SEDA KÖÑLÜM

Ýer urmadym (Urmaryn). Elim göge uzatdym,
Men yşkyňda teşnedim. Suw däl, çäge uzatdyň,
Jebir bilen suwadyň. Bilmen, kime göz etdiň,
Yşkyňda ah-u-arman, bilniks ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 490 | Добавил: Нawеran | Дата: 10.02.2019 | Teswirler (3) | Теги: Sapa Hommadow

AHLAKY  JÜBÜTLIKLER

Ahlak sözüniň asly «hulk» sözüne barýan eken. Biziň köne edebiýatymyzda «hulk» sözi giňden ulanylan janly sözleriň biri bolupdyr. Halkyň gep ... Doly oka»

Категория: Filosofiýa | Просмотров: 502 | Добавил: Нawеran | Дата: 09.02.2019 | Teswirler (1) | Теги: Osman ÖDE

DELIDEN AŞGABADA SALAM!

■ BIR ÖMÜRDE MÜŇ ÖWÜT AÝDAN PIR

Gadymy Hindistan pähim-paýhasa bil baglap gelen künjekdir. Munda ýaşan beýik şahyrlar, filosoflar, döwlet adamlary, pähimdarl ... Doly oka»

Категория: Ýol ýazgylary | Просмотров: 509 | Добавил: Нawеran | Дата: 09.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Baýramgeldi Çaryýew

NEBIS – OWADAN DUZAK
/ edebi-filosofik söhbet

Köplenç, ruh bilen ahlagy, ruhy gymmatlyklar bilen ahlaky gymmatlyklary şol bir zatdyr öýdýärler. Emma bu ikisiniň özara baglanyşyk ... Doly oka»

Категория: Filosofiýa | Просмотров: 428 | Добавил: Нawеran | Дата: 09.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

BAG BILEN GALDYM

Bag içinde söhbet etdim ýar bilen,
Ýarym ýalňyzgoýdy,bag bilengaldym.
Dagda söweş gurdum namys-ar bilen ,
Dostlam ýeňse döndi,dag bilengaldym.
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 491 | Добавил: Medinilla | Дата: 09.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Döwlet Orazsähedow

DELIDEN AŞGABADA SALAM!

Biz arkamyzy kyblа, ýüzümizi soltanyň mazaryna tarap edip, asyrlaryň apatlaryndan aman-esen aşyp gelen türkmen soltanynyň mazarynyň arka tarapynda durup, gol göterip ... Doly oka»

Категория: Ýol ýazgylary | Просмотров: 508 | Добавил: Нawеran | Дата: 09.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Baýramgeldi Çaryýew

PYGAMBERIMIZIÑ KEŞBI, AHLAGY WE EDEBI

Hezreti Magtymguly işanyñ: "Baş goýup ýatsam gapyñda, kyblagähim ýa Resul..." diýip söýen beýik ynsany, Älemleriñ Serweri, pygamberleriñ So ... Doly oka»
Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 488 | Добавил: Нawеran | Дата: 09.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Hüseýin Algül

ENE BIZIŇ ILKINJI WATANYMYZDYR / edebi filosofik söhbet

«Jennet enäniň dabanynyň (aýagynyň) astyndadyr».
Muhammet pygamber.

Ene türkmen üçin maşgala gatnaşyklaryny ... Doly oka»

Категория: Filosofiýa | Просмотров: 402 | Добавил: Нawеran | Дата: 09.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

DELIDEN AŞGABADA SALAM!

DELI HINDISTANYŇ DERWEZESI

– On bäş million töweregi ilaty bolan Deliniň howasyndan dem alyp ýörkäň dünýäniň iň gadymy, taryhy bir şäherine gelip düşen ... Doly oka»

Категория: Ýol ýazgylary | Просмотров: 488 | Добавил: Нawеran | Дата: 09.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Baýramgeldi Çaryýew

ADAMZADY HALAS ETMEK

■ Awtordan: Bu hekaýatyň aslynda hakykatdan bolan real waka ýok. Onuň aslynda ýagşy niýetlere eýlenen çeper hakykat ýatyr.

* * *

Gün dogup, al ... Doly oka»

Категория: Powestler | Просмотров: 551 | Добавил: Нawеran | Дата: 09.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Öwezdurdy Nepesow

EJDER

Yüzümü kesen rüzgar, uykusuzluğumun izlerini silmekle yetinmiyor önümde duran ölü kadının kırmızı etekliğini de muzipçe havalandırıyordu. Muzipliği mi kaldı ulan bu işin, kadın ölmü ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 453 | Добавил: Gökböri | Дата: 09.02.2019 | Teswirler (1) | Теги: Jeýda Kiremitçi Wasiliýew

DUR, MEN SAÑA BIR ZAT AÝDYP GIDEÝIN!

Dur, men saňa bir zat aýdyp gideýin!
Ýüregime düwün bolar aýtmasam.
Ýa gelerin, ýa gelmerin dolanyp,
Diý bir zatlar, ýürek sözüň ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 440 | Добавил: Мylayym | Дата: 09.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ogultäç Oraztaganowa

YKBAL HEÑI

Men nädip güleýin, gülüp bilmesem,
Men nädip aglaýyn, bilmesem aglap.
Ýüregimde goterenim adyny,
Bilmedi soýgimi gözümden aňlap.

Bir boşluga s ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 427 | Добавил: Мylayym | Дата: 09.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ogultäç Oraztaganowa

ÇYKYP GITDIÑ...

Çykyp gitdiñ ykbalymdan sogurlyp,
Päk yşgymyñ çamalagyn çaşyrdyñ.
Arzuwlarmy umytlarmy depeläp,
Durmuşymy, ykbalymy çagşatdyñ.

Gitdiñ! ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 538 | Добавил: Мylayym | Дата: 09.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Aýsapar Emelowa

BIR GÜN

Aý astynda duşuşmamyz ýok biziň,
Ýok sowgatlar,
şirin-şirin wadalar.
Böwrümi diňledip ýanyp ýörün men,
Gysga hem çuň garaýyşlaň oduna.
Gözleriňd ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 453 | Добавил: Мylayym | Дата: 09.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Aşyr Hanow

10 Şiiriyle Kırık Kalplerin Sözcüsü Kahraman Tazeoğlu

Güzel duygu, aşk. Hatta duyguların en güzeli. Bu yüzden ki, yokluğu ruh acıtıyor; bir başka deyimle “aşk yarası” açıyor. Diller lâl ... Doly oka»
Просмотров: 414 | Добавил: Can-Kurt | Дата: 09.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Kahraman Täzeogly

AÝALYŇ RUHY MANYSY / edebi-filosofik söhbet

«O nähili?» diýip, şu sözbaşyny okan kişiniň menden soramagy mümkin: «Eýse, aýalyň milli ruhy gymmatlyklara beýle göni dahyly b ... Doly oka»

Категория: Filosofiýa | Просмотров: 599 | Добавил: Нawеran | Дата: 09.02.2019 | Teswirler (2) | Теги: Osman ÖDE

Rubagy ýazmaga synandym häli,
Ýeke bendi ýazmak ýeňiljek ýaly.
Şol wagt Haýýamdan bir seda geldi,
“Akyl käsäň niçik – egsikmi, doly!”.

  * &nbs ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 475 | Добавил: Gurban | Дата: 09.02.2019 | Teswirler (2) | Теги: Didarberdi Allaberdiýew