JELALEDDIN SOLTANYÑ EJESI AÝÇEÇEK HATYNA

Edebine ebedilik erk ýetmez,
Namysy ýüzünde nur-perde ýaly.
Tämizligne tegmil düşmez, çirk ýetmez,
Sen türkmeniň mert aýaly. ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 428 | Добавил: Garadag | Дата: 07.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Sylapberdi Muhamow

GAR

Uzak garaşdyran mährem dost ýaly,
Ýagyp dur bir ýyllap küýselen ak gar.
Ruhuňy tämizlär onuň pes päli,
Ruhuň näme tutuş älemi päklär.  

Baglar, jaýla ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 443 | Добавил: Garadag | Дата: 07.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Sylapberdi Muhamow

IT ETI

«Itiň eti hassa jana em» diýip,
Aýaly aýdansoň oýlandy äri.
Göz öňüne geldi wepadar köpek,
Gapysynda ýören kän ýyldan bäri.  

Äri pahyr näme etsin ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 439 | Добавил: Garadag | Дата: 07.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Sylapberdi Muhamow

ÇÖREGIÑ YSY

Sarç bedewiň ýallary dek
şemala şuwlaýar ýaşyl maýsalar.
Ak bugdaýdan bişse çörek
Kän küýselen
Kän soralan
Mele myssyk nanyň,
janyň a ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 406 | Добавил: Garadag | Дата: 07.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Sylapberdi Muhamow

37-NJI ÝYL "N" KAMERA

Köp urdular
Gaýgyrman hiç,
Syndyrmakçy bolup erkin.
Depesinden aýrylman hiç,
Baý-baý berdiler-ow merkin.  

Urdular. Ýykyldy. ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 448 | Добавил: Garadag | Дата: 07.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Sylapberdi Muhamow

GURBAGA

Maňa gözüň balkyldadyp garama,
Geň maňa seň bu garaýşyň gurbaga.
Men güzere geldim batamsoň gama,
Geldim bile dymyp söhbet gurmaga.  

Senem bu dü ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 426 | Добавил: Garadag | Дата: 07.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Sylapberdi Muhamow

DIDARYÑA ZAR ETME

Saba-säher arza geldim, Arzymana zar etme,
Yoklukdan dõränim hakdyr, nur-imana zar etme,
Ata başga atdan düşmez, at tutana zar etme
Ene başga halym ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 453 | Добавил: Gökböri | Дата: 06.02.2019 | Teswirler (1) | Теги: Hojaberdi Baýramow

BAHANA

Hemişe jañ edýäñ halymy sorap,
Bahanañam goşgy bolýar her gezek.
Nämedir bir zatlar aýdasyñ gelýär,
Göýä ikimizde urýar bir ýürek.

Gowumy ýagdaýlañ?
I ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 475 | Добавил: Нawеran | Дата: 06.02.2019 | Teswirler (1) | Теги: Bahargül Mejidowa

7. Türkmenistanda raýatlyk urşy

Saparmyrat Türkmenbaşy Ruhnamada şeýle belleýär:
«Ynsanyň beýikligi nämeden başlanýar?
Adamyň beýikligi özüni açmakdan, özüne akyl ýetirmek ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 505 | Добавил: Нawеran | Дата: 06.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

TÜRKMEN EDEBIÝATYNDA LEGENDAR JANDARLAR

■ Hunlaryñ mekany ~ aždar şäherleri

Aždarha diýlende köplenç Hytaý medeniýeti göz öñüne gelýär. Aždarhalar dünýä boýunça Hytaý medeniýeti we ... Doly oka»

Категория: Mistika we fantastika | Просмотров: 537 | Добавил: Нawеran | Дата: 06.02.2019 | Teswirler (1)

PÄLWAN GYZ

- Ir zamanlarda Bereket etrabynyň obalarynyň birinde milli türkmen göreşiniň ussady Baýram atly adam ýaşapdyr. Ol ýagyrnysy ýere degmedik abraýly, göreşgen adam bolupdyr - diýi ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 425 | Добавил: Şahymerdan | Дата: 06.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şahymerdan Sary ogly

ÝETIMIÑ ÖÝI             

Muhammet Baýram hana öýkünme

Bar ýeri ýap-ýagty,
Gijäniň ýary,
Ot alanda ýetim oglanyň öýi.
Batly şatyrdaýar ýüregňi ýaryp,
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 419 | Добавил: Garadag | Дата: 06.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Sylapberdi Muhamow

6. Ýarag we goranyş esbaplary

Türkmenler müňlerçe ýyllaryň dowamynda ägirt uly söweşlerde ýaraglarynyň birkemsiz ussatlyk bilen ýasalandygy netijesinde ýeňişleri gazanýardylar.
Türkme ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 428 | Добавил: Нawеran | Дата: 06.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

GAR BILEN IKIMIZ

Gar ýagýar dünýäni päklige büräp,
Bu gar bagtly günlerimi ýatladýar.
Men seni henizem söýýän ezizläp,
Düşün, ýyllar gelip ömrümiz gädýär.

Üşänimde ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 457 | Добавил: Нawеran | Дата: 06.02.2019 | Teswirler (2) | Теги: Bahargül Mejidowa

HÄSIÝETIM ÜÝTGEMEDI

Häsiýet adamda soň döreýär diýýärler welin, gorkaklyk, batyrlyk häsiýetleriniň soň döreýänine-hä ynanasym gelenok. Meniň pikirimçe, ol häsiýetler her adam dünýä gelend ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 581 | Добавил: Raýdaş | Дата: 06.02.2019 | Teswirler (2) | Теги: Nurberdi Dädebaýew

OWGAN DAGLARYNDA GALAN OGLANLAR

Her dem hakydada, her dem ýürekde,
Owgan daglarynda galan oglanlar.
Wah, juda alysda, Juda uzakda,
Owgan daglarynda galan oglanlar. ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 469 | Добавил: Garadag | Дата: 06.02.2019 | Teswirler (4) | Теги: Sylapberdi Muhamow

***

—Ýakyn günlerde men bir gyz bilen toý tutmaly boljak—diýip, sülçi Soltanow çaý başynda aýalyna aýdanda, aýaly Sülgün eşidýän zatlaryna ynanman, doňup galdy. Birdenem, gözler ... Doly oka»

Категория: Detektiw proza | Просмотров: 953 | Добавил: Нawеran | Дата: 06.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ogulsenem Taññyýewa

5. Türkmenleriň harby birleşmeleri
Birinji jahan urşy ýyllarynda
(1914 – 1918-nji ýyllar)

Türkmenistan Russiýa imperiýasynyň düzümine goşulandan soň namysjaň türkmenleriň ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 589 | Добавил: Нawеran | Дата: 06.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

Sülçi Soltanowda: «Jebir çekenlere awy berlen bolaýmasyn» diýen pikir döräp, olaryň jesetlerini ekspertiza barlagyndan geçirmäge ýene bir gezek hat berdi.

Özi bolsa eline adres ... Doly oka»

Категория: Detektiw proza | Просмотров: 829 | Добавил: Нawеran | Дата: 06.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ogulsenem Taññyýewa

ADAM BOLMAK – ULY BIR SUNGAT

Alym bolmagam, şahyr bolmak hem, esger, kanun çykaryjy we ş.m. bolmak hem gowy zat, emma her kim bolsaň hem, öňi bilen, adam bolmaly, adam bolmasaň, sen h ... Doly oka»

Категория: Sözler | Просмотров: 479 | Добавил: Нawеran | Дата: 06.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

4. Rus goşunlarynyň türkmenlere
garşy ahalteke ýörişleri

XIX asyryň 60-njy ýyllarynda patyşalyk Russiýasy dünýädäki umumy halkara ýagdaýy, hususan-da, iňlisleriň tutuş Hindistany basy ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 518 | Добавил: Нawеran | Дата: 06.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE