñ Kıraç Dialekti / Türkmen Dilinin Kıraç Diyalekti. Aşkabat, 1995.
Saparova, G., Dialekt Hasarli Turkmenskogo Yazıka / Türkmen Dilinin Hasarlı Diyalekti. Aşkabat, 1970.
Çommadov, O., Dialekt Ata Turkmenskogo Yazıka / Türkmen Dilinin Ata Diyalekti. Aşkabat, 1975.
Mavıyev, N., Dialekt Arabaci Turkmenskogo Yazıka / Türkmen Dilinin Arabacı Diyalekti. Aşkabat, 1975.
Şamıradov, K., Zapadnıye Govorı Yomudskogo Dialekta Turkmenskogo Yazıka / Türkmen Dilinin Yomut Diyalekti Batı Ağızları. Aşkabat, 1960.
Berdiyev, R., Glagol v Dialektah i Govorah Turkmenskogo Yazıka / Türkmen Diyalekt ve Ağızlarında Fiiller. Aşkabat, 1989.

Kaynaklar:

AHALLI, S. (1958). Slovar’ Mahmuda Kaşgarskogo i Turkmenskiy Yazık. Aşkabat.
AKSAKOV, K. ve ALTAYEV, S. (ty.). Turkmensko-Russkiy Slovar. Moskova.
ALİYEV, A. ve BÖRİYEV, K. (1929). Russko-Turkmenskiy Slovar’. Aşkabat.
ALMAMEDOV, A. ve NAZAROV, R. (1989). English-Turkmen Dictionary. Aşkabat.
ALTAYEV, S. (1986). Voprosı Turkmenskoy Leksikografii. Aşkabat.
AMANSARIYEV, C. ve GULMANOV, G. (1981). Lingvistik Terminleriñ Rusça-Türkmençe Spravoçnigi. Aşkabat.
ANNAMIRADOVA, M. (1989). Edebiyat Övreniş Ilmınıñ Terminleriniñ Rusça-Türkmençe Gısgaça Sözlügi. Aşkabat.
ARAZKULIYEV, S., ATANIYAZOV, S., BERDİYEV, R. ve SAPAROVA, G. (1977). Türkmen Diliniñ Dialektologik Sözlügi. Aşkabat.
ARBABOV, B. ve GARAYEV, A. (1994). Kratkiy Russko-Turkmenskoy Slovar’ Ekonomiçeskih Terminov. Aşkabat.
ATANİYAZOV, S. (1994). Etnonimı v Turkmenskom Yazıke. Aşkabat.
ATANİYAZOV, S. (1988). Slovar’ Turkmenskih Etnonimov. Aşkabat.
ATANİYAZOV, S. (1994). Şecere: Türkmeniñ Nesil Daragtı. Aşkabat.
ATANİYAZOV, S. (1971). Toponomiçeskiy Slovar’ Yugo-Zapadnogo Turkmenistana. Aşkabat.
ATANİYAZOV, S. (2004). Türkmen Diliniñ Sözköki Sözlügi. Aşkabat.
ATANİYAZOV, S. (1980). Türkmenistanıñ Geografik Atlarınıñ Düşündirişli Sözlügi. Aşkabat.
ATANİYAZOV, S. (1981). Türkmenistanıñ Toponimiyası. Aşkabat.
ATAYEV, G. (1981). Türkmen Diliniñ Hünermentçilik Sözlügi. Aşkabat.
ATAYEV, G. (1998). Türkmenistanıñ Tebigı Derman Otları. Aşkabat.
ATAYEV, K. ve MESKUTOV, V. (1982). Russko-Turkmenskoy Uçebnıy Slovar’. Moskova.
BABAGULIYEV, A. ve AKMÄMMEDOV, O. (1988). Türkmen Diliniñ Ikdısadı Terminleriñ Gısgaça Sözlügi. Aşkabat: Ilım.
BATIROV, Ş. ve KARPOV, G. K. (1948). Russko-Turkmenskiy Slovar’. Aşkabat.
BAYLIYEV, H. ve KARRIYEV, B. (1940). Turkmensko-Russkiy Slovar’. Aşkabat.
BAYRAMSAHATOV, N. (1994). İslam: Gısgaça Sözlük. Aşkabat.
BAYRIYEV, Ç. B. ve DAVLEKAMOV, M. H. (1962). Latino-Russko-Turkmenskiy Slovar’ Meditsinskih Terminov. Aşkabat.
BELYAYEV, İ. A. (1913). Russko-Turkmenskiy Slovar’. Aşkabat
BERDİYEV, R. ve ŞİKİNA, İ. V. (1984). Russko-Turkmenskiy Slovar’. Aşkabat.
BERKELİYEV, M. (1962). Russko-Turkmenskiy Slovar’ Geologiçeskih Terminov. Aşkabat.
BORCAKOV, Ş. (1989). Türkmen Diliniñ Deñiz ve Derya Leksikasınıñ Gısgaça Sözlügi. Aşkabat: Ilım.
CUMAGELDİYEVA, B. ve SOPIYEVA, G. (1994). Türkmençe-Rusça Gısgaça Tematik Sözlügi. Aşkabat.
CUMAYEV, R., KOZİN, V. S. ve MOSESOVA, A. M. (1980). Maldarçılık Terminleriniñ Rusça-Türkmençe Sözlügi. Aşkabat: Ilım.
DURDIYEV, M. (1993). Türkmenleriñ Amalı-Haşam Sungatı. Aşkabat.
GAFUROVA, H. ve AMANGELDİYEVA, K. (1979). Oba Hocalık Terminleriniñ Rusça-Türkmençe Sözlüği. Aşkabat: Ilım.
GARABAYEV, B. (1994). Türkmençe-Türkçe Gepleşik (Konuşma) Sözlügi. Aşkabat.
GUNDOGDIYEV, A., ATAYEV, M. ve MEREDOV, O. (1973). Turkmensko-Angliyskiy Razgavornik. Aşkabat.
HUDAYBERDİYEV, DJ. (1974). Latino-Russko-Turkmenskiy Slovar’ Anatomiçeskih Terminov. Aşkabat.
HUSEYİNOV, G., İSMAİLOV, H. ve SAKALİ, M. (1938). Russko-Turkmenskiy Karmannıy Slovar’. Aşkabat.
KALÇAYEV, K. (1958). Astranomiya Terminleriñ Rusça-Türkmençe Gısgaça Sözlügi. Aşkabat.
KARA, M. ve KARADOĞAN, A. (2004). Türkmen Türkçesi-Türkiye Türkçesi Deyimler Sözlüğü. Ankara.
KERBABAEV, B. B. (1960). Botanika Terminleriñ Rusça-Türkmençe Sözlügi. Aşkabat.
KIYASOVA, G. (2003). Zergärçilik Sözlügi. Ilım: Aşkabat.
KOLATOVA, G. A. (1996). Yuvelirnaya Leksika v Turkmenskom Yazıke. Aşkabat.
Komisyon (1986–1987). Bol”şoy Russko-Turkmenskiy Slovar’ (Tom 1). Moskova.
Komisyon (1986–1987). Bol”şoy Russko-Turkmenskiy Slovar’ (Tom 2). Moskova.
Komisyon (1939). Karmannıy Russko-Turkmenskiy Slovar’. Aşkabat.
Komisyon (1992). Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü I-II. Ankara.
Komisyon (1926). Kratkiy Russko-Turkmenskiy Slovar’ Primenitel”no k Nujdam Gosudarstvennoy Statistiki TSSR. Aşkabat.
Komisyon (1968). Kratkiy Russko-Turkmenskiy Slovar’. Moskova.
Komisyon (1956). Russko-Turkmenskiy Slovar’. Aşkabat.
Komisyon (1968). Russko-Turkmenskiy Slovar’. Moskova. Komisyon (1999). Turkmen-
English Dictionary. Editors: Allen J. Frank - Jeren Touch-Werner (Tachmouradova). Kensington, Maryland, USA.
Komisyon (1989). Türkmen Diliniñ Adam Atlarınıñ Spravoçnigi. Aşkabat.
Komisyon (1976). Türkmen Diliniñ Frazeologik Sözlügi. Aşkabat.
ÇARIYAROV, B. (1978). Türkmen Diliniñ Orfoepik Sözlügi. Aşkabat.
Komisyon (1957). Türkmen Diliniñ Orfografik Sözlügi. Aşkabat.
Komisyon (1962). Türkmen Diliniñ Orfografik Sözlügi. Aşkabat.
Komisyon (1963). Türkmen Diliniñ Orfografik Sözlügi. Aşkabat.
Komisyon (1989). Türkmen Diliniñ Orfografik Sözlügi. Aşkabat.
Komisyon (1962). Türkmen Diliniñ Sözlügi. Aşkabat.
Komisyon (1939). Türkmençe-Rusça Cübi Sözlügi. Aşkabat.
LAVROV, ARK. P. ve LAVROV, AL. P. (1954). Geografiya Terminleriñ Rusça-Türkmençe Gısgaça Düşündirişli Sözlügi. Aşkabat.
MELİKGULİYEV, G. (1973). Russko-Turkmenskiy Slovar’ Fiziçeskih Terminov. Aşkabat.
MEREDOV, A. (1997). Magtımgulınıñ Düşündirişli Sözlügi. Gonbed Kabus.
MEREDOV, A. ve AHALLI, S. (1963). Türkmen Klassıkı Edebiyatınıñ Gısgaça Sözlügi. Aşkabat.
MEREDOV, A. ve AHALLI, S. (1988). Türkmen Klassıkı Edebiyatınıñ Sözlügi. Aşkabat.
MESKUTOV, V. (1988). Russko-Turkmenskoy Uçebnıy Slovar’. Moskova.
MURADOVA, S. (1967). Slovar’ po Kovratkaçestvu i Rukodeliya. Aşkabat.
MURZAYEV, G. (1936). Russko-Turkmenskiy Kratkiy Slovar’ dlya Russkih. Aşkabat.
NIYAZOV, A. H. (1954). Himiya Terminleriñ Rusça-Türkmençe Sözlügi. Aşkabat.
PENCİYEV, M. (1979). Türkmen Diliniñ Ekerançılık Leksikası. Aşkabat.
POTSELUEVSKİY, A. P. (1929). Rukovodstvo dlya İzuçeniya Turkmenskogo Yazıka (s Prilojeniem Turkmensko-Russkogo Slovarya). Aşkabat.
REDJEPOVA, M. (1991). Kratkiy Turkmensko-Russkiy Slovar’ Pedagogiçeskih Terminov. Aşkabat.
SARIYEV, B. (1994). Türkmen Sözleyşiniñ Altın Sözlügi. Aşkabat.
SEYİTMIRADOV, S. ve GARRIYEV, G. (1988). Matematiki Terminleriñ, Düşünceleriñ ve Sözlemleriñ Rusça-Türkmençe Sözlügi. Aşkabat.
TEKİN, T. ve ÖLMEZ, M. (1995). Türkmence-Türkçe Sözlük. Ankara.
Категория: Türkmen dili | Просмотров: 470 | Добавил: Şahymerdan | Теги: Berdi Saryýew | Рейтинг: 0.0/0
Awtoryň başga makalalary

Türkmen dili bölümiň başga makalalary


Teswirleriň ählisi: 0
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]