23:51

KIM MEN?

"Kim men?"-diýip, sorag berip özüme,
Käte ýitiräýsem özümi, özüm.
Ejeme ýüzlenýän "Dünýä indirip,
Edenje tamañy, edenli gyzyñ,

ödedimi? Ýa paşmadyk arzuwyn,
Aýdyp jigeriñi dagladymy ýa?
Çeken armanyma näzik ýüregiñ,
Meñkiden has beter agladymy ýa?

Akymynda "Durmuş''atly derýanyñ,
Senden uzaklara gaýdanam bolsam.
Meñ üçin her säher kyblaña bakyp,
Etýän dilegleriñ goý, kabul bolsun.

Çaga deý ynanjañ, sadaja kakam,
Sadalygy senden alan ekenim.
Obada, garypja çatmañ üstünde,
Bilýäñmi, abraýdan baýdak dikenim.

Kaka, ol baýdagy señ üçin dikdim,
Ölçenmeýär oñ bahasy zer bilen.
Saña başga zady rowa görmedim,
Ekläniñe mañlaýdaky der bilen.

Indi bolsa pata berip ugradan,
Ak ýoluñdan ýöräp barýan gyzyña
Seret, soraglardan ýegşerip barýar,
Sorag berip özgä däl-de özüne.

Elimden gelýänje aklygym bilen,
Ödedimmi ezizlermiñ ynamyn?
Köýen badyhowa arzuwlam üçin,
Wah, jigerin dagladym-la enemiñ.

Diýip, bu ömrümiñ gaýtargysyny,
Az görüp özümden jeza çekýärin.
Bagyşla pederim, bagyşla eje,
Öñki-soñky hatalarny dikraryñ.

Gyzylgül ANNAGYLYJOWA.

Категория: Goşgular | Просмотров: 492 | Добавил: Gumlygelin | Теги: Gyzylgül Annagylyjowa | Рейтинг: 4.0/3
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Ot bilen oýun / Goşgular - 16.01.2023
Bagbanym / Goşgular - 06.01.2023
Gorky / Goşgular - 06.02.2023
«Только закрою горячие веки…» / Goşgular - 20.01.2023
Nätsem, ene? / Goşgular - 06.01.2023
Лиле Эфрон / Goşgular - 29.01.2023
Пересветы / Goşgular - 08.01.2023
Gelnalyjy / Goşgular - 15.01.2023
«Весна несла свои дары…» / Goşgular - 14.01.2023
Watan / Goşgular - 07.01.2023

Teswirleriň ählisi: 3
0
1 Raýdaş  
130
Ajaýyp, bogazym dolup okadym. Türkmen gyzlarynyň hemmesi şeýle bolsady. Kakalar, ejeler uzak ýaşardy.

0
2 Мylayym  
83
Ata-enäniň wesýetlerini berjaý edip, olaryň razylygyny gazanmak ýaly bagt barmyka?! Olary bagtly etmek, öz bagtly bolmagyň. Zenan kalbynyň islegleriniň esasy naýbaşysy hem megerem, şu bolsa gerek?! Görüm-göreldä beslenýän her bir manyly goşgularyňdan bize ganma ýok, Gyzylgül jan! Ýazyp dur, ýetirip dur. Galamyňa bereket!

0
3 Мylayym  
83
Zoordan girdim diýsem, hiç bir teswirlerimem gitmän dur.

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]