00:34

Gurbaga

GURBAGA

Maňa gözüň balkyldadyp garama,
Geň maňa seň bu garaýşyň gurbaga.
Men güzere geldim batamsoň gama,
Geldim bile dymyp söhbet gurmaga.  

Senem bu dünýäde bir täsin jandar,
Menem gezip ýörün birhili mahluk.
Ýöne sende birje artykmaçlyk bar,
Mende weli ýok ol,                             
men ondan mahrum.
 
Gurbaga dost!
Sen suwlarda ýüzýärsiň,
Arkaýyn gezýärsiň gury ýerde-de.
«Warryk-wurruk» edip, joşup sözlärsiň,
Owazyňy çekip belent perdeden.  

Seniň ýaly bolup bilmejegim hak,
Başarman sesimem sesiňe deňläp.
Ýöne gamyň derýasynda bolman gark,
Ýüzüp bilsemem bes, özüňe meňzäp.  

***  

Derýa akyp ýatyr, sesi-üýni ýok,
Giňligine haýran,         
çuňlugna haýran.
Diňe öňe barýar,
Yza dönenok,
Indi çeşmä dönüp gör haçan saýrar?!  

Gök deňze garylyp gitmeli indi,
Onsaň derýalygyn ýitirer anyk.
Ýöne ýagşylygy edensoň endik,
Derýa Akyp barýa paýhasa çümüp.

Sylapberdi MUHAMOW.
Категория: Goşgular | Просмотров: 427 | Добавил: Garadag | Теги: Sylapberdi Muhamow | Рейтинг: 4.0/1
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Т.А.Кузьминской при посылке портрета / Goşgular - 12.02.2023
Sowally dünýä / Goşgular - 04.02.2023
«Тому, кто с верой и любовью…» / Goşgular - 04.01.2023
Kaýyllyk / Goşgular - 15.01.2023
На серебряную свадьбу Е.П.Щукиной / Goşgular - 04.02.2023
«Пурпурный лист на дне бассейна…» / Goşgular - 26.01.2023
Gideli gara daglara / degişme-goşgy / Goşgular - 04.02.2023
Duýgy / Goşgular - 01.02.2023
Ot bilen oýun / Goşgular - 16.01.2023
Pyşbaga bilen içýan / Goşgular - 06.01.2023

Teswirleriň ählisi: 0
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]