Dagystanyñ Bürgüdi: ŞEÝH ŞAMIL

Ymam Şamil. Demirgazyk Kawkaz halklarynyñ awar kökenli syýasy we dini ýolbaşçysy.

Kawkaz uruşlarynda rus basybalyjylaryna garşy garaşsy ... Doly oka»

Категория: Taryhy şahslar | Просмотров: 444 | Добавил: Gökböri | Дата: 19.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şeýh Şamil

DÜNÝÄ

Bu ykbalmy, gözýaşymdan kepmedim,
Etegimden daşyň aýyr, jan dünýä!
Ynam sönse, umyt berdiň - çökmedim,
Nesibäme gädik berdiň nan, dünýä!

Bilýärdim ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 542 | Добавил: Мylayym | Дата: 19.02.2019 | Teswirler (3) | Теги: Oguljemal Çaryýewa

NEJMEDDIN KUBRA

XII-XIII asyrlar türkmenleriñ we umumy yslam dünýäsiniñ ylymda medeniýetde, syýasatda we dini ugurlarda ösüşlere gadam basan döwrüdir. Bu döwürde Ymam Gazaly, Muhiddin ibn A ... Doly oka»

Категория: Taryhy şahslar | Просмотров: 517 | Добавил: Нawеran | Дата: 19.02.2019 | Teswirler (0)

9.

Taryhy şahsyýet jähetinde geçmişe edilen ýokarky göz aýlama gereginden uzak görnen däldir diýip pikir edýäris. Geçmişe ýüzlenmegiň bar maksady – Beýik Saparmyrat Türkmenbaşynyň tar ... Doly oka»

Категория: Publisistika | Просмотров: 417 | Добавил: Нawеran | Дата: 19.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

TARYHY ŞAHSYÝET

1.

Saparmyrat Türkmenbaşynyň nygtaýşy ýaly, beýik adamlaryň şahsyýeti adaty adamlaryňkydan tapawutlanýar – adaty adam – bir adam, ýeke özi. Beýik adamyň ... Doly oka»

Категория: Publisistika | Просмотров: 476 | Добавил: Нawеran | Дата: 19.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

EGLENME

Sen juwan, eglenme gidiber öňe,
Salam ber-de geçiber meň deňimden,
Dünýäň aladasyn goýma-da soňa,
Çözgüdin al atyp duran daňyndan.

Elujundan bitirersi ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 458 | Добавил: Raýdaş | Дата: 19.02.2019 | Teswirler (8) | Теги: Allanazar Rejebow

DÜNÝÄ HEM SEBIT SYÝASATYNDAKY ORNY

(Daşary syýasaty. Baky Bitaraplygy gazanmagy)

Garaşsyz döwletli bolandan soň, türkmen halkynyň taryhy ýaşaýşynda täze bir ontologiki barlyk kemala ... Doly oka»

Категория: Publisistika | Просмотров: 449 | Добавил: Нawеran | Дата: 19.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

Düýşleriň agramy bilen açylmagy kyn bolan gözlerimi yene bir täze güne açdym,… “şu gün bir gijä galman, awtobusa yetişerin” diyip umyt etdim… hemişeki endigie görä, ilki b ... Doly oka»

Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 462 | Добавил: Pessimist | Дата: 19.02.2019 | Teswirler (1) | Теги: Azat Haýydow

II.

Saparmyrat Türkmenbaşy ata-babadan döwletment, rysgally kişi, ol serdarlar neslinden. Edil şol bir wagtda-da onuň açyk, päkgöwünliligi onda türkmeniň öňden hormatlap gelýän sypatlarynyň ... Doly oka»

Категория: Publisistika | Просмотров: 629 | Добавил: Нawеran | Дата: 19.02.2019 | Teswirler (1) | Теги: Osman ÖDE

ŞAHSYÝETIŇ TARYHY GAHRYMANÇYLYGY
– GARAŞSYZ TÜRKMEN DÖWLETI

I.

Saparmyrat Türkmenbaşy 1984-nji ýylyň sentýabr aýyndan 1985-nji ýylyň aprel aýy aralygynda SSKP MK-nyň diw ... Doly oka»

Категория: Publisistika | Просмотров: 557 | Добавил: Нawеran | Дата: 19.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

DAÝAHATYNYÑ TÄZE KEŞBI
    
Türkmenabatdan bu gadymy kerwensaraýa barmak üçin ulagly üç sagada golaý wagtlap ýol ýöremeli bolýar. Seýdi şäherinden geçeniňden soňra ýoluň ... Doly oka»

Категория: Taryhy ýerler | Просмотров: 386 | Добавил: Нawеran | Дата: 19.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Marstal Bektasow