SAÑA...

Men Hudaýdan suw damjasyn soradym,
Hassa bolup, solup, saraldyp meñzim.
Meniñ derdim ondan gayry Kim biler,
ALLAM sowgat berdi-ümmülmez deñzin.

Y ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 438 | Добавил: Ermeni71 | Дата: 27.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gülälek Nurberdiýewa

Nepis hem päk duygyñ bilen apalap,
Yaşayşyña zerur edip, söy meni!
Ýüpek deyin saçlarymy sypalap,
Mähriñ bilen melul edip, söy meni!

Edenli yigit sen isi şowlayan,
... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 427 | Добавил: Ermeni71 | Дата: 27.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gülälek Nurberdiýewa

KÖPETDAGYÑ KERTLERINI KÜLTERLÄP...
    
 ...Köpetdagyň kemerlerinden inip, çylşyrymly dag ýodalary bilen täsin tebigy gurşawyň içinden geçip, sansyz arçalary, täsin ... Doly oka»

Категория: Ýol ýazgylary | Просмотров: 427 | Добавил: Нawеran | Дата: 27.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Aknur Rozyýewa

DÖWÜRLEÝIN METBUGATYŇ ELEKTRON GÖRNÜŞLERI DÖREDILÝÄR

22-nji fewralda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde wise-premýer B.Abdyýewa Türkmen döwlet neşirýat gullugy tarapyndan köpç ... Doly oka»

Категория: Edebiýat täzelikleri | Просмотров: 542 | Добавил: Нawеran | Дата: 27.02.2019 | Teswirler (3) | Теги: Edebi wakalar

GADYMY TÜRKMEN OÝNUNYŇ HÄZIRKIZAMAN ÖWÜŞGINI

Özüniň bäşmüňýyllyk taryhynda ýetmiş döwlet, şol sanda iri imperiýalary guran türkmenler öz çagalaryny ir döwürlerden başlap, durmuşa uýgunlaşdy ... Doly oka»

Категория: Sport we turizm | Просмотров: 401 | Добавил: Нawеran | Дата: 27.02.2019 | Teswirler (0)

KÄMILLIK ÝA-DA HEÝKELE HÖWRÜGEN YKBAL HAKDA SÖZ

■ Şahyr Aşyrmät Garly bilen heýkeltaraş Saragt Babaýewiñ söhbetdeşligi

«Türkmenistan – rowaçlygyň Watany» ýylynyň 2 ... Doly oka»

Категория: Söhbetdeşlik | Просмотров: 433 | Добавил: Нawеran | Дата: 27.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Aşyrmät Garly

KEÇ YKBAL

Ogultäç Nazarowanyň "Keç ykbal" atly bu powestinde gahryman Sapargülüň obrazynyň üsti bilen türkmen gyzynyň mertligi, söýgülisine wepalylygy, gaýduwsyzlygy bar ... Doly oka»
Категория: Powestler | Просмотров: 783 | Добавил: Мylayym | Дата: 27.02.2019 | Teswirler (1) | Теги: Ogultäç Nazarowa

NUHTY NAZAR

Nuhty Nazaryň biziň obamyza dahyly ýok. Ol müň dokuz ýüz altmyşynjy ýyllarda, Aşgabadyň Oba hojalyk institutynda bile okan ýoldaşymyz. Dostumyz. Beýan etmekçi bolýan hekaýatymyz ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 588 | Добавил: Нawеran | Дата: 27.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Juma Hudaýguly

HUTDY DÄLI

Oňa näme üçin Hutdy däli diýýändiklerine men çagalygymdan bäri geň galar ýörerdim. Dogry oňa gabanjaňrak, sögünjeňräk, hatda degişmesem gödegräk diýerdiler. Bir gezek onuň kimdir ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 590 | Добавил: Нawеran | Дата: 27.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Juma Hudaýguly

AKY ŞAGAL

Biziň obamyzda ýaşy ýaňy bir altmyşdan geceňkirläberen, tegelek ýüzli, saryýagyz, göwresi kicijik, hor, ejizje, ýöne, diýseň dogumly, galjaň, dikanlap seredende göm-gökje gözleri ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 601 | Добавил: Нawеran | Дата: 27.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Juma Hudaýguly

USSA ATAM

Kakamyň agasy bolansoň hakyna seredeniňde biz oňa “Nurýagdy kaka” ýa-da “Nurýagdy däde” diýmelidik. Emma öz atamyzy görmänimizdenmi ýa kakama görä has gart ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 500 | Добавил: Нawеran | Дата: 27.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Juma Hudaýguly

АННАСОЛТАН КЕКИЛОВА

Аннасолтан Сеидовна Кекилов (1942—1983) - туркменская поэтесса.

■ Биография

Родилась в поселке Кеши близ Ашхабада. Закончила туркменский государств ... Doly oka»

Категория: Ýazyjy şahyrlaryň we alymlaryň terjimehaly | Просмотров: 489 | Добавил: Нawеran | Дата: 27.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Annasoltan Kekilowa

Mommat daýymyň welin şonda–da ondan el çekesi gelmedi. Salgysyny alyp yzyndan gitmek üçin etrap bilim bölümine kän gatnady. “Orsça gepleşmeli bolsa dagy gerek borsuň” diýip, käte ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 524 | Добавил: Нawеran | Дата: 27.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Juma Hudaýguly

АМАНГОЗЕЛЬ ШАГУЛЫЕВА
... Doly oka»
Категория: Ýazyjy şahyrlaryň we alymlaryň terjimehaly | Просмотров: 706 | Добавил: Нawеran | Дата: 27.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gözel Şagulyýewa

MOMMAT DAÝYM

■ Mommat daýym bilen tanyşlyk 

Ýoldaş Goturow, Emir kary ýaly obamyzyň täsin gylyk-häsiýetli adamlarynyň ýene birem Mommat daýymdy. Çyn adynyň Muhammetgulydygyna g ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 545 | Добавил: Нawеran | Дата: 27.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Juma Hudaýguly

7. Çandybil hekaýaty

"Dört tarapy, ümürli-dümanly daglary asmana direýän bu ýer, bu diýar Çardagly Çandybildir – Türkmenistandyr".
Saparmyrat Türkmenbaşy.

Sapa ... Doly oka»

Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 422 | Добавил: Нawеran | Дата: 27.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

СЕЙИТНИЯЗ АТАЕВ

Сейитнияз Атаев — туркменский прозаик, публицист-международник, Заслуженный деятель культуры, Почетный старейшина народа, Лауреат Международной премии имени Махтумкули ... Doly oka»

Категория: Ýazyjy şahyrlaryň we alymlaryň terjimehaly | Просмотров: 506 | Добавил: Нawеran | Дата: 27.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Seýitnyýaz Ataýew

6. Köweklik teswiri

Durmuşda adamyň mümkinçiligi hem-de jogapkärçiligi nähili?
Nämäni adamyň özi gazanýar, nämäni oňa Hudaý berýär?
Bu sowallar gaty ir döwürden bäri adamlary gy ... Doly oka»

Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 372 | Добавил: Нawеran | Дата: 27.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

EMIR KARY
    
Ýoldaş Goturow ýaly gürrüňçil täsin adamlaryň ýene birem Emir karydy. Bu adamyň iki gözi kördi. Ýöne, okumyş, köp bilen adamdy. Kurany dagy ýatdan aýdar ot ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 569 | Добавил: Нawеran | Дата: 27.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Juma Hudaýguly

КАЮМ ТАНГРЫКУЛЫЕВ
... Doly oka»
Категория: Ýazyjy şahyrlaryň we alymlaryň terjimehaly | Просмотров: 555 | Добавил: Нawеran | Дата: 27.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Kaýum Tañrygulyýew

5. Galandar – ruhuň jemaly

Görogly diýlende, adamlaryň köpüsi eli gylyçly, galkanly, söweşmekden özge käri bilmeýän bir urşujyny göz öňüne getirýärler. Emma Göroglynyň şahsyýeti beýle ... Doly oka»

Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 434 | Добавил: Нawеran | Дата: 27.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

АТА КАУШУТОВ

Ата Каушутов или Говшудов (туркм. Ata Gowşudow; 15 июля 1903, с. Безмеин, Российская империя, ныне г. Абадан, Ахалский велаят Туркмения — 15 ноября 1953, Ашхабад) — ... Doly oka»

Категория: Ýazyjy şahyrlaryň we alymlaryň terjimehaly | Просмотров: 525 | Добавил: Нawеran | Дата: 27.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ata Gowşudow

ÝOLDAŞ GOTUROW ÖZI BARADA GÜR BERÝÄR

■ Goturowy baş komanduýuşiý çagyrýar

— Kyrk birinji ýylyň ýigrimi ikinji iýun gijesi ýatyryn welin, gapym “tark-takr” kakylýa. ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 608 | Добавил: Нawеran | Дата: 27.02.2019 | Teswirler (2) | Теги: Juma Hudaýguly

4. Diniň imandan tapawudy

Görogly taglymatynda iň özboluşly röwüş alýan meseleleriň biri dine garaýyş meselesidir. «Göroglydaky» dine garaýyş – munuň özi köp derejede türk ... Doly oka»

Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 450 | Добавил: Нawеran | Дата: 27.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

ТОУШАН ЭСЕНОВА

Тоушан Эсенова (туркм. Towşan Esenowa; 10 [23] ноября 1915, аул Юзбаши, Закаспийской области — 1988) — туркменская советская поэтесса, писательница, драматург, пе ... Doly oka»

Категория: Ýazyjy şahyrlaryň we alymlaryň terjimehaly | Просмотров: 500 | Добавил: Нawеran | Дата: 27.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Towşan Esenowa

ÝOLDAŞ GOTUROW ATASY KÄBIL BARADA GÜRRÜÑ BERÝÄR

■ Käbil galany halas edýär

Ellinji ýyllaryň ortalarynda “Baron Mýunhauzeniň başdan geçirenleri ýa-da dünýädäki iň dogruçyl adam ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 585 | Добавил: Нawеran | Дата: 27.02.2019 | Teswirler (10) | Теги: Juma Hudaýguly

TÜRKMEN SÖZLÜKLERİ VE SÖZLÜKÇÜLÜĞÜ ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMALAR HAKKINDA

Berdi SARIYEV

Özet

Bu makalede 1913 yılından günümüze kadar Türkmenistan’da ve yurt dışı ... Doly oka»
Категория: Türkmen dili | Просмотров: 509 | Добавил: Şahymerdan | Дата: 27.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Berdi Saryýew

Büyük “Part” Türkmen Devletini Kuran Atalarımız (Parlar. Dazlar)

Giriş:

İlk kıtabımızda, Türkmenistan'ın Anev ve Altıntepe uygarlıkları ile Mezopotamya uygarlığı arasındaki ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 427 | Добавил: Şahymerdan | Дата: 27.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Begmyrat Gereý