GORP

DIWARLAR

Daşymyzy dört sany beýik diwaryň gurşaýandygyna hemmämiz birbada akyl ýetirip hem bilmedik. Gaflat ukusynda ýatan ýalydyk. Uzynlygy, takmynan, on metre ýetýän sow ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 494 | Добавил: Mirror | Дата: 23.02.2019 | Teswirler (5) | Теги: Enwer Ýusubow

GORKUT ATA TAGLYMATYNYŇ ESASLARY

1. Gorkut ata hakykaty

Dogrudanam, Gorkut ata oguzlaryň yslamdan öňki dini şahsyýetleriniň biriniň ady bolsa gerek. Oguz miflerini öwrenen alymlar y ... Doly oka»

Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 497 | Добавил: Нawеran | Дата: 23.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

DÜWÜN

Çagalar hassahanasyndaky otaglaryň birinde üç ýaşly gyzjagazym bilen ýeke galdym. Lukman ýaňy çykyp gitdi. Ol gyzym bilen degşip, gülümsiräp gepleşdi, ýöne otaga girmänkäk gürleşemsoň ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 506 | Добавил: Mirror | Дата: 23.02.2019 | Teswirler (2) | Теги: Enwer Ýusubow

KINNIWANJA KYSSALAR

Göz ýüzüňe düşýän ýygyrtlary görmezlik üçin çöňňelýän bolaýmasa?!
***
Ahmet Gurbannepes sag eli işlemeden galandan soň:”Siziň ýazýanja zatlaryňyz ... Doly oka»

Категория: Sözler | Просмотров: 573 | Добавил: Mirror | Дата: 23.02.2019 | Teswirler (6) | Теги: Bäşim Ödek

GORKUT ATA TAGLYMATY

I.

Her bir taglymatyň esasy aýratynlygy bolýar. Türkmeniň ata-baba ruhy dünýäsi türkmen taglymatlarynyň her biriniň – Oguz hanyň, Gorkut atanyň, Göroglyny ... Doly oka»

Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 428 | Добавил: Нawеran | Дата: 23.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

NESIMI

Ýeliñ ýelkeni dek bolup Nesimi,
Aýdymlardan ýasap özüne ganat.
Uçupdyr asmanyñ çuññurlygyna,
Misli tümde ýol gözleýän alamat.

Hakyky ýaşaýşyñ hatyrasyna,
... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 421 | Добавил: Нawеran | Дата: 23.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Wladimir Şlýonskiý

TÜRKLERİN ESKİ AİLE YAPISINA TEMEL SEMBOLLERİ AÇISINDAN BİR BAKIŞ

Berdi SARIYEV

● Özet

Makalede eski Türklerin aile yapısının temel taşı olan “kerekü” (gerege- T ... Doly oka»

Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 474 | Добавил: Нawеran | Дата: 23.02.2019 | Teswirler (1) | Теги: Berdi Saryýew

8. «Adat» teswiri

Oguz han Türkmeniň taryhy şahsyýeti we edebi keşbi Saparmyrat Türkmenbaşynyň pelsepe, ylmy hem şahyrana döredijiliginde uly orun eýeledi. Onuň dünýä hem türkme ... Doly oka»

Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 472 | Добавил: Нawеran | Дата: 23.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

ORAL JYNSY GATNAŞYK HARAMMY?

Dünýä jemgyýetleriniñ köpüsinde anal ýa-da oral jynsy gatnaşykda bolmak adaty ýagdaýa öwrülip barýar. Gynansak-da, şeýle jemgyýetleriñ arasynda musulman jemgy ... Doly oka»
Категория: Jemgyýetçilik tankydy | Просмотров: 5369 | Добавил: Нawеran | Дата: 23.02.2019 | Teswirler (11)