7. Şöhratly atlar

Saparmyrat Türkmenbaşynyň «Meniň ruhubelentlik baharym» atly şadiwanynda «Oguz hanyň agtyklaryny wasp edişi» şygry bar. Bu şygyrda Oguz han Türkmen ... Doly oka»

Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 553 | Добавил: Нawеran | Дата: 22.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

***
   Их  любовь  была  безумна  и  безгранична. Сотрясая  весь  дом  и  перепугав  всех  жильцов  среди  бела  дня  своими  любовными  играми  и  оргиями  эти  два  необузданных  в  безумстве ... Doly oka»
Категория: Mistika we fantastika | Просмотров: 394 | Добавил: Gökböri | Дата: 22.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Aleksandr Kiselew

6. Ok-ýaý teswiri

«Oguznamalarda» Oguz han Türkmeniň alty ogly barasynda giňişleýin maglumat berlipdir. Mälim bolşy ýaly, gadymy «Oguznamada» Oguz hanyň asmandan ine ... Doly oka»

Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 493 | Добавил: Нawеran | Дата: 22.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

ETSEMIM KÄN ÝÜREGIMDE...

Etsemim kän ýüregimde,
Türkana hem sada bolsam.
Durmuşda bir gerekli ýol,
Iň bolmanda, ýoda bolsam.

Dag bolmasam kert gaýaly,
Iň bol ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 490 | Добавил: Нawеran | Дата: 22.02.2019 | Teswirler (3) | Теги: Sapa Hommadow

5. Oňon teswiri

Saparmyrat Türkmenbaşynyň «Türkmeniň bäş eýýamynyň ruhy» atly şadiwanynda «Gök böri» diýen ajaýyp şygyr bar. Şygyr gadymy «Oguznamalarymyzyň&ra ... Doly oka»

Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 462 | Добавил: Нawеran | Дата: 22.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

4. Oguz han hekaýaty

Oguz han Türkmen sözüň taryhy-milli manysynda türkmen milletini dörediji şahsyýetdir. Taryhy-edebi aňyň ösüşinde beýle şahsyýetlere uly orun degisli edilýär. Belli bir ... Doly oka»

Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 502 | Добавил: Нawеran | Дата: 22.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

ÜÝTGEŞIGEM DÄL EKENIŇ ÖZGEDEN

Yşk göremok gözleriňde öňki dek,
Ýolnupdyr kalbymdan söýgiň örki-de,
Meň ruhum kän ardy, nobat seňkide,
Sebäp senem üýtgeşik däl özgeden.

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 467 | Добавил: Нawеran | Дата: 22.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Nazym Hikmet

3. Göktaňry teswiri

Saparmyrat Türkmenbaşy Oguz han taglymatyny biziň üçin açdy. Bu beýik taryhy açyşdaky esasy pursatlaryň biri-de Oguz han Türkmeniň Bir Taňrylyk dinini esaslandyrandygy b ... Doly oka»

Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 457 | Добавил: Нawеran | Дата: 22.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

2. Oguz han rowaýaty

Saparmyrat Türkmenbaşy Ruhnamanyň birinji kitabynda türkmeniň gelip çykyşy barasynda şeýle weli pikirleri ýazdy:

«Türkmeniň döreýşi Nuh eýýamyndan gözbaş ... Doly oka»

Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 472 | Добавил: Нawеran | Дата: 22.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

OGUZ HAN TAGLYMATYNYŇ
ESASLARY

1. Sözüň köki – halkyň köki

Geçmişe akyl ýetirmegiň özboluşly şertleri hem-de tärleri bar. Alymlar geçmişi dikeltmegiň bir tärini – ... Doly oka»

Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 416 | Добавил: Нawеran | Дата: 22.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

OGUZ HAN TAGLYMATY

Saparmyrat Türkmenbaşy XX asyryň ahyrynda, XXI asyryň başynda täze türkmen milletini esaslandyrdy. Täze türkmen milletiniň döremeginiň syýasy jäheti bolup Garaşsyz we bak ... Doly oka»

Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 440 | Добавил: Нawеran | Дата: 22.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

GOWULYK KÜÝSEGI

– Ertir okuw ýok, indi kanikul. Ýör, edil öňkülerimiz ýaly biraz suwa seredip oturaly – diýip, Jangeldi Wepa ýüzlendi. Wepa gitjeginem, gitmejeginem bilmeýän ýal ... Doly oka»

Категория: Powestler | Просмотров: 498 | Добавил: Нawеran | Дата: 22.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

UMYT

Her sapar şeýle bolýar: öýe ýakyn gelýärin welin, meni galpyldy basmarlaýar. Bu mümkin, ata-enemiň şu ýerdedigi, näçe wagtyň aýraçylygyndan soň olary ýene görjekdigim, çagalygymyň, ogl ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 434 | Добавил: Нawеran | Дата: 22.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

AÝDYLMADYK SÖZLER

Rahman giç öýlänler ajy gök çaýdan kemsiz ýetirip, işine ugrady. Ýöne onuň gül açan keýpi uzaga çekmedi. Kimdir biri onuň suw tutýan atyzynda hysyrdanyp ýördi. «Baý, ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 438 | Добавил: Нawеran | Дата: 22.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

HOŞ GAL!

Munuň hemmesine öňem, soňam sebäpkär Döwran akgam. Ol meniň doganoglanym. Olar gaýraky köçede ýaşaýarlar. Ho gün oýnamaga baranymda men onuň klasdaşy Serdar bilen eden gürrüňini og ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 448 | Добавил: Нawеran | Дата: 22.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

DUŞUŞYK

Bu bolýan zatlary görsene. Otludan düşenime entek köp wagt bolanogam weli, tötänden Akmyrada gabat geldim. Jana-jan dostum. Gör, indi näçe ýyl bäri men onuň bilen duşuşamok. Begenji ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 512 | Добавил: Нawеran | Дата: 22.02.2019 | Teswirler (1) | Теги: Osman ÖDE

GAÝRAT ET!

Gör-ä muny! Kerim duşup bilmän ýören adamyna tötänden duşdy oturyberdi. Öň näçe gezek duşuşjak boldy. Bahana-sebäp gytmy. Her sapar bir saý-sebäp bilen duşuşmak pikiri yza süýşür ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 436 | Добавил: Нawеran | Дата: 22.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

ESASY MESELE

– Onda, ýoldaşlar, ýygnagymyzyň esasy meselesine geçýäris. Bu boýunça başlygymyz Oraz Geldiýewiç çykyş edýär. Baş üstüne, söz sizden, Oraz Geldiýewiç.
– Ýolda ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 427 | Добавил: Нawеran | Дата: 22.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

MAŞYNLY GÜRRÜŇ

Ol serpmeden gaýdan ýaly boldy. Toýuň sähedi bellenilenden soň gyz oňa durmuşa çykmakdan kes-kelläm boýun gaçyrdy. Ýeri, onsoň neneň ol serpmeden gaýdan ýaly bolmasyn, aýagy ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 509 | Добавил: Нawеran | Дата: 22.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

GARRYGALA-GANLYGALA

• Awtory hakynda kelam agyz

Amangözel Hudaýberenowa 1939-njy ýylda, Garrygala etrabynyň Garakel obasaynda dogulan. Ol şahyr hökmünde, döredijili ... Doly oka»
Категория: Poemalar | Просмотров: 543 | Добавил: Мylayym | Дата: 22.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Amangözel HUDAÝBERENOWA

5.

Lirikanyň gaýtadan dikeldilen esasy, pikirleniş usullarynyň biri-de gapma-garşylykly pikirlenmedir. Gapma-garşylyklaryň esasynda pikirlenme örän gadymy döwürlerden bäri edebiýatda ulanyl ... Doly oka»

Категория: Publisistika | Просмотров: 474 | Добавил: Нawеran | Дата: 22.02.2019 | Teswirler (1) | Теги: Osman ÖDE

ŞAHYRANA ŞAHSYÝET

 1.     

Şahyrlyk Saparmyrat Türkmenbaşynyň şahsyýetiniň aýdyň ýüze çykan sypatlarynyň biri. Şahsyýetiniň köpgyraňlylygy nukdaýnazaryndan ... Doly oka»

Категория: Publisistika | Просмотров: 529 | Добавил: Нawеran | Дата: 22.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

5.

Beýik Serdaryň ahlaky pelsepesinde iki sany esasy pursaty tapawutlandyrmak gerek. Birinjiden, onuň ahlak baradaky oýlanmalary özüniň pelsepewi häsiýetliligi bilen etiki aňyň çuňňurlyk te ... Doly oka»

Категория: Publisistika | Просмотров: 411 | Добавил: Нawеran | Дата: 22.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

YLYMDARLYK ŞAHSYÝETI

 1.     

«Türkmen ilim aman bolsun», «Türkmeniň bäş eýýamynyň ruhy», «Ruhubelentlik bahary» atly şy ... Doly oka»

Категория: Publisistika | Просмотров: 445 | Добавил: Нawеran | Дата: 22.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

ADAMKÄRÇILIK ŞAHSYÝETI

Beýik Saparmyrat Türkmenbaşynyň bitewi şahsyýetiniň iň görnükli hem-de aýdyň ýüze çykýan gyraňynyň biri adamkärçilik şahsyýetidir. Adamkärçilik diýilýän düşünjäniň öz ... Doly oka»

Категория: Publisistika | Просмотров: 497 | Добавил: Нawеran | Дата: 22.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

6.

Üýtgedip gurmak ýyllary diýlip atlandyrylan – SSSR-iň ýykylyp ugran döwründe Aşgabada SSKP MK-nyň sekretary Aleksandra Pawlowna Birýukowa gelipdi. Bu zenanyň Aşgabada gelmesi we on ... Doly oka»

Категория: Publisistika | Просмотров: 547 | Добавил: Нawеran | Дата: 22.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

AHLAK ŞAHSYÝETI

1.

Beýik şahsyýetiň ahlak sypatlary barada gürrüň etmek aňsat däl. Üstesine, bu beýik şahsyýet döwlet baştutany, syýasatçy bolsa beýle gürrüňiň kynlygy hem-de jogapk ... Doly oka»

Категория: Publisistika | Просмотров: 479 | Добавил: Нawеran | Дата: 22.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

TÄSIRLENME

Şol döwürden şu günlere,
Azap bilen ýetendirin.
K. Gurbanmyradow.

Pel-pelläp uçup Asmanda,
Bir gün ýere düşendirin,
Ýamanda yza tesmän-de,
... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 451 | Добавил: Raýdaş | Дата: 22.02.2019 | Teswirler (1) | Теги: Allanazar Rejebow

DURMUŞY ÝATLAMAM

Öz durmuş ýolunda dürli kynçylyklaryň synyndan asylmagyna berdaş beren Ahmet Jumaýewiň işleri bilen ýakyndan gyzyklanyp, ondan interwýu almak üçin onuň iş binasyna gelen ýa ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 1230 | Добавил: Durdyyewа | Дата: 22.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ylýas Hallyýew

***                  
   Было  уже  два  часа  ночи. Он  провожал  ее  домой. Они  шли  по  ночной  Москве. В  свете  ярких  ламп  реламных  витрин  магазинов  и  горящих  высоких  лампами   фо ... Doly oka»
Категория: Mistika we fantastika | Просмотров: 381 | Добавил: Gökböri | Дата: 22.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Aleksandr Kiselew

***
Eý Allam bu durmuş şeýle bir süýji,
Şeýle bir ajaýyp ýaradan dünýäň,
Maňa özge zadyň ýetenok güýji,
Ýagşylykdan ýagşylyklarňa barýan.

Ýöne, ýoluň uzak ýaşa ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 422 | Добавил: Raýdaş | Дата: 22.02.2019 | Teswirler (1) | Теги: Allanazar Rejebow

5.

Syýasatçy özüniň gönüden-göni iş salyşýan adamlaryny örän oňat bilmeli. Olaryň gowşak hem güýçli taraplaryna bäş barmagy ýaly belet bolmaly. Çünki olar onuň öz elindäki jylaw. Syýasatçy ... Doly oka»

Категория: Publisistika | Просмотров: 488 | Добавил: Нawеran | Дата: 22.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE