"Kim men?"-diýip, sorag berip özüme,
Käte ýitiräýsem özümi, özüm.
Ejeme ýüzlenýän "Dünýä indirip,
Edenje tamañy, edenli gyzyñ,

ödedimi? Ýa paşmadyk arz ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 490 | Добавил: Gumlygelin | Дата: 20.02.2019 | Teswirler (3) | Теги: Gyzylgül Annagylyjowa

***
Nesibämden çykan ajy-süýjüsin,
Rysgym bilen bile çekip öýüme,
Ömür salym aşdy gitdi ortadan,
Öň gelmeýän oýlar gelýär küýüme.

Ak garly meýdanlar gara tegmi ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 386 | Добавил: Raýdaş | Дата: 20.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Allanazar Rejebow

"ALYM ÖLDI - ÄLEM ÖLDI" DIÝSENE...

Ynsanlar pasyl ýaly. Her kes öz möwsüminde panydan bakyýa topar-topar bolup geçip barýar...
Ynha, bu gün ýaşuly mirasgär, halypa ýazyjy, s ... Doly oka»

Категория: Edebiýat täzelikleri | Просмотров: 580 | Добавил: Нawеran | Дата: 20.02.2019 | Teswirler (8) | Теги: Gynançlar

Kempir şeý diýenden başlygyň öýünde iýen almalary, üzümleri myhmanlaryň göz öňüne geldi. Gyşy bilen terligini ýitirmedik gyz ýaňak almany “paşyrdadyp” oturan Baýly Baýat çekinjeňlik bil ... Doly oka»

Категория: Powestler | Просмотров: 478 | Добавил: Нawеran | Дата: 20.02.2019 | Teswirler (1) | Теги: Juma Hudaýguly

"KÄTE DÜŞÜNMESEÑ BOLÝAN ZATLARA..."

"Öýke" goşgusyna wariasiýa

Käte düşünmeseñ bolýan zatlara,
Ynamsyzlyk aralaşsa kalbyña.
Öýke aksa gözleriñden syrygyp ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 581 | Добавил: Нawеran | Дата: 20.02.2019 | Teswirler (3) | Теги: Has Türkmеn

DARKAŞ

Men senden meýletin boýun towladym,
Bu bir içki garaşsyzlyk darkaşy.
Şondan bärem aýdym aýdýan zowladyp,
Eýmendirip Wasy,
Ýañlandyryp Arkajy.

Onuň her ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 447 | Добавил: Нawеran | Дата: 20.02.2019 | Teswirler (3) | Теги: Sungat Gurbangeldiýew

YNSABYÑ EMRI
    
Talyplar tebigatyň syrlaryny öwrenmekde özlerine berlen ýumuşlar boýunça geçiren tejribeleriniň netijelerini halypalaryna görkezýärler. Halypa bolsa net ... Doly oka»

Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 366 | Добавил: Нawеran | Дата: 20.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Leýla Gurbanowa

ERTIRIÑ IŞIGI / pikir ýöretme
    
Aforizmde şeýle diýilýär: «Düýn — seniň galan ömrüň ilkinji güni, ertir — galan ömrüň üçülenji güni». Ýeri ... Doly oka»

Категория: Sözler | Просмотров: 394 | Добавил: Нawеran | Дата: 20.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Orazmyrat Myradow

MENZILE ÝETIR ARZUWYM / şahyrana oýlanma
    
«ROWAÇ» diýlen ýagşy söz agzalanda, ejem bilen bagly bir waka ýadyma düşýär. Orta mekdebi tamamlap, ýokary okuw ... Doly oka»

Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 394 | Добавил: Нawеran | Дата: 20.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Laçyn Nazarmedowa

■ Uçýan awtoulaglar köpelýär
    
Soňky wagtlarda uçýan awtoulaglar baradaky täzelikler köp eşidilýär. Şeýle ulaglary diňe awtoulag öndürijiler däl, eýsem, uçar öndüriji ... Doly oka»

Категория: Tehnologiýa | Просмотров: 500 | Добавил: Нawеran | Дата: 20.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Tehnologiýa

HAKYKATÇYLLYK
    
Öran hormatlanylýan akyldarlaryň biriniň ýanyna jenaýatynyň üstünde tutulan ogryny getiripdirler. Örän ýaşajyklygy üçin ony kanunyň berkliginiň doly gü ... Doly oka»

Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 356 | Добавил: Нawеran | Дата: 20.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gülbahar Paşşyýewa