GRAF O. MANN

Öten ýyl dünýesini täzelän tanymal ýazyjymyz Sylap Satybaldyýewiň miras goýan golýazmalaryny gözden geçirenimde, onuň heniz hiç ýerde çap edilmedik ýatlamasynyň üstünden bar ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 459 | Добавил: Mirror | Дата: 24.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Enwer Ýusubow

TÜRKMEN ÝAZYJYLARYNYÑ WE ALYMLARYNYÑ TÜRKIÝEDE SOÑKY ÝYLLARDA ÇYKAN KITAPLARYNDAN KÄBIRLERI

■ Berdi KERBABAÝEW

1). Berdi Kerbabayev "Kararlı adım" ("Çizgi Kitabevi&qu ... Doly oka»


SARMATLAR

Sarmatlar gyrgyz sähralarynda orta çykan skif-sak konfederasiýasynyñ bir agzasy hökmünde skifler bilen 400 ýyllap ýaranlykda bolupdyr.
Professor Mirfatyh Zakiýew mil ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 479 | Добавил: Нawеran | Дата: 24.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Halit Ýaşarkurt

Hamana dünýäde az bolan ýaly
Galamymyň ujyn gyran günlerim,
Ölemde-de mertlik galamyn küýsäp,
Mazarymda açyk galar gözlerim.

Men ejiz däl, çünki meniň ömrümde
P ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 503 | Добавил: Maksat | Дата: 24.02.2019 | Teswirler (2) | Теги: Maksat Seýitliýew

8. Erkinlik teswiri

Gorkut atanyň üýtgeşik ruhy dünýäsi bar. Ol oguz ruhunyň dünýäsidir. Eger eseriň mazmunynyň, esasan, oguzlaryň yslamdan öňki ruhy dünýäsini görkezýändigini göz öňünde tu ... Doly oka»

Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 415 | Добавил: Нawеran | Дата: 24.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

7. Ynanç teswiri

Porhan oýnaýar.
Onuň çiltenleri çagyrýan zaryn owazy, edil depregiň sesiniň astynda ýerine ýetirilýän ýaly täsin sazlaşykda çykýan «küşt-küşt» sözleri, öň ... Doly oka»

Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 394 | Добавил: Нawеran | Дата: 24.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

***
  Ленку  уже  достала  эта  дурацкая  вечерняя  езда  по  Москве. На  автобусах  по  забитому  автомобильными  пробками  городу. Она  порядком  измучилась  и  устала  толкаться  в  толкучка ... Doly oka»
Категория: Mistika we fantastika | Просмотров: 389 | Добавил: Gökböri | Дата: 24.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Aleksandr Kiselew

6. Oguz zamany

Bu jümle «Gorkut atada» köp gaýtalanýar. Edil şonuň ýaly-da, oguz ili diýlip  köp aýdylýar. Özboluşly ahlak-ruhy gymmatlyklary bolan durmuşy bitewülik hökmün ... Doly oka»

Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 458 | Добавил: Нawеran | Дата: 24.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

5. Gorkut ata pelsepesi

Islendik milletiň gadymylygy onuň taryhy hakydasynyň çuňňurlygy bilen ölçenilýär. Taryhy hakyda bolsa halkyň gelip çykyşyny, geçen taryhy ýoluny beýan edýän şejerele ... Doly oka»

Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 418 | Добавил: Нawеran | Дата: 24.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

Кровавая  сучка  любовного  Ада

  Александр  вышиб  дверь  в  студийной  мастерской  своим  плечом. У  него  не  было  ключей  от  двери. Все  осталось  в  больнице  с  одеждой.
  ... Doly oka»
Категория: Mistika we fantastika | Просмотров: 390 | Добавил: Gökböri | Дата: 24.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Aleksandr Kiselew

Суетной  понедельник

Было  уже  девять, утра  и  Александр  проснулся  на  больничной  своей  койке. Было, насколько  он  помнил, теперь  воскресенье. Ожоги  болели  на  его  обожженных  ... Doly oka»
Категория: Mistika we fantastika | Просмотров: 401 | Добавил: Gökböri | Дата: 24.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Aleksandr Kiselew

4. Gök böri teswiri

Çagakam enemiň köp gaýtalan sözleri enteklerem gulagymda ýaňlanyp dur. Gün batansoň oturyp edýän dilegleri, alkyşlary aňyma güýçli täsir eden bolmaly-da! Gorkut atanyň ý ... Doly oka»

Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 412 | Добавил: Нawеran | Дата: 24.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

3. Ozan teswiri

Bir oglanjyk daýylarynyň obasyna ilkinji gezek gidipdir. Oba gaty uzakda eken, köp-köp obalaryň üstünden geçip gitmeli bolupdyr. Şondan gaýdyp gelenden soň, ol öz dostuna gü ... Doly oka»

Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 490 | Добавил: Нawеran | Дата: 24.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

2. Gorkut ata hekaýaty

Oguz aňynda bolup geçen ýokarky bölünişigi, biz näme diýsegem, şertli göz öňüne getirýäris. Ýöne, herhal, şeýle bölünişik bolup geçipdir. Onsoň, netijede, ajaýyp edeb ... Doly oka»

Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 475 | Добавил: Нawеran | Дата: 24.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE